KKO:1980-II-139

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
Haitanteko virantoimituksessa olevalle järjestysmiehelle
Ruumiinvamman tuottamus
Vahingonkorvauslaki
Vahingonaiheuttajan korvausvastuu

Syytetyn aiheutettua juopuneena häiriötä urheilukilpailuissa ja kieltäydyttyä poistumasta katsomosta järjestysmies oli ryhtynyt viemään häntä ulos ja tällöin syytetyn tehdessä vastaan haraamalla ja rimpuilemalla haittaa loukannut käsivartensa niin, että hauislihaksen jänne oli katkennut. Kun syytetyn olisi tullut ottaa lukuun loukkaantumisen mahdollisuus, hänet tuomittiin rangaistukseen paitsi haitan teosta virantoimituksessa olevalle järjestysmiehelle sen kanssa yksin teoin tehdystä ruumiinvamman tuottamuksesta ja velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallinen syyttäjä oli Porin RO:ssa vaatinut Lauri A:n tuomitsemista rangaistukseen siitä, että A oli 13/3 1977 Porissa Porin kaupungin omistamassa Riihikedon koulussa pidetyn lentopallo-ottelun aikana tahallansa tehnyt haittaa tuossa julkisessa tilaisuudessa järjestysmiehenä olleelle Veikko B:lle kieltäytymällä juopuneena ollessaan poistumasta katsomosta ja jäämällä istumaan paikalleen sekä B:n tarttuessa A:han ja ryhtyessä viemään tätä ulos estellyt B:tä niin että B:n oikea käsi oli loukkaantunut, minkä lisäksi eteiseen johtanut ovi oli A:ta vietäessä irronnut saranoiltaan ja vahingoittunut.

Jutussa oli kuultu Porin kaupunkia ja B:tä asianomistajina. B oli yhtynyt syytteeseen ja, koska A oli ko. tilaisuudessa B:n ruvettua viemään häntä pois katsomosta vastustanut B:tä niin että tämän oikea käsi oli vääntynyt ja olkavarren hauislihaksen jänne katkennut, vaatinut lisäksi A:n tuomitsemista rangaistukseen ruumiinvamman tuottamuksesta ja velvoittamista suorittamaan B:lle korvaukseksi 45 käynnistä fysikaalisessa hoidossa matkakuluineen ja hoidon aiheuttamine vaivoineen ja ajanhukkineen 30 markkaa käynniltä eli yhteensä 1 350 markkaa, sairaalamaksusta 135 markkaa, taksimaksusta sairaalan ja kodin väliltä 8 markkaa 90 penniä, kolmesta jälkitarkastuskäynnistä ja kahdesta muusta käynnistä poliklinikalla yhteensä 34 markkaa, lääkärintodistuksen hankkimisesta 40 markkaa, työansion menetyksestä 13 – 18/5 1977 1958 markkaa 40 penniä, pysyvästä viasta ja haitasta 15 000 markkaa sekä kivusta ja särystä 5 000 markkaa eli korvauksia kaikkiaan yhteensä 21 726 markkaa 30 penniä laillisine korkoineen sekä korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 1 780 markalla.

Kuultuaan A:ta häneen kohdistetuista rangaistus- ja korvausvaatimuksista RO p. 2/11 1977 oli lausunut selvitetyksi, että B oli 13/3 1977 po. lentopallo-ottelussa ryhtyessään ottelun järjestäneen urheiluseuran palkkaamana poistamaan häiriötä aiheuttanutta A:ta saanut tuolloin käteensä mainitun vamman, jonka takia B oli ollut 13/3 – 18/5 1977 työkyvytön ja josta oli jäänyt 20 prosentin invaliditeetti, minkä lisäksi ovi oli vaurioitunut. Koska kuitenkaan ei ollut näytetty, että B olisi asianmukaisesti hyväksytty järjestysmieheksi eikä hän niin ollen ollut laissa tarkoitettu virkamies tai että A olisi tahallaan pahoinpidellyt B:tä, RO oli hylännyt syytteen ja korvausvaatimukset.

