Turun HO 4.7.2013 1389

Nuori henkilö Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Ajoneuvorikkomus Rikosoikeudellinen vastuu

Asianumero:   THO:2013:6

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

A:n syyksi oli luettu nuorena henkilönä tehdyt ajoneuvorikkomus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, koska hän oli kuljettanut kevyeksi nelipyöräksi rekisteröityä ajoneuvoa yleisellä tiellä 68 km/h, vaikka ajoneuvokohtainen säädetty suurin sallittu ajonopeus oli 45 km/h. Kysymys siitä, olisiko A:n tullut muutoskatsastaa ajoneuvo ennen sen käyttämistä liikenteessä sekä A:n oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa.

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 7.9.2012

Syyttäjän rangaistusvaatimus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. AJONEUVORIKKOMUS nuorena henkilönä

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9.1.2012

KANGASALA

A on kuljettanut yleisillä teillä omistamaansa ajoneuvoa, joka on luokiteltu rekisteritiedoissa kevyeksi nelipyöräksi. Ajoneuvolle mitatun ajonopeuden perusteella kyseessä on kuitenkin nelipyöräksi luokiteltava ajoneuvo, joka olisi tullut asianmukaisesti muutoskatsastaa ennen sen käyttämistä liikenteessä

Menettelyllään A on tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut ajoneuvolakia. A on teon tehdessään ollut alle 18-vuotias.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA nuorena henkilönä

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9.1.2012

KANGASALA

A on kuljettanut yleisillä teillä nelipyöräksi luokiteltavaa ajoneuvoa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – , vaikka hänellä ei ole ollut sen kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta. A on teon tehdessään ollut alle 18-vuotias.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A on kohdassa 2 ja 3 syyllistynyt niihin rikoksiin, mitä hänelle on vaadittu rangaistusta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

Nuorena henkilönä
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2) Ajoneuvorikkomus 9.1.2012
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 9.1.2012

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN SAKKORANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-3
16 päiväsakkoa a 6 euroa = 96 euroa
Lisäksi päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n nojalla korotuksena 19 euroa. Sakon yhteismäärä on siten 115 euroa.

LAINKOHDAT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2) Ajoneuvolaki 96 §, 8 § 1
Rikoslaki 6 luku 8 §
3) Rikoslaki 23 luku 10 §
Rikoslaki 6 luku 8 §
Tieliikennelaki 64 § 1

Asian on ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Heidi Fröberg

TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 4.7.2013

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

A on vaatinut, että syyte nuorena henkilönä tehdyistä ajoneuvorikkomuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta kohdissa 2 ja 3 hylätään ja että hänen oikeudenkäyntikulunsa korvataan valtion varoista korkoineen.

On riidatonta, että A on kuljettanut kevyeksi nelipyöräksi rekisteröityä ajoneuvoa yleisillä teillä ylinopeutta. A:n tahallisuus tai huolimattomuus ei kuitenkaan kata valituksenalaisia tekoja. Hän on ollut oikeutettu luottamaan ajoneuvolle suoritettuun rekisteröintikatsastukseen ja tyyppihyväksyntään. Ajoneuvoon ei ole tehty nopeuteen vaikuttavia rakenteellisia muutoksia.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Ajoneuvo ei ole tekoaikana 9.1.2012 täyttänyt kevyen nelipyörän perusluokituksen kriteeriä. A on ajoneuvon omistajana ollut tietoinen ajoneuvonsa nopeudesta. Hän on ajoneuvon omistajana ja haltijana ollut vastuussa sen rekisteröinnistä ja katsastuksesta sekä vastannut ajoneuvon kunnosta ja ominaisuuksista.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on riidatonta, että A on 9.1.2012 Kangasalalla kuljettanut omistamaansa, kevyeksi nelipyöräksi rekisteröityä ajoneuvoa 68 km/h alueella, jossa suurin sallittu ajonopeus on ollut 60 km/h. Ajoneuvokohtainen suurin sallittu nopeus oli ollut 45 km/h. Riidatonta on edelleen, että A:n kuljettama ajoneuvo on ajoneuvolain 9 §:n 1 momentin tarkoittamin tavoin ollut asianmukaisesti rekisteröity kevyeksi nelipyöräksi, että se on ollut rekisteröintikatsastettu sekä liikennekelpoinen. Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko A riidattomalla menettelyllään syyllistynyt ajoneuvorikkomukseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, koska ajoneuvo mitatun ajonopeuden perusteella voitaisiin luokitella nelipyöräksi, joksi sitä ei ollut muutoskatsastettu ja jonka kuljettamiseen A:lla ei ole ollut ajo-oikeutta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asiassa esitetyn todistelun perusteella on selvitetty, että A ei ole virittänyt ajoneuvoaan. Mitä tulee sen arvioimiseen, olisiko tekohetkellä 15-vuotiaan A:n tullut ymmärtää rikosvastuun synnyttävällä tavalla se, että ajoneuvo tulisi sen todellisen ajonopeuden vuoksi muutoskatsastaa ja että hän ei ole oikeutettu sitä korkean ajonopeuden vuoksi kuljettamaan, hovioikeus toteaa seuraavaa:

Ajoneuvo on rekisteröintikatsastuksessa vain pari kuukautta ennen tapahtumahetkeä koeajettu ja hyväksytty sekä sittemmin rekisteröity kevyeksi nelipyöräksi. A:lla ei ajoneuvon omistajana ole ollut aihetta epäillä katsastusmiehen ratkaisun oikeellisuutta. A:lla ei mainituissa olosuhteissa ole ajoneuvon omistajana ollut velvollisuutta muutoskatsastaa mopoautoa eikä epäillä ajo-oikeutensa pätevyyttä. Asiassa ei ole esitetty teknistä selvitystä siitä, että ajoneuvo ei tosiasiallisestikin olisi ollut kevyt nelipyörä. Syyte ajoneuvorikkomuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta on näin ollen hylättävä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HYLÄTYT SYYTTEET

Nuorena henkilönä
2) Ajoneuvorikkomus 9.1.2012
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 9.1.2012

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Marianne Salonen, Lea Rosa Pohjola ja Erkki Reijonen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen