Turun HO 31.5.2010 1299

Lievä laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen Dopingrikos Salakuljetus Laillisuusperiaate

Asianumero:   THO:2010:5

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 2.4.2009

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä Kaisa Ahva

Vastaaja

A

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asia

HUUMAUSAINERIKOS

Vireille

28.11.2008

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19. LIEVÄ LAITON TUONTITAVARAAN RYHTYMINEN
(haastehakemus R 09/983 kohta 6)
(6750/R/0025885/08)
Rikoslaki 46 luku 6a §

22.12.2008 TAMPERE

A on ostanut tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä Suomeen salakuljetettuja dopingaineita: 1 millilitran testosteronia sisältävää Testocypol-200 -ainetta ja 5 millilitraa stanotsololia sisältävää Nozol-50 -ainetta, vaikka on tiennyt aineet salakuljetetuiksi.

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen, huomioon ottaen omaisuuden arvo ja muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vastaajan vastaus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19. A on kiistänyt syytteen. Kysymys on vähäisestä määrästä kahta eri ainetta. Aineita ei ole välttämättä salakuljetettu vaan ne voitu myös valmistaa Suomessa. Toisaalta kaukomailla reseptikontrolli ei ole niin tiukka ja ne on voitu luvallisesti hankkia ulkomailla eikä niitä ole salakuljetettu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19. A on syyllistynyt siihen rikokseen, josta hänelle on vaadittu rangaistusta.

Syyksilukemisen perusteet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19. A on ostanut syytteessä mainitut dopingaineet. Kyseisiä dopingaineita ei voi laillisesti tuoda Suomeen vaan niiden täytyy olla salakuljetettuja. A ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, että kyseiset dopingaineet olisi hänen väittämällään tavalla valmistettu Suomessa tai että ne olisi laillisesti maahantuotu. A on kertonut ostaneensa aineet tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeus on tuominnut A:n tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19) Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen 22.12.2008

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-5 ja 9-19
6 kuukautta vankeutta
Rangaistusta alentavana otettu huomioon
Tampereen käräjäoikeuden 26. osaston tuomio 9.9.2008
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 10 päivää.
Vapaudenmenetysaika
18. – 21.7.2008, 22. – 23.12.2008, 10. – 13.1.2009

LAINKOHDAT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19) Rikoslaki 46 luku 6a §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 §

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Jorma Huuhtanen

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 31.5.2010

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Tampereen käräjäoikeus 28. os. 2.4.2009 nro 1737
(liitteenä)

ASIA

Huumausainerikos ym.

VALITTAJAT

– – –
A

VASTAPUOLET

– – –
Kihlakunnansyyttäjä Ahva
– – –

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A

A on vaatinut, että syyte – – – hylätään – – – ja että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan. Vaatimuksiaan A on perustellut seuraavasti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä tuomitseminen edellyttää, että tavaraa maahan tuotaessa on tehty rikoslain 46 luvun 1-5 §:ssä tai 29 luvun 1-3 §:ssä tarkoitettu rikos. Doping-rikos ei ole mainituissa säännöksissä tarkoitettu rikos. Näin ollen A ei ole syyllistynyt rikokseen ostaessaan 19 kohdassa mainitut dopingaineet. On mahdollista, että sanotut aineet on tuotu laillisesti Suomeen.

Tuomittu rangaistus on liian ankara.

Vastaus

Syyttäjä – – – on – – – vaatinut, että A:n valitus hylätään perusteettomana.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 19

Syyte

1. Syyttäjä on vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sillä perusteella, että tämä oli 22.12.2008 Tampereella ostanut tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä Suomeen salakuljetettuja dopingaineita eli 1 millilitran testosteronia sisältävää Testocypol-200 ainetta ja viisi millilitraa stanotsololia sisältävää Nozol-50 ainetta, vaikka hän on tiennyt aineet salakuljetetuiksi. Syytteen mukaan A:n viaksi väitetty laiton tuontitavaraan ryhtyminen, huomioon ottaen omaisuuden arvo ja muut rikokseen liittyvät seikat, on ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Huomioon otettavista säännöksistä ja periaatteesta

2. Rikoslaki 46 luku 6 §: Joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää sellaista omaisuutta, johon nähden sitä maahan tuotaessa on tehty 1-5 §:ssä tai 29 luvun 1-3 §:ssä tarkoitettu rikos, taikka muulla tavalla ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hän tietää, että omaisuus on tällä tavalla maahan tuotu, on tuomittava laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Säännöksessä tarkoitettuja maahan tuotaessa tehtyjä rikoksia kutsutaan jäljempänä esirikoksiksi.

3. Rikoslaki 46 luku 6a §: Jos laiton tuontitavaraan ryhtyminen, huomioon ottaen omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkoon.

4. Rikoslaki 46 luku 4 § 1: Joka ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, on tuomittava salakuljetuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

5. Rikoslaki 44 luku 6 §: Joka laittomasti 1) valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta, 2) tuo tai yrittää tuoda maahan dopingainetta tai 3) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, dopingrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Dopingrikoksesta tuomitaan myös se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti.

