Rikoslain 15 luku: Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

9 § (1998/563)
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen

Joka oikeudettomasti

1) väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa muussa viranomaismenettelyssä tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lausunnon sisältöön tai

2) tekee tai uhkaa tehdä väkivaltaa toiselle tai häneen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevalle henkilölle sen vuoksi, mitä tämä on lausunut edellä tarkoitetussa kuulustelussa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

KKO 2012:57 HelHO:2019:4

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

OIKEUDENKÄYTÖSSÄ KUULTAVAN UHKAAMINEN Rikoslaki 15 luku 9 § A on oikeudettomasti uhkaamalla väkivallalla yrittänyt vaikuttaa B:n poliisitutkinnassa antaman lausunnon sisältöön. A on kohdentanut uhkaukset B:n henkeen ja terveyteen ja yrittänyt saada aikaan sen, että B  muuttaisi poliisitutkinnassa asianomistajana antamaansa kertomusta niin, että B tulisi kertomaan A:han nähden edullisia ja samalla valheellisia seikkoja uudessa kuulustelussa tai muutoin poliisille.