Itä-Suomen hovioikeus HO 12.02.2008 151

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 12.2.2008

Asianumero: I-SHO:2008:3

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeus on tuomiollaan 20.4.2007 kihlakunnansyyttäjän syytteestä tuominnut A:n kuudesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja suorittamaan vahingonkorvauksia.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään, koska hänen menettelyllään ei ole ollut seksuaalista merkitystä eikä se täyttänyt olennaisen seksuaalisen teon tunnusmerkistöä.

Syyttäjä ja asianomistajat ovat vastustaneet A:n muutosvaatimusta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Asiassa on riidatonta, että asianomistajat ovat hakeutuneet A:n osteopaattiseen hoitoon erilaisten kiputilojen vuoksi.

Asiassa on myös riidatonta, että A on osteopaattista hoitoa antaessaan koskettanut asianomistajia muun ohessa genitaalialueelta ja rintojen alueelta.

Syyttäjän ja asianomistajien mukaan A on näin menetellessään tehnyt rikoslain 20 luvun 5 §:ssä rangaistavaksi säädetyn seksuaalisen teon käyttämällä törkeästi hyväkseen asianomistajien erityistä riippuvuutta A:sta. A:n mukaan kysymys on ollut hoitoon kuuluvista toimenpiteistä, joilla ei ole ollut seksuaalista tarkoitusta. Asianomistajat eivät ole olleet hänestä erityisen riippuvaisia eikä hän ole käyttänyt asianomistajia törkeästi hyväkseen.

Seksuaalinen teko

Rikoslain 20 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan seksuaalisella teolla tarkoitetaan mainitussa luvussa sellaista tekoa, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 6/1997 vp s. 188-189) mukaan teon seksuaalisuus on usein sidoksissa teko-olosuhteisiin. Teko, joka toisissa olosuhteissa tähtää seksuaaliseen tyydytykseen, saattaa joissakin olosuhteissa olla epäseksuaalinen.

Asianomistajien kertomusten perusteella on ilmeistä, että he ovat kokeneet A:n menettelyn loukkaavan heidän seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan ja että he ovat kokeneet joutuneensa seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Asianomistajat ovat kertoneet myös uskottavasti siitä, kuinka he ovat olleet järkyttyneitä ja ahdistuneita hoitotilanteessa.

A on kertonut, että hänen saamassaan klassista osteopaattista hoitoa koskevassa koulutuksessa on painotettu kehon kokonaisvaltaista tarkastelua ja hoitoa sekä lantion alueen hoidon tärkeyttä. A on kertonut koskettaneensa asianomistajia genitaalialueelta ja rintalihasten alueelta, koska siihen oli ollut hoidolliset perusteet. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Syytteen perusteena olevat koskettamiset ovat kohdistuneet sellaisille kehon alueille, että ne lähtökohtaisesti voisivat täyttää seksuaalisen teon tunnusmerkistön. Pelkästään se, että täysi-ikäistä henkilöä kosketetaan genitaalialuelle tai rintoihin, ei yksistään kuitenkaan täytä seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä. Merkitystä on annettava myös teko-olosuhteille. Koskettamiset ovat tässä tapauksessa tapahtuneet osteopaatisen hoidon yhteydessä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella klassisessa osteopatiassa voidaan antaa hoitoa, jossa hoitaja koskee hoidettavaa genitaalialueelle ja rintojen alueelle. Asiassa ei ole tullut asianomistajien käsityksen lisäksi esiin seikkoja, joiden perusteella A:n voitaisiin katsoa antamansa hoidon yhteydessä tavoitelleen seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä. A:n on siten katsottava koskettaneen asianomistajia hoidon yhteydessä genitaalialueelle ja rintojen alueelle ainoastaan hoidollisessa tarkoituksessa. A:n ei näin menetellessä voida katsoa tehneen rikoslain 20 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua seksuaalista tekoa.

Riippuvainen asema

Rikoslain 20 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdan säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 6/1997 vp s. 179) mukaan lainkohdassa mainitulla riippuvuudella tarkoitetaan esimerkiksi taloudellisia ja henkisiä sekä käytännön tarpeesta johtuvia riippuvuussuhteita. Riippuvuuden tulee lisäksi olla merkitykseltään erityisen suuri. Merkittävyyttä harkittaessa on arvioitava suhteen merkitystä elämän perusedellytysten, esimerkiksi toimeentulon, asumisen, terveyden tai muiden keskeisten tarpeiden kannalta. Hallituksen esityksen mukaan jatkuvaa fyysistä tai psyykkistä hoitoa vaativa henkilö voi olla erityisen riippuvainen hoitajastaan. Rangaistavuus edellyttää lisäksi, että erityistä riippuvuussuhdetta käytetään törkeästi väärin. Tällä viitataan siihen, että sukupuoliyhteyteen ja seksuaaliseen tekoon taivuttamisessa käytetään hyvin voimakasta puuttumista riippuvuuden perusteena olevaan seikkaan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kenelläkään asianomistajista ei ole ollut A:han pitkäaikaista tai jatkuvaa hoitosuhdetta. Hovioikeus katsoo, etteivät asianomistajat alisteiseksi kokemastaan hoitotilanteesta huolimatta ole olleet lainkohdassa tarkoitetulla tavalla erityisen riippuvaisia A:sta eikä A ole voinut siten käyttää tällaista riippuvuutta törkeästi hyväkseen.

Asiakkaan ja hoitajan välinen hoitosuhde ja se, etteivät asianomistajat olleet ennen hoitoon menemistä tienneet osteopaattisesta hoitotavasta, eivät ole voineet nyt kysymyksessä olevissa tilanteissa muodostaa myöskään sellaista rikoslain 20 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua avutonta tilaa, että asianomistajat olisivat olleet kykenemättömiä puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Edellä mainitut perusteet huomioon ottaen A:n ei voida katsoa syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

Syyte hylätään. A vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Marja-Liisa Karotie, Maija Liisa Kilpeläinen ja Jukka Soininen
Valmistelija: Katriina Rapo

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 25.6.2008: Ei valituslupaa