Itä-Suomen hovioikeus HO 7.9.2010 883

Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys Ajonestolaite

Asianumero: I-SHO:2010:8

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Vastaajat olivat yrittäneet ottaa käyttöönsä auton, jossa oli ajonestolaite. Tuo auton käyttöönottamisen estänyt laite ei vaikuttanut arvioon siitä, katsottiinko vastaajien menettelyllään syyllistyneen moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritykseen.

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 27.3.2009

SYYTE

Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUDEN YRITYS (B NUORENA HENKILÖNÄ)
(6360/R/0007639/08)
Rikoslaki 28 luku 9a §
Rikoslaki 6 luku 8 § (2003/515)
4.7.2008 KUOPIO

Teonkuvaus

A ja B ovat yhdessä ja yksissätuumin yrittäneet ottaa luvatta käyttöönsä C:n omistaman lukittuna olleen henkilöauton – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – parkkialueelta sen takaoven ikkunan ja ovien kaikki lukot rikkomalla ja yrittämällä käynnistää ajoneuvoa siinä kuitenkaan onnistumatta. Teon yhteydessä ajoneuvon virtalukko ja sen muovit sekä kuljettajanpuoleinen ovi ja karmi ovat rikkoutuneet.

B on ollut teon tehdessään 15 vaan ei 18 vuotias.

Vastaajat

A on myöntänyt syytteen teonkuvauksen oikeaksi, mutta kiistänyt syyllistyneensä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritykseen, koska vaaraa auton käynnistymisestä ei ole ollut.

B on kiistänyt syytteen, koska hän ei ollut yksin tai kenenkään muunkaan kanssa yhdessä ja yksissä tuumin yrittänyt ottaa luvatta käyttöönsä syytteen teonkuvassa tarkoitettua ajoneuvoa taikka ainakaan B ei muista menetelleensä niin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

Kohta 3

Syyte moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksestä hylätään.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perustelut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Oikeudellinen arviointi

Rikoslain 5 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaan teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä silloinkin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut satunnaisesta syistä. Lain esitöiden (HE 44/202 s. 137) mukaan rikoksen täyttymisen on oltava tosiasiallisesti mahdollista ja sitä on voitava pitää käytännössä uskottavana mahdollisuutena. Laissa tarkoitettu vaaratunnusmerkki on täyttynyt, jos rikoksen täyttymistä voidaan pitää teon hetkellä huomioon otettavana riskinä.

Asiassa on riidatonta, että – – – 3 kohdassa mainitussa autossa on ollut elektroninen ajonestolaite. A ja B ovat näiltä osin katsoneet, ettei menettely täytä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksen tunnusmerkistöä, koska vaaraa auton käynnistymisestä ei ollut, vaan kysymys on vahingonteoista.

Todistajana kuultu pitkään poliisina autoryhmän vetäjänä ja sen jälkeen vakuutustutkijana toiminut X on kertonut, että elektronisen ajonestolaitteen ohittaminen vaatii erityistä asiantuntemusta, ammattitaitoa ja laitteistoa. X:n mukaan poliisin ja vakuutusyhtiöiden tiedossa ei ole yhtään sellaista Suomessa sattunutta tapausta, että ajonestolaite olisi onnistuttu ohittamaan.

A:lla ja B:llä on ollut käytössään joitakin käsityökaluja. Heillä ei ole ollut käytössään sellaista laitteistoa, jonka avulla – – – 3 kohdassa mainitun auton elektroninen ajonestolaitteisto olisi voitu ohittaa, eikä myöskään sellaista tietämystä ajonestolaitteiden ohittamisesta, että autojen käynnistäminen olisi ollut käytännössä mahdollista. Sitä, että A ja B olisivat onnistuneet käynnistämään autot ja että moottorikulkuneuvon käyttövarkaus olisi näin ollen voinut täyttyä, ei ole voitu pitää teon hetkellä huomioon otettavana riskinä. A:n ja B:n menettely ei siten täytä – – – 3 kohdan osalta moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksen tunnusmerkistöä vaan vahingonteon tunnusmerkistön, josta virallinen syyttäjä on toissijaisesti vaatinut rangaistusta ja joka sisältyy 4 kohdassa kerrottuun varkauteen. Syyte 3 kohdan osalta moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksestä on tämän vuoksi hylättävä.

Sillä, että A ja B eivät ole tienneet, että kysymyksessä olevissa autoissa on ajonestolaitteet ja ettei autojen käynnistäminen heiltä onnistu, ei ole merkitystä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuomiolauselma

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HYLÄTYT SYYTTEET

3) Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VASTAAJA B

TUOMIOLAUSELMA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HYLÄTYT SYYTTEET

3) Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys 4.7.2008

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Käräjätuomari Heikki Hakkarainen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 7.9.2010

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Virallinen syyttäjä on valituksessaan toistanut käräjäoikeuden tuomion – – – 3 kohdasta ilmenevän A:han ja B:hen kohdistamansa rangaistusvaatimuksen moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksestä, jonka B on tehnyt nuorena henkilönä. Lisäksi syyttäjä on vaatinut, että A:lle ja B:lle tuomittuja rangaistuksia korotetaan. Syyttäjä on lausunut, etteivät A ja B olleet voineet ottaa käytössään olleilla välineillä elektronisilla ajonestolaitteilla varustettua henkilöautoa luvattomasti käyttöönsä, mutta tällä seikalla ei ole merkitystä arvioitaessa moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksen tunnusmerkistön täyttymistä.

A ja B ovat vastauksissaan vastustaneet muutosvaatimuksia perusteettomina.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kohta 3

Teko on edennyt rikoksen yrityksen asteelle, kun on syntynyt konkreettinen vaara rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä myös silloin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa ei ole ollut tosiasiallista rikoksen täyttymisen mahdollisuutta, mutta tekijän näkökulmasta ja senhetkisen tilanteen pohjalta rikoksen täyttymistä saattoi pitää uskottavana (HE 44/2002 vp s. 135-137).

Osa autoista on varustettu auton luvattoman käyttämisen estävällä ajonestolaitteella, kuten tässä tapauksessa C:n auto. Hovioikeus kuitenkin katsoo, että tekijöiden eli A:n ja B:n näkökulmasta tämä seikka on ollut tekohetkellä lain esitöissä tarkoitettu satunnainen syy, jolla ei ole vaikutusta arvioitaessa sitä, täyttyykö rikoksen yrityksen tunnusmerkistö. Kun A ja B ovat syytteen 3 kohdassa selostetussa tilaisuudessa päässeet autoon sisälle ja yrittäneet sitä käynnistää, he ovat syyllistyneet, B nuorena henkilönä, moottoriajoneuvon käyttövarkauden yritykseen.

Hovioikeus on, vaatimukset enemmälti hyläten, ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

3) Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys 4.7.2008

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VASTAAJA B

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

Nuorena henkilönä
3) Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys 4.7.2008

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Paavo Eestilä, Pirjo Soininen, Kirsi-Marja Kultala

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 24.3.2011: Ei valituslupaa