Turun HO, jonka tutkittavaksi virallinen syyttäjä ja B olivat saattaneet jutun molempien toistaessa RO:ssa tekemänsä vaatimukset ja B:n vaatiessa lisäksi korvausta hänellä HO:ssa olleista kuluistaan, p. 8/5 1979 oli lausunut, että B oli noudatetun käytännön mukaisesti ko. julkisesta huvitilaisuudesta tehdyn ilmoituksen nojalla toiminut poliisipiirin päällikön tilaisuutta varten hyväksymänä järjestysmiehenä ja hänellä oli ilmoitetussa tilaisuudessa ollut käsivarressaan tuota tointa osoittava nauha sekä että A:n oli näytetty tahallansa, väkivaltaa kuitenkaan käyttämättä, tehneen haittaa virantoimituksessa olleelle B:lle kieltäytymällä juopuneena ollessaan poistumasta tilaisuudesta B:n kehotuksesta huolimatta ja jäämällä istumaan paikalleen. Sitä vastoin HO oli katsonut jääneen näyttämättä, että A olisi huolimattomuudellaan tai varomattomuudellaan aiheuttanut B:lle ruumiinvamman. Sen vuoksi HO oli rikoslain 16 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tuominnut A:n haitanteosta virantoimituksessa olevalle järjestysmiehelle 15:een 20 markan määräiseen päiväsakkoon.

B pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KORKEIN OIKEUS

KKO p. myönsi muutoksenhakuluvan, tutki jutun ja katsoi selvitetyksi, että A oli HO:n päätöksessä mainitussa lentopallo-ottelussa siinä järjestysmiehenä toimineen B:n käskettyä erään toisen järjestysmiehen kanssa A:ta, joka oli juopuneena aiheuttanut häiriötä katsomossa, poistumaan sieltä mutta A:n kieltäydyttyä lähtemästä sekä järjestysmiesten tartuttua A:ta käsivarresta ja ryhdyttyä viemään häntä ulos haraamalla vastaan ja rimpuilemalla tehnyt haittaa järjestysmiehille yrittäen estää heitä kuljettamasta häntä katsomosta pois. Tästä johtuen A:n oikea käsi oli vahingoittunut niin, että hauislihaksen jänne oli katkennut, ja mainittu ovi irronnut saranoistaan ja vioittunut.

A:n olisi pitänyt estellessään kerrotuin tavoin järjestysmiehiä viemästä häntä pois katsomosta ottaa lukuun loukkaantumisen mahdollisuus. A oli näin ollen varomattomuudellaan aiheuttanut B:lle mainitun vamman, joka ei ollut vähäinen ja josta oli ollut seurauksena RO:n päätöksessä todetut B:n työkyvyttömyys ja invaliditeetti. Tämän vuoksi KKO harkitsi oikeaksi, muuttaen HO:n päätöstä ja hyläten korvausvaatimukset muilta osin, tuomita A:n HO:n hänen syykseen lukeman rikoksen ja siitä tuomitseman rangaistuksen asemesta rikoslain 16 luvun 2 §:n, 21 luvun 10 §:n ja 7 luvun 1 §:n nojalla yksi teoin tehdyistä haitanteosta virantoimituksessa olevalle järjestysmiehelle ja ruumiinvamman tuottamuksesta 25 päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa HO:n soveltaman laskemisperusteen mukaan 500 markkaa sekä velvoittaa hänet suorittamaan B:lle korvaukseksi 45 käynnistä fysikaalisessa hoidossa matkakuluineen ja hoidon aiheuttamine vaivoineen ja ajanhukkineen 30 markkaa käynniltä eli yhteensä 1 350 markkaa, sairaalamaksusta 135 markkaa, taksimaksusta sairaalan ja kodin väliltä 8 markkaa 90 penniä, kolmesta jälkitarkastuksesta ja kahdesta muusta käynnistä poliklinikalla yhteensä 34 markkaa ja lääkärintodistuksen hankkimisesta 40 markkaa, työansion menetyksestä 13 – 18/5 1977 158 markkaa 40 penniä, pysyvästä viasta ja haitasta 10 000 markkaa sekä kivusta ja särystä 2 000 markkaa kaikki määrät 5 prosentin korkoineen RO:n päätöksen julistamispäivästä 2/11 1977 kuin myös korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut 1 000 markalla. Muutoin HO:n päätös jäi pysyväksi.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Miettinen, Ådahl ja Nybergh sekä ylimääräiset oikeusneuvokset Ketola ja Heikkilä