Helsingin hovioikeus HO 30.11.2011 3550

Huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen Kannabiskasvien kasvatus

Asianumero:   HelHO:2011:13

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 20.1.2011

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Huumausainerikos

Rikoslaki 50 luku 1 §

28.6.2010 -5.7.2010 Helsinki

A on laittomasti viljellyt kannabista käytettäväksi huumausaineena. A:lla on ollut asuntonsa keittiössä kasvamassa kaksi noin 10 cm korkeaa Cannabis sativa -kasvia sekä keittiössä kuusi noin 10 cm korkeaa kannabiskasvia, joista on saatu 0,1 grammaa marihuanaa.

A on omaa käyttöään varten hankkinut tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä 21,2 grammaa marihuanaa. A käyttää marihuanaa polttamalla.

Vastaajan vastaus

Vastaaja A on haastettu ja kutsuttu käräjäoikeuden pääkäsittelyyn 7.1.2011 uhalla, että asia voidaan tutkia ja ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Vastaaja A ei ole saapunut pääkäsittelyyn asiaan vastaamaan eikä ilmoittanut laillista estettä poissaololleen.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

Vastaaja A on syyllistynyt siihen huumausainerikokseen, josta hänelle on vaadittu rangaistusta.

Syyksilukemisen perusteet

A on jäänyt pois istunnosta, johon hänet on haastettu oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n mukaisesti uhalla, että asia voidaan tutkia ja ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. A on esitutkinnassa myöntänyt teon. Kirjallisina todisteina esitetyistä kotietsintä- ja takavarikkopöytäkirjasta ja Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnosta ilmenee, että vastaajan asunnosta oli takavarikoitu A:n keittiössä kasvamassa olleet kaksi noin 10 cm korkeaa Cannabis sativa -kasvia sekä keittiössä kuusi noin 10 cm korkeaa kannabiskasvia ja kasvinosia, ja että A:n asunnoista takavarikoiduista kasveista ja kasvien osista on saatu yhteensä 21,3 grammaa marihuanaa.

Rangaistusseuraamukset

Vastaajan syyksi luetusta teosta, ottaen huomioon oikeudenvastaisen teon suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden, eli huumausaineiden järjestelmällisen kasvattamisen, ei voida pitää sakkorangaistusta riittävänä seuraamuksena. A on syyllistynyt kyseiseen rikokseen ehdonalaisen vapauden koeaikana, joten hänet on tuomittava nyt syyksiluetusta teosta ehdottomaan vankeuteen tuomiolauselmasta ilmenevästi. Syyttäjä ei ole vaatinut jäännösrangaistusta täytäntöönpantavaksi.

Tuomiolauselma

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSILUETUT RIKOKSET

1) Huumausainerikos 28.6.-5.7.2010

RANGAISTUSSEURAAMUKSET
Syyksiluettu rikos 1
20 päivää vankeutta

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 50 luku 1 § (1304/93)

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen: käräjätuomari Juha Fredriksson

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 30.11.2011

Asian käsittely hovioikeudessa

Jatkokäsittelylupa on myönnetty 14.3.2011.

Valitus

A on vaatinut, että rangaistus lievennetään sakoksi.

Vankeusrangaistus oli kohtuuton seuraamus A:n syyksi luetusta huumausainerikoksesta. Vankeusrangaistuksen johdosta A menettäisi työnsä.

Vastaus

Syyttäjä ei ole vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A:n valituksen johdosta hovioikeudessa on kysymys hänen syykseen luetusta huumausainerikoksesta tuomittavan rangaistuksen määräämisestä.

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

A:n syyksi on luettu, että hän on asunnossaan viljellyt kannabiskasveja käytettäväksi huumausaineena. Hänen asuntonsa keittiöstä on takavarikoitu kasvamassa olleet kaksi noin 10 senttimetriä korkeaa Cannabis sativa -kasvia sekä keittiössä muutoin olleet kuusi noin 10 senttimetriä korkeaa kannabiskasvia ja kasvinosia. Takavarikoiduista kasveista ja kasvinosista on saatu marihuanaa yhteensä 21,3 grammaa.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että A olisi kannabiskasveja kasvattaessaan käyttänyt niiden kasvuolosuhteiden parantamiseen minkäänlaista valaistus-, lämmitys-, kastelu-, puhallus- tai tuuletuslaitetta tai lannoitteita taikka muutakaan tuohon tarkoitukseen tavanomaisesti käytettyä välineistöä tai tarpeistoa. Selvitystä ei ole myöskään siitä, että kasvien THC-pitoisuutta tai niistä saatavan marihuanan määrää olisi asiantuntevilla tai suunnitelmallisilla viljelymenetelmillä pyritty lisäämään.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että vaara huumausaineen leviämisestä on olemassa silloin, kun huumausainetta on suuri määrä. A on ilmoittanut kasvattaneensa kasveja omaan käyttöönsä ja käyttäneensä saamansa sadon itse. Kasvien vähäisen lukumäärän perusteella hovioikeus katsoo, että vaaraa huumausaineen leviämisestä muiden kuin A:n käyttöön ei ole ollut.

Rangaistusta huumausainerikoksista mitattaessa oikeuskäytännössä on yleisesti lähtökohdaksi otettu huumausainerikoksen kohteena olleen huumausaineen määrä. Hyvälaatuisen ja THC-pitoisuudeltaan hasista vastaavan marihuanan osalta on lähtökohtaisesti sovellettu hasiksen määrään perustuvaa rangaistuskäytäntöä (esim. KKO 1999:89).

A:n kasvattamien kasvien lukumäärä on ollut vähäinen, eikä kasveista niiden kasvatustapa huomioon ottaen ole saatu eikä niistä voida arvioida olleen myöhemminkään saatavissa kuin vähäinen määrä marihuanaa. Huumausaineen vähäisen määrän vuoksi vaaraa huumausaineen leviämisestä muiden kuin A:n käyttöön ei ole ollut. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että sakkorangaistus on oikeudenmukainen ja riittävä seuraamus käräjäoikeuden A:n syyksi lukemasta rikoksesta. Vankeusrangaistuksen tuomitseminen ei ole perusteltua myöskään yksinomaan sen vuoksi, että teko on tehty ehdonalaisen vapauden koeaikana.

Hovioikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmasta.

Tuomiolauselma

VASTAAJA A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

Rangaistusseuraamukset

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
30 päiväsakkoa a 10 euroa=300 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 50 luku 1 § (374/08)
Lainkohtaa on oikaistu.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen, hovioikeudenneuvos Paula Salonen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo

Esittelijä: viskaali Juha Sihto

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen