Vaasan HO 21.01.2008 68

Varkaus Näpistys

Asianumero:   VaaHO:2008:4

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Seinäjoen käräjäoikeuden tuomio 10.5.2007

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

– – –

5. Varkaus

Rikoslaki 28 luku 1 § 1
26.2.2007 Jyväskylän mlk

A on anastanut liikennemyymälästä diesel -polttoainetta 53,84 litraa arvoltaan 51,63 euroa tankkaamalla polttoaineen syytekohdassa 3 mainittuun henkilöautoon ja tämän jälkeen poistumalla autolla liikennemyymälästä tankkaamaansa polttoainetta maksamatta.

– – –

7. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
28.2.2007 Valkeala

A on anastanut liikennemyymälästä 53,54 litraa diesel -polttoainetta arvoltaan 51,88 euroa tankkaamalla polttoaineen henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla liikenneasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

8. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
2.3.2007 Elimäki

A on anastanut liikennemyymälästä 50,03 litraa diesel -polttoainetta arvoltaan 48,48 euroa tankkaamalla polttoaineen henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla liikenneasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

9. Kolme varkautta

Rikoslaki 28 luku 1 § 1
4.-20.3.2007 Kiuruvesi

A on 4.3.2007 anastanut liikenneasemalta diesel -polttoainetta 45,07 litraa arvoltaan 45,02 euroa tankkaamalla polttoaineen käytössään olevaan henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla liikenneasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

A on 13.3.2007 anastanut liikenneasemalta 27,76 litraa diesel -polttoainetta arvoltaan 27,73 euroa tankkaamalla polttoaineen käytössään olevaan henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla liikenneasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

A on 20.3.2007 anastanut liikenneasemalta 98 -oktaanista polttoainetta 53,05 litraa arvoltaan 67,85 euroa tankkaamalla polttoaineen käytössään olevaan henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla liikenneasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

– – –

14. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
11.3.2007 Valkeala

A on anastanut liikennemyymälästä diesel -polttoainetta 45,56 litraa arvoltaan 44,60 euroa tankkaamalla polttoaineen henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla huoltoasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

15. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
15.3.2007 Mikkeli

A on anastanut huoltoasemalta 54,05 litraa diesel -polttoainetta arvoltaan 59,91 euroa tankkaamalla polttoaineen henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen huoltoasemalta autolla jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

– – –

17. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
16.3.2007 Varkaus

A on anastanut huoltamolta polttoainetta 61,36 litraa arvoltaan 77,25 euroa tankkaamalla polttoaineen käytössään olevaan henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla huoltoasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

– – –

20. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
21.3.2007 Jyväskylän mlk

A on Vaajakosken liikennemyymälästä anastanut polttoainetta 16,52 litraa arvoltaan 21,46 euroa tankkaamalla polttoaineen käytössään olevaan henkilöautoon ja poistumalla tämän jälkeen autolla huoltoasemalta jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

– – –

24. Varkaus
Rikoslaki 28 luku 1 § 1
22.3.2007 Seinäjoki

A on anastanut liikennemyymälästä diesel -polttoainetta 60,05 litraa arvoltaan 58,19 euroa tankkaamalla polttoaineen käytössään olevaan henkilöautoon ja tämän jälkeen poistumalla liikennemyymälästä autolla jättäen tankkaamansa polttoaineen maksamatta.

Syyttäjän muut vaatimukset

– – –

A:n vastaus

A on myöntänyt syytteet muuten oikeiksi, mutta hän on katsonut, että anastetun polttoaineen arvo on ollut kussakin tapauksessa varsin vähäinen, jonka vuoksi hän on syyllistynyt näpistykseen.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Perustelut

A on myöntänyt syyllistyneensä syytteiden teonkuvauksissa selostettuun menettelyyn ja myöntänyt syytteet oikeiksi muutoin paitsi syytekohdat 1, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20 ja 24, joissa kysymys on polttoaineen anastuksista. A on katsonut, että näissä teoissa on kysymys näpistyksistä.

Polttoaineen anastusrikoksissa anastetun omaisuuden arvo on ollut vähäinen. Kyseiset teot ovat kuitenkin olleet suunnitelmallisia. Tekoja on ollut useita. Teot ovat liittyneet tekokokonaisuuteen, jossa A on ensin ottanut oikeudettomasti käyttöönsä ajoneuvoja ja tankkaamalla autot hän on kyennyt jatkamaan menettelyään. Näihin seikkoihin nähden käräjäoikeus katsoo, että mainittuja tekoja ei voida pitää kokonaisuutena arvostellen niin vähäisinä, että teot voitaisiin katsoa näpistyksiksi.

