Rikoslain 24 luku: Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta

1 § (2013/879)
Kotirauhan rikkominen

Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan tai

2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla,

on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

KKO:1965-II-81 KKO:1985-II-38 KKO:1985-II-55 KKO:2005:101 I-SHO:2007:7THO:2010:3THO:2018:9

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

KOTIRAUHAN RIKKOMINEN Rikoslaki 24 luku 1 § A ja B ovat yhdessä oikeudettomasti rikkoneet C:n kotirauhaa metelöimällä ja kovaäänisesti huutamalla tämän asunnon ulkopuolella.

1 a § (2013/879)
Viestintärauhan rikkominen

Joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan tälle huomattavaa häiriötä tai haittaa, on tuomittava viestintärauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

KKO 2121:7

2 § (2000/531)
Törkeä kotirauhan rikkominen

Jos kotirauhan rikkomisessa

1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta taikka

2) rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa

ja kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2015:12

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ KOTIRAUHAN RIKKOMINEN Rikoslaki 24 luku 2 § 1 A ja B ovat yhdessä tunkeutuneet, lukittuna olleen ulko-oven vuoksi, ulkoikkunan lasin rikkomalla C:n omistamaan rakennukseen varustautuneena A:n hallussa olleella poikkisahatulla haulikolla ilmeisenä tarkoituksenaan käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa, jolloin C:lla on rikokseen liittyvän uhkailun ja rikoksentekijöiden lukumäärä huomioon ottaen ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa. Sisälle porraskäytävään päästyään he ovat ensin metelöimällä ja huutamalla häirinneet C:n kotirauhaa ja ampuneet lopuksi tämän asunnon oven lävitse viisi laukausta haulikolla, jolloin ovi on tärveltynyt käyttökelvottomaksi. Mainittujen syiden takia kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen ollut törkeä. C:lle on aiheutunut vahinkoa kaikesta edellä olevasta yhteensä 2500 euroa.

3 § (2005/585)
Julkisrauhan rikkominen

Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka

2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan,

on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

KKO:1962-II-47 KKO:2003:84 HelHO:2013:8

4 § (2000/531)
Törkeä julkisrauhan rikkominen

Jos julkisrauhan rikkomisessa

1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta taikka

2) rikoksen kohteena on eduskunnan, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston taikka vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön valtuuskunnan tai edustuston käytössä oleva rakennus tai huoneisto

ja julkisrauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 § (2000/531)
Salakatselu

Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka

2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,

on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1985-II-128 KKO:1990:36 THO:2007:11 HelHO:2014:1 THO:2017:6 HelHO:2017:11

8 § (2013/879)
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai

2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville

esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

KKO:1980-II-123 KKO:1997:80 KKO:2000:83 KKO:1972-II-6 KKO:2001:96 KKO:2002:55 KKO:2005:82 KKO:2005:136 KKO:2006:20 KKO:2009:3 KKO:2010:39 KKO:2011:72 KKO:2013:69 KKO:2013:100 KKO:2015:70 KKO:2018:51 KKO:2018:81 HelHO:2019:10

8 a § (2013/879)
Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Jos yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (2013/879)
Kunnianloukkaus

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

KKO:1940-II-101 KKO:1971-II-77 KKO:1972-II-6 KKO:1977-II-70 KKO:1980-II-86 KKO:1955-II-32 KKO:1991:71 KKO:1991:116 KKO:2000:45 KKO:2005:1 KKO:2006:10 KKO:2007:56 KKO:2007:70 KKO:2011:71 KKO:2011:101 KKO:2013:69 KKO:2013:70 KKO:2013:15 KKO:2015:70 RHO:2007:4 THO:2011:1HelHO:2014:1THO:2016:4

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

KUNNIANLOUKKAUS Rikoslaki 24 luku 9 § A on esittänyt valheellisia tietoja B:sta siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

10 § (2013/879)
Törkeä kunnianloukkaus

Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2006:62 KKO:2009:3 KKO:2010:88 KKO:2013:100