Lapsi rikosprosessissa

Lapsi rikoksen uhrina eli asianomistajana

Alaikäisen lapsen joutuessa rikoksen uhriksi, käyttävät lapsen puhevaltaa rikosprosessissa hänen lailliset huoltajansa. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on huoltajansa ohella oikeus käyttää puhevaltaa asiassa. Tyypillisesti asianomistajana rikosasiassa olevan lapsen vanhemmat ottavat yhteyttä lakimieheen esitutkintavaiheessa ja sopivat siitä, että tämä toimii esitutkintavaiheessa ja myöhemmässä oikeudenkäynnissä lapsen avustajana. Kustannukset alaikäisen lapsen avustajan tehtävässä toimimisesta kustannetaan yleensä joko kotivakuutukseen kuuluvan oikeusturvaedun kautta tai valtion varoista maksettavana oikeusapuna, sillä alaikäisillä lapsilla ei tyypillisesti ole tuloja tai varallisuutta, mistä johtuen he ovat oikeutettuja valtion kustantamaan oikeusapuun. Seksuaalirikoksissa sekä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvissa rikoksissa oikeus määrää asianomistajalle pyynnöstä lainoppineen avustajan sekä tarvittaessa myös tukihenkilön, joiden molempien käyttämisen kustannukset korvataan valtion varoista.

Tapauksissa, joissa lapseen epäillään kohdistuneen rikoksen joko toisen vanhemman tai molempien vanhempien toimesta, määrätään lapselle jo asian esitutkintavaiheessa ulkopuolinen lainoppinut avustaja eli edunvalvojan sijainen. Alaikäisen lapsen vanhempien katsotaan tällaisessa tilanteessa olevan kykenemättömiä valvomaan lapsensa etua puolueettomasti ja näin ollen lapsen puhevaltaa tuossa rikosprosessissa käyttää edunvalvojan sijaiseksi määrätty henkilö vanhempien sijasta. Alaikäisen lapsen edunvalvojan sijaisen määrää tähän tehtävään käräjäoikeus hakemuksesta.

Lapsi rikoksesta epäiltynä tai syytettynä

Alaikäinen lapsi on rikoksesta epäiltynä tai syytettynä eli vastaajana, lapsen puhevaltaa käyttävät hänen vanhempansa sekä 15 vuotta täyttänyt lapsi itse.

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan rikoksen 15-17-vuotiaana tehnyttä henkilöä ja näissä tapauksissa sovelletaan erityisiä säännöksiä muun muassa rangaistusten pituuteen, rangaistusmuotoon sekä asian kiireelliseen käsittelyyn liittyen.

Tyypillisesti alaikäisen lapsen vanhemmat ottavat yhteyttä lainoppineeseen henkilöön jo siinä vaiheessa, kun lasta vasta epäillään rikoksesta, jotta avustaja voi huolehtia päämiehensä oikeuksien toteutumisesta jo asian esitutkintavaiheessa. Käräjäoikeus määrää alle 18-vuotiaalle rikoksesta epäillylle pyynnöstä puolustajan, jonka palkkio suoritetaan valtion varoista.

Lapsen kuulemisen erityispiirteet

Lapsen kuulemisen toteuttaa lapsen iästä sekä rikosepäilyn luonteesta riippuen joko lasten kuulemiseen erikoistunut poliisi tai lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen tutkimusyksikön asiantuntijat.

Lapsen kuuleminen toteutetaan aina hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaiset erityispiirteet huomioiden ja kuulemiset noudattavat erityistä lasten kuulemiseen kehitettyä haastattelurunkoa. Lasten kuulemisten haasteita ovat uskottavuuden arviointi, lapsen alttius johdattelulle, ikään ja kehitystasoon liittyvät kognitiiviset haasteet sekä varsinkin hyvin pienten lasten vaikeudet erottaa todellisuudessa havaitut asiat kuvitelluista. Lapsia koskevissa oikeudenkäynneissä muun lapsen kertomusta tukevan näytön hankkiminen on tärkeää.

Lasten kuulemiset tallennetaan videotallenteelle tai siihen rinnastettavalle kuva- tai äänitallenteelle, minkä lisäksi kertomukset litteroidaan eli kirjoitetaan kirjalliseen muotoon. Lapsia ei kuulla henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä, vaan lapsen antama kertomustallenne katsotaan oikeudessa. Videotallenteen katsominen on hyödyllistä siksi, että tallenteen avulla saadaan hyvä käsitys siitä, mitä ja millä tavalla lapsi on kuulemisessa kertonut sekä minkälaiset kuulemisolosuhteet ja käytetyt kuulemismenetelmät ovat olleet. Tärkeässä roolissa lapsia koskevissa oikeudenkäynneissä ovat lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusyksiköiden antamat kattavat kirjalliset lausunnot.

Lakiapua  

Tästä löydät yhteistyökumppanimme yhteystiedot.   

Lakiasiaintoimisto Lauri Saariluoma puhelin 0408492749 

www.saariluoma.fi