Neuvokeskus

Neuvokeskus auttaa lapsiperheen erossa, päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja menetysten minimoiminen vanhempien erossa. Lapsen etu on tärkeintä.

Avio/avo-ero 

Avio/avo-ero tulee monelle yllätyksenä. Harva tietää, mitä pitäisi tehdä. Riitaisassa erossa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä lakimieheen. Sovinnollisessa erossa kannattaa yrittää sopia asioista ensin lastenvalvojan luona. 

Lakiapua  

Tästä löydät yhteistyökumppanimme yhteystiedot.   

Lakiasiaintoimisto Lauri Saariluoma puhelin 0408492749 

www.saariluoma.fi 

Lastenvalvojan luona neuvotellaan

Lastenvalvojan luona vanhempien on tarkoitus päästä yksimielisyyteen neljästä asiasta: 

1)      Lapsen/Lasten asuminen eli kumpi vanhemmista on niin sanottu lähivanhempi ja kumpi on etävanhempi 

Yhteishuollossa oleva lapsen kohdalla on ratkaistava se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Lapsella on vain yksi virallinen asuinpaikka.  

2)      Lapsen/Lasten huoltomuoto 

Yhteishuolto 

Yhteishuolto tarkoittaa vanhempien välistä yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa lapsen asioissa. Huoltajat päättävät yhdessä lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta kansalaisuudesta, äidinkielestä, nimestä, uskonnosta, terveydenhuollosta, päivähoidosta/koulunkäynnistä, passista sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista. 

Yksinhuolto 

Toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, voi hän yksin tehdä lasta koskevat päätökset.  Viranomaiset antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja vain huoltajan erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle. 

3)      Lapsen/Lasten Elatusavun määrä 

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa huomioon otetaan työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Elatusapu voidaan vahvistaa määräajaksi tai toistaiseksi. 

4)   Lapsen/Lasten tapaaminen 

Vuoroasuminen  

Vuoroasuminen tarkoittaa sitä, että lapsi asuu puolet ajastaan vuorotellen vanhempiensa luona.  

Lapsi voi olla kirjoilla vain yhdessä paikassa. Asumistukea ja monia muita etuuksia myönnettäessä lapsi otetaan huomioon vain toisen vanhemman ruokakunnan jäsenenä. Lapsilisää maksetaan vain vanhemmalle jonka luona lapsi virallisesti asuu.  

Lapsen ja vanhemman tapaamisoikeus  

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole mitenkään sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei.  

Lastenvalvojan luona 

Erotilanteessa vanhempien täytyy sopia lapsen asumisesta sekä tapaamisista. Lastenvalvoja ja siellä laaditut sopimukset ovat vanhemmilla maksuttomia.  

Lastenvalvojan luokse on otettava mukaan tositteet omista tuloista ja menoista. Näitä ovat viimeisin verotuspäätös, selvitys edellisen ja kuluvan vuoden palkkatuloista, päätös ja maksuilmoitus sosiaalietuuksista, sekä tositteet muista mahdollisista tuloista. Tositteet asumiskustannuksista, tositteet lapsen harrastuksiin ja päivähoitoon liittyvistä maksuista, selvitys työmatkakulusta sekä selvitykset mahdollisesta opiskelusta, sen kestosta sekä opintotuesta ja opintolainasta. 

Ensin selvittämään lapsen kuukausittainen elatuksen tarve, minkä jälkeen selvitetään vanhempien elatuskyvyt. Vanhempien elatuskykyjä verrataan toisiinsa. Molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta oman kykynsä mukaan. Vanhemmilla voi olla hyvin erilaiset elatuskyvyt, joten kulujen tasajakoa ei ole  automaattista. Myös vuoroasumistilanteessa elatusapua täytyy maksaa. 

Lastenvalvojan tehtävänä on sovitella ja neuvotella vanhempien kanssa, sekä vahvistaa sopimukset. Lastenvalvojan velvollisuus on kuulla molempia vanhempia tasapuolisesti ennen sopimuksen laatimista. Sopimusta, johon toinen vanhempi ei suostu, ei voida lastenvalvojan toimesta vahvistaa.  Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua. 

Sopimuksia ei syntynyt lastenvalvojan luona, voit tarvita lakimiehen apua 

Jos sopimuksia ei syntynyt lastenvalvojan luona, silloin kumpi tahansa vanhemmista voi viedä asian käräjäoikeuteen ratkaistavaksi. 

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, voidaan asia viedä lapsen kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

Elatusapuasian ratkaiseminen 

Elatusapua koskevassa kanteessa asianosaisina ovat lapsi ja vanhempi, jolta elatusapua vaaditaan. Alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa. Tuomioistuin vahvistaa elatusavun yleensä kanteen vireille panosta lukien tai vireillepanoa myöhemmästä ajankohdasta. Elatusvelvollinen on hävitessään asian yleensä velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Lapsi ei pääsääntöisesti joudu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaikka häviäisikin jutun elatusavun vahvistamisesta. 

 
Lakiapua  

Tästä löydät yhteistyökumppanimme yhteystiedot.   

Lakiasiaintoimisto Lauri Saariluoma puhelin 0408492749 

www.saariluoma.fi