Ottaen huomioon A:n nyt syyksi luettujen rikosten ja hänen aikaisemman rikollisuuden suhde niiden samankaltaisuuden johdosta on koventamiseprusteen soveltaminen perusteltua.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

5) Varkaus 26.2.2007

7) Varkaus 28.2.2007

8) Varkaus 2.3.2007

9) Kolme varkautta 4.3.2007-20.3.2007

14) Varkaus 11.3.2007

15) Varkaus 15.3.2007

17) Varkaus 16.3.2007

20) Varkaus 21.3.2007

24) Varkaus 22.3.2007

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

– – –

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS

Syyksi luetut rikokset 1-24

6 kuukautta vankeutta

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 1 kuukausi 18 päivää.

Vapaudenmenetysaika 22.3.-9.5.2007

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1, 4, 5, 7-9, 14, 15, 17, 20 ja 24 sovelletut lainkohdat:

Rikoslaki 28 luku 1 § 1

KORVAUSVELVOLLISUUS

– – –

MUUT LAUSUNNOT

– – –

Asian ovat ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Jari Rönkkö ja lautamiehet

VAASAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 21.1.2008

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että hänen katsotaan kohdissa 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20 ja 24 syyllistyneen varkauden sijasta näpistykseen ja että hänelle tuomittua rangaistusta tämän johdosta lievennetään.

Perusteet

Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka antaisivat aiheen katsoa normaalista käytännöstä poiketen A:n tekoja varkauksiksi.

Vastaus

Virallinen syyttäjä on omasta ja edustamiensa asianomistajien puolesta vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A:n syyksi on muun ohessa kohdissa 5, 7-9, 14-15, 17, 20 ja 24 luettu yhteensä 11 varkautta. Teot on tehty ajalla 26.2.-22.3.2007 anastamalla kerralla noin 20 – 75 euron arvoista polttoainetta. Kysymys on siitä, ovatko A:n syyksi luetut teot varkauksia vai näpistämisiä.

Rikoslain 28 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta. Saman luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kysymys on näpistyksestä, jos varkaus on, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Anastetun omaisuuden arvon vähäisyys on käytännössä tavallisin varkausrikoksen vähäisyyden arviointiin vaikuttava tekijä. Jos anastusta omaisuuden arvon vähäisyydestä huolimatta ei kokonaisuutena arvostellen ole pidettävä vähäisenä, rikoksentekijä on tuomittava varkaudesta.

Hovioikeus toteaa kuten käräjäoikeuskin, että anastetun omaisuuden arvo on ollut rikoslain 28 luvun 3 §:ssä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vähäinen. Vaikka kysymyksessä olevat 11 anastusta on tehty lyhyen ajan sisällä, vajaassa kuukaudessa, ja ne ovat tekotavaltaan hyvin samankaltaisia, hovioikeus katsoo, ettei A:n menettely ole ollut siinä määrin suunnitelmallista, etteikö tekoja voitaisi pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisinä. Teot eivät ole perustuneet yhteiseen rikoksentekopäätökseen. Tämän vuoksi ja kun asiassa ei ole tullut ilmi muitakaan seikkoja, jotka estäisivät pitämästä A:n tekoja vähäisinä hovioikeus katsoo, että A on kohdissa 5, 7-9, 14-15, 17, 20 ja 24 syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemien varkausrikosten sijasta näpistyksiin.

A:n syyksi on nyt kysymyksessä olevien näpistysrikosten lisäksi luettu muun muassa varkaus, kuusi kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta ja viisi petosta. Ottaen huomioon rikosten lukuisuus ja vahingollisuus sekä niistä ilmenevä A:n syyllisyys ja kun rangaistusta mitattaessa tulee käräjäoikeuden toteamalla tavalla soveltaa rikoslain 6 luvun 5 §:n 5 kohdasta ilmenevää koventamisperustetta hovioikeus katsoo, ettei käräjäoikeuden tuomitsema kuuden kuukauden vankeusrangaistus ole liian ankara syyksilukemisen muuttamisen jälkeen.

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

5) Näpistys 26.2.2007
7) Näpistys 28.2.2007
8) Näpistys 2.3.2007
9) Kolme näpistystä 4.3.2007-20.3.2007
14) Näpistys 11.3.2007
15) Näpistys 15.3.2007
17) Näpistys 16.3.2007
20) Näpistys 21.3.2007
24) Näpistys 22.3.2007

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
1 kuukausi 19 päivää.

Vapaudenmenetysaika 22.3.-10.5.2007

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1 ja 4 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 1 § 1

Rikoksiin 5,7-9,14,15,17,19,20 ja 24 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 3 § 1

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt sekä hovioikeudenneuvos Marjukka Huuskonen ja ma.hovioikeudenneuvos, asessori Lena Engstrand.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen