Helsingin hovioikeus HO 18.10.2006 3120

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Web-kamera

Asianumero: HelHO:2007:7

TUOMION PERUSTELUT

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 23.5.2006
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hylätyt syytteet
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10) Syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1.1.2006 – 5.2.2006 hylätty
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Liisa Paul

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 18.10.2006

Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentin nojalla oikeudenkäyntiaineisto on osaa perusteluista, tuomiolauselmaa ja lainkohtia lukuunottamatta pidettävä salassa käräjäoikeuden määräämin tavoin 11.5.2036 saakka. Mainitun lain 2 §:n 2 momentin nojalla hovioikeus määrää, ettei asianomistajien tai heidän huoltajiensa nimiä saa mainita julkisessa oikeudenkäyntiaineistossa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Pääasiaratkaisu

Kohta 10
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hovioikeudessa on kysymys siitä, edellyttääkö lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön toteutuminen molempien osapuolten saman aikaista läsnäoloa. Asiassa on riidatonta, että A on ollut viisi eri kertaa tietokoneeseensa yhdistetyn web-kameran kautta yhteydessä 15-vuotiaaseen H:hon. A on riisunut kameran edessä vaatteensa, näyttänyt H:lle sukupuolielimiään ja tyydyttänyt itseään kameran edessä H:n seuratessa tapahtumia kotonaan omalta tietokoneeltaan. Lisäksi A ja H ovat samanaikaisesti käyneet seksuaalisväritteistä keskustelua.

Web-kameran välityksellä lähetetyt kuvat masturboinnista voidaan osittain rinnastaa hallituksen esityksessä mainittuun pornograafisen elokuvan näyttämiseen. Hovioikeus katsoo kuitenkin lisäksi, että web-kameran välityksellä asianosaisten välille muodostuva seksuaalinen vuorovaikutussuhde on merkityksellisempi kuin hallituksen esityksessä mainittua pornograafista elokuvaa esitettäessä lapsen ja elokuvan esittäjän välille muodostuva vuorovaikutussuhde. Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus katsoo, ettei rikoksen tunnusmerkistön mukainen seksuaalisen vuorovaikutussuhteen syntyminen edellytä molempien osapuolten fyysistä läsnäoloa, mikäli teolla on tavoiteltu seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja teko tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Tunnusmerkistön toteutumista harkittaessa ei voida myöskään antaa merkitystä sille, että H olisi voinut halutessaan sulkea tietokoneensa ja katkaista siten reaaliaikaisen yhteyden A:han. Hallituksen esityksen (HE 6/1997) mukaan vastuu tekoon lapsen kannalta liittyvistä riskeistä on aina vanhemmalla osapuolella. Säännöksen soveltaminen ei edellytä toisen taivuttamista tai tietyn aseman hyväksikäyttämistä. Säännöksessä lähdetään siitä, että kun ikäero on selvä, seksuaalinen teko alle 16-vuotiaan kanssa on aina lapsen seksuaalista hyväksikäyttämistä. Kiellettyä hyväksikäyttämistä ovat myös sellaiset tilanteet, joissa lapsi on jopa itse tehnyt aloitteen. Näin ollen lapselle ei voida asettaa vastuuta estää rikoksen toteuttaminen esimerkiksi tilanteesta poistumalla.

Tunnusmerkistö edellyttää lisäksi, että teko on luonteeltaan sellainen, että se on ollut omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Tekijän on täytynyt ymmärtää tekonsa merkitys yleistä mittapuuta käyttäen arvosteltuna. Tekijän henkilökohtainen käsitys siitä, että tietty teko ei vahingoita lasta, ei estä säännöksen soveltamista. Teon rangaistavuus ei lain sanamuodon perusteella edellytä näyttöä henkilövahingon syntymisestä. Sen sijaan edellytetään, että teko on ollut omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. H on ollut tekoajankohtana 15-vuotias. Voidaan katsoa, ettei mainitun ikäisen lapsen seksuaalinen identiteetti ole vielä siten täysin kehittynyt, etteikö syytteessä kuvattu ja seksuaalisesti olennainen teko olisi ollut omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, että A on kohdassa 10 syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevän syytteen mukaisesti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vastaaja A
Tuomiolauselma

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

Syyksi luetut rikokset
10) Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1.1.2006 – 5.2.2006

Rangaistusseuraamukset
Vankeus
Syyksi luetut rikokset 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ja 13
2 vuotta 9 kuukautta vankeutta

Lainkohdat
Rikoksiin 1, 4, 6, 7, 9 ja 10 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 20 luku 6 §
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Iiro Kartano, Martti Harsia, Leeni Kivalo
Esittelijä: Kati Lavi

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen