Rikoslain 29 luku: Rikoksista julkista taloutta vastaan

1 § (1997/1228)
Veropetos

Joka

1) antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta,

2) salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan,

3) veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, tai

4) muuten petollisesti,

aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen, on tuomittava veropetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:1959-II-19 KKO:1981-II-14 KKO:1981-II-16 KKO:1984-II-130 KKO:1986:29 KKO:1990:133KKO:1989:9 KKO:1985-II-6 KKO:2003:92 KKO:2004:58 KKO:2004:86 KKO:2004:134  KKO:2005:144 KKO:2006:26 KKO:2008:37 KKO:2009:75 KKO:2020:52 KKO:2010:85 KKO:2011:20 KKO:2011:26 KKO:2004:56 KKO:2012:7 KKO:2013:2 KKO:2017:98 KKO:2017:75 KKO:2019:105 KKO:2020:43 KKO:2020:46 KouHO:2012:11

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla seuraavanlainen:

VEROPETOS Rikoslaki 29 luku 1 §, 5 luku 1 § A on veron välttämistarkoituksessa laiminlyönyt verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle yrittäen aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi: A on laiminlyönyt ilmoittaa verottajalle toimittamassaan, veroilmoituksessa tuloistaan 5000 euroa yrittäen välttää 2000 euron verojen määräämisen. Teko on jäänyt yritykseksi verottajan tultua tietoiseksi em. A:n tuloista ennen verotuksen vahvistamista

2 § (1990/769)
Törkeä veropetos

Jos veropetoksessa

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai

2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä veropetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

KKO:2007:102 KKO:2011:35 KKO:2004:134KKO:2004:122  KKO:1983-II-66 KKO:2008:37KKO:2005:17 KKO:2011:46 KKO:2015:1 KKO:2017:75 KKO:2017:98 KKO:2018:20 KKO:2019:105 KKO:2020:43

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla seuraavanlainen:

TÖRKEÄ VEROPETOS A on X Oy:n edustajana, tosiasiallisena johtajana ja hallinnon hoitajana antamalla tai antamalla toisen antaa viranomaiselle verotusta varten vääriä tietoja veron määräämiseen vaikuttavista seikoista ja veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi. Kun veropetoksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä vältettyjen verojen ollessa yhteensä 25000 euroa, on veropetos myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

5 § (1998/814)
Avustuspetos

Joka

1) antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan tai

2) jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan,

ja siten hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, on tuomittava avustuspetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2012:53

6 § (1990/769)
Törkeä avustuspetos

Jos avustuspetoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä ja avustuspetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäavustuspetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

KKO:2012:53

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla seuraavanlainen:

TÖRKEÄ AVUSTUSPETOS Rikoslaki 29 luku 5 § ja 6 § A on X Oy:n toimitusjohtajana, hallituksen ainoana varsinaisena jäsenenä ja yhtiön koko osakekannan omistajana antanut avustuksesta päättäneelle Y:lle vääriä tietoja etenkin X Oy:n alihankintaa koskevista seikoista, jotka ovat olleet omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin tai salannut tuohon liittyviä seikkoja ja siten hankkinut tai yrittänyt hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.