6. Perustuslain 8 §:stä ja rikoslain 3 luvun 1 §:n 2 momentista ilmenevä laillisuusperiaate edellyttää, että rikokset määritetään laissa täsmällisesti. Säännöstä ei saa soveltaa tapaukseen, johon se ei lain sanamuodon mukaan sovellu, vaikka tapaus olisikin rinnastettavissa säännöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin (KKO:2007:77). Säännöksestä on täsmällisellä ja ennakoitavissa olevalla tavalla ilmettävä ne tapaukset, joihin säännös soveltuu (KKO:2010:7).

Esirikoksesta

7. Syytteen mukaan A on edellä 2 kohdassa selostetussa säännöksessä tarkoitetuin tavoin ryhtynyt dopingaineisiin, jotka hän on tiennyt salakuljetetuiksi. Syyte voidaan tältä osin tulkita niin, että siinä on tarkoitettu vedota esirikoksena 4 kohdasta ilmenevään salakuljetukseen tai 5 kohdan mukaiseen dopingaineen laittomaan maahantuontiin.

8. Dopingrikosta ei ole edellä 2 kohdassa selostetussa laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä koskevassa säännöksessä sen paremmin suoraan kuin viitauksinkaan mainittu sanotun rikoksen rangaistavuuden edellyttämänä esirikoksena. Vaikka dopingainetta laittomasti maahan tuomalla toteutettu dopingrikos on rinnastettavissa salakuljetukseen, edellä 6 kohdassa selostetuista periaatteista seuraa, ettei dopingrikosta voida pitää mainitussa säännöksessä tarkoitettuna esirikoksena.

9. Asiassa on edelleen kysymys siitä, voidaanko laillisuusperiaatteen estämättä edellä 2 kohdassa selostettua säännöstä tulkita ja soveltaa niin, että siinä oleva viittaus salakuljetukseen esirikoksena koskee myös sellaisia rikollisia tekoja, jotka sinänsä täyttävät salakuljetuksen tunnusmerkistön, mutta joista rangaistus tuomitaan erityissäännöksen johdosta muusta kuin salakuljetuksesta. Laillisuusperiaate estää kuitenkin tällaisen tulkinnan, koska sen hyväksyminen merkitsisi lain soveltamista sellaiseen tapaukseen, johon se ei sanamuotonsa mukaan sovellu, ja koska tulkinnan edellytyksenä on säännöksen epätäsmällisyys sen suhteen, mitkä ovat säännöksessä tarkoitettuja esirikoksia.

Dopingaineen hallussapidon rankaisemattomuuden merkityksestä

10. Dopingrikosta koskevasta säännöksestä (ks. myös hallituksen esitys HE 17/2001 vp) ilmenee, että dopingaineen hallussapito ei ole rangaistavaa, ellei hallussapitäjän todennäköisenä tarkoituksena ole levittää sitä laittomasti. Säännöstä säädettäessä tavoitteena oli, että pelkästään dopingaineen käyttö ei ole rangaistavaa.

11. Jos edellä 2 kohdassa selostettua säännöstä tulkitaan niin, että siinä tarkoitetuksi esirikokseksi hyväksytään salakuljetuksen tunnusmerkistön täyttävä dopingaineen maahantuonti, tulevat dopingaineen hallussapito ja käyttö rangaistavaksi laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Tällainen tilanne ei ole edellisessä kohdassa kerrotun tavoitteen mukainen ja puhuu siten vahvasti tulkinnan oikeellisuutta vastaan.

Yhteenveto

12. Kerrottuja seikkoja kokonaisuutena arvioiden laittomasti maahan tuotuun dopingaineeseen ryhtyminen ei ole rikoslain 46 luvun 6 §:n nojalla rangaistavaa ja A:han tältä osin kohdistettu syyte on hylättävä.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-5 ja 9-18
5 kuukautta 25 päivää vankeutta

Rangaistusta on kohtuullistettu. Otettu huomioon
– kohtien 1-3 ja 14 osalta Turun hovioikeuden
tuomio 30.11.2009 (Tampereen käräjäoikeus
9.9.2008) kohdat 3-6 ja
– kohtien 4-5, 9-13 ja 15-18 osalta Tampereen
käräjäoikeuden 25 osaston lainvoimainen tuomio
20.3.2009

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 10 päivää.
Vapaudenmenetysaika
18. – 21.7.2008, 22. – 23.12.2008, 10. – 13.1.2009

Kohtuullistamista oikaistu ja rangaistusta alennettu.

HYLÄTYT SYYTTEET

19) Syyte lievästä laittomaan tuontitavaraan
ryhtymisestä 22.12.2008 hylätään ja A
vapautetaan näiltä osin tuomitusta rangaistuksesta.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselma jää voimaan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen
hovioikeudenneuvos Seija Uitto
hovioikeudenneuvos Elise Mäki

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 5.4.2011 : Ei valituslupaa