Itä-Suomen HO 29.03.2007 383

Kotirauhan rikkominen Tekstiviesti

Asianumero:   I-SHO:2007:7

NILSIÄN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 1.9.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. KUNNIANLOUKKAUS
(6360/R/0002325/05)
Rikoslaki 24 luku 9 §

19.4.2005 SIILINJÄRVI

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. KUNNIANLOUKKAUS
(6360/R/0002325/05)
Rikoslaki 24 luku 9 §

1.6.2004 – 15.8.2004 SIILINJÄRVI

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. KOTIRAUHAN RIKKOMINEN
(6360/R/0002325/05)
Rikoslaki 24 luku 1 § 1

1.4.2005 – 3.6.2005 SIILINJÄRVI

C on oikeudettomasti rikkonut toisen kotirauhaa soittamalla puheluita sekä muulla vastaavalla tavalla siten, että C on useita eri kertoja soittanut puheluja sekä lähettänyt useita eri kertoja tekstiviestejä P:n käytössä olevaan puhelimeen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vastaajien vastaus ja perusteet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 3
C on kiistänyt syytteen. C:n yhteydenotoilla on ollut hyväksyttävä syy ja ne ovat olleet perusteltuja. C on pyrkinyt sopimaan hänen ja P:n välisiä erimielisyyksiä ja puuttumaan P:n häiritsevään käyttäytymiseen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

Vastaajat ovat syyllistyneet niihin rikoksiin, joista virallinen syyttäjä on heille vaatinut rangaistusta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Näytön arviointi

Johtopäätökset

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 3
C on lähettänyt syytteessä tarkoitetut tekstiviestit ja soittanut puhelut P:lle vasta sen jälkeen, kun P on tehnyt rikosilmoituksen 1 ja 2. kohdassa kerrotuista kunnianloukkauksista. C:n omasta kertomuksesta on käynyt ilmi, että hän on maininnut P:n koirien häiritsevän häntä ensimmäisen kerran vasta 8.4.2005, vaikka P on asunut C:n naapurissa vuodesta 2000 lähtien. C:n kertomus siitä, että viestien lähettämisen syynä olisi ollut tarkoitus saada P:n koirien aiheuttama häiriö loppumaan ei ole uskottava. Viestien lähettäminen on jatkunut syytteessä mainittujen viestien lähettämisen jälkeenkin. Viestien sisältö ja C:n käräjäoikeudessa antama kertomus osoittavat, että ne ovat yhteydessä syytteen 1 ja 2. kohdassa mainittujen kirjeiden lähettämiseen.

Viestit on lähetetty sen jälkeen, kun P on ilmoittanut, ettei hän halua olla tekemisissä C:n kanssa. Viestien ja puheluiden lukuisuus ja niiden uhkaava sisältö huomioon ottaen viestit ja puhelut ovat rikkoneet P:n kotirauhaa. Tätä arviointia ei muuta se, vaikka viestien tarkoituksena olisikin osaltaan ollut saada P peruuttamaan 1 ja 2 kohdassa mainittujen kirjeiden johdosta tehty rikosilmoitus. C on näin ollen syyllistynyt siihen kotirauhan rikkomiseen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuomiolauselmat
Käräjäoikeus on ratkaissut jutun tuomiolauselmilta ilmenevin tavoin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VASTAAJA C

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

3) Kotirauhan rikkominen 1.4.-3.6.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 3
20 päiväsakkoa a 6 euroa = 120 euroa

LAINKOHDAT

3) Rikoslaki 24 luku 1 § 1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Heikki Hakkarainen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 29.3.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A, B ja C ovat yhteisessä valituksessaan käräjäoikeuden tuomiossa selostetuista vastauksistaan ilmenevillä perusteilla ensisijaisesti vaatineet, että heitä vastaan ajetut syytteet hylättäisiin – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -.

Kihlakunnansyyttäjä ja P ovat vastauksissaan kohdaltaan vastustaneet muutosvaatimuksia perusteettomina. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – .

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pääasiaratkaisun perustelut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 3

Rikoslain 24 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan kotirauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka oikeudettomasti rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 184/1999) mukaan säännöksessä mainittu muu vastaava tapa voi olla esimerkiksi pitkäaikaisen tai toistuvan tärinän aiheuttaminen, häiriön tuottaminen voimakkaalla valolla tai jonkin vastenmielisen esineen, kuten eläimen tai jätteen, työntäminen asunnon postiluukusta sisään. Lainkohtaa koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 6/2000) ja oikeuskirjallisuudessa (Heinonen ym.: Rikosoikeus, 2002, s. 886 ja Frände ym.: Keskeiset rikokset, 2006, s. 374) otetun kannan mukaan tekstiviestihäirintä, samoin kuin sähköposti- ja telekopiohäirintä, jää säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Lakivaliokunnan mietinnössä on nimenomaisesti todettu, että tämän kaltaisen häirinnän merkittävyys selvitetään sopivassa asiayhteydessä ja arvioidaan, onko lainsäädännöllistä suojaa tältä osin tarpeen laajentaa.

Hovioikeus toteaa, että rikossäännöksen sanamuotoa tulkittaessa on otettava huomioon rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että epäselvissä tapauksissa säännöksen sanamuotoa on tulkittava suppeasti syytetyn eduksi.

Edellä kerrotut lainkohdan esitöistä ilmenevä tarkoitus, oikeuskirjallisuudessa otettu kanta sekä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen hovioikeus päätyy katsomaan, ettei tekstiviestien lähettämistä voida pitää kotirauhan rikkomista koskevassa rikoslain 24 luvun 1 §:n 2 kohdassa nimenomaisesti mainittuja metelöimistä, esineiden heittämistä ja puhelujen soittamista vastaavana tekotapana ja ettei tekstiviestien lähettäminen niin ollen täytä kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. Sen vuoksi syyte on sanotulta osalta hylättävä. C:n viaksi kuitenkin jää, että hän on 1.4.-3.6.2005 Siilinjärvellä rikkonut P:n kotirauhaa soittamalla useita eri kertoja puheluita tämän käytössä olleeseen puhelimeen. Tällä menettelyllään C on syyllistynyt kotirauhan rikkomiseen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Matti Hakkarainen, Helena Lindgren ja Tanja Makkonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen