Itä-Suomen hovioikeus HO 20.03.2007 314

Metsästyskielto Metsästyskieltoa koskevan vaatimuksen esittäminen vasta hovioikeudessa

Asianumero: I-SHO:2007:6

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 18.1.2006

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. METSÄSTYSRIKOS
(6740/R/0000185/05)
RL 48A:1:1/1,2
Metsästyslaki 2 §, 32 § 1,
Metsästysasetus 14a §, 24 § 2

22.2.2005 HYRYNSALMI

A, B ja C ovat yksissä tuumin tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästäneet ja tappaneet rauhoitetun riistaeläimen ilveksen. Vastaajat jäljittivät ilvestä moottorikelkalla metsästyslain 32 §:n vastaisesti ja käyttivät metsästyksessä metsästysasetuksen 14a §:n vastaisesti ääntä synnyttävää koneellista laitetta. C ja A jäljittivät ilvestä moottorikelkalla ja B jäljitti ilvestä hiihtämällä. A ajoi moottorikelkalla ilveksen päälle ja löi kirveellä ilvestä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmasta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Metsästysrikos 22.2.2005

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Kari Airakorpi

Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 20.3.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut, että A:lle tuomittua sakkorangaistusta korotettaisiin ja että A määrättäisiin metsästyskieltoon.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A on vastustanut syyttäjän muutosvaatimuksia perusteettomina.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Metsästyskielto

Hovioikeudessa on kysymys siitä, voiko syyttäjä esittää metsästyskieltoa koskeva vaatimuksen vasta hovioikeudessa.

Oikeuskirjallisuudessa (Leppänen – Välimaa, Muutoksenhan pääpiirteet, 1998, s. 47) on sellaisten julkisoikeudellisten seuraamusten osalta, jotka tuomioistuin voi tuomita viran puolesta, todettu, että syyttäjä voi vaatia samasta teosta vielä hovioikeudessakin muuta julkisoikeudellista seuraamusta kuin mitä hän mahdollisesti on vaatinut käräjäoikeudessa, koska hovioikeus ei ole tähän sidottu.

Edelleen oikeuskirjallisuudessa (Rautio, Hyötykonfiskaatiokanne, 2006, s. 87) on todettu, että muun muassa metsästyskielto on sellainen rikosoikeudellinen seuraamus, jonka tuomioistuin voi viran puolesta, ilman vaatimusta tuomita. Saman teoksen sivulla 88 on todettu, että viran puolesta tuomittavia seuraamuksia koskevat vaatimukset saadaan esittää myös muutoksenhaussa. Tuomioistuin päättää viime kädessä konkreettisesta rangaistuksesta, eikä viran puolesta tuomittavia seuraamuksia tarvitse kenenkään edes vaatia tuomittavaksi.

Metsästyskieltoa koskeva rikoslain 48a luvun 6 § on tullut voimaan 1.9.2002 eli kysymyksessä on melko tuore säännös. Verrattaessa mainittua säännöstä muihin rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeviin säännöksiin, joita on uudistettu 2000-luvulla, voidaan todeta seuraavaa. Esimerkiksi 1.1.2002 voimaan tulleessa menettämisseuraamuksen vaatimista koskevassa rikoslain 10 luvun 9 §:ssä todetaan, että menettämisseuraamus määrätään syyttäjän vaatimuksesta. Metsästyskieltoa koskevassa edellä mainitussa säännöksessä tällaista mainintaa ei ole. Hovioikeus hyväksyy oikeuskirjallisuudessa esitetyn näkemyksen, että metsästyskieltoa koskeva vaatimus voidaan esittää ja kielto, jos syytä on, määrätä vasta hovioikeudessa.

A on menettelyllään osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta metsästystä koskevista säännöksistä. Sen vuoksi A määrätään metsästyskieltoon.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Metsästyskielto, joka alkaa hovioikeuden tuomion antamispäivästä ja jonka viimeinen voimassaolopäivä on 30.9.2009.

A määrätään luovuttamaan metsästyskorttinsa riistanhoitoyhdistykselle.

Rikoslaki 48a luku 6 §

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Olavi Snellman, Anna-Kaarina Mäkinen ja Helena Lindgren
Esittelijä Sirpa Pulkkinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen