Korkein oikeus KKO:1981-II-32

Murha

A oli käyttäen panoksena dynamiittia rakentanut pommin lähettääkseen sen postipaketissa B:lle, koska tämä oli kirjeenvaihdossa hänen ystävättärensä kanssa. Postittaakseen paketin A oli varta vasten tehnyt 300 km:n pituisen matkan. B:n avatessa pakettia pommi oli räjähtänyt surmaten heti B:n sekä aiheuttaen muitakin henkilö- ja esinevahinkoja. A:n teko oli edellyttänyt suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta. Koska B:n surmaaminen oli tapahtunut vakaasta harkinnasta ja yleistä vaaraa aiheuttavalla tavalla, A tuomittiin rangaistukseen murhasta.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän ja jäljempänä mainittujen asianomistajien ajamasta syytteestä Parikkalan KO p. 13.12.1979 oli lausunut selvityksi:

1) että Ristiinan kunnasta oleva toimitusjohtaja A oli syksyllä 1978 havainnut naisseuralaisensa, jonka kanssa hän oli seurustellut jo usean vuoden ajan, olevan kirjeenvaihdossa toisen miehen kanssa. Naisystävänsä asunnossa salaa käsiinsä saamiensa kirjeiden perusteella ja vertaamalla tietojaan puhelinluettelon merkintöihin A oli pystynyt selvittämään naisystävänsä kirjeenvaihtotoverin olevan Parikkalan kunnasta olevan metsuri Lauri B:n. A oli oman kertomuksen mukaan syvästä mustasukkaisuudesta päättänyt peloitella Lauri B:tä pommilla saadakseen kirjeenvaihdon loppumaan. Hän oli usean viikon harkinnan jälkeen kesäkuun 1979 viimeisellä viikolla ryhtynyt toteuttamaan suunnitelmaansa ja rakentanut Ristiinassa eräällä rakennustyömaalla laudasta naulaamalla kooltaan noin 20 X 10 X 10 senttimetriä olevan laatikon ja varustanut sen kannen saranoilla ja metallisella vetimellä. Palattuaan 2.7.1979 klo 12 aikoihin asunnolleen Ristiinaan toiselle paikkakunnalle tekemältään matkalta A oli asentanut laatikkoon vajaan pötkyn dynamiittia räjähdysaineeksi, sähkönallin, taskulampun pariston virtalähteeksi ja moottoriveneen turvakatkaisimen virtakytkimeksi sitä jonkinverran tarkoitukseen soveltuvaksi muuttaen ja kytkenyt räjähdyspanoksen narulla laatikon kanteen siten, että sytytysmekanismi toimisi ja laatikko räjähtäisi laatikon kantta avattaessa. A oli käärinyt paketin ruskeaan käärepaperiin ja varustanut paketin ja pakettikortin Lauri B:n nimellä ja osoitteella ja merkinnyt paketin lähettäjäksi Yhtyneitten metsurit ja paketin sisällöksi kalastustarpeita sekä samana päivänä matkustanut autollaan Savonlinnaan ja antanut paketin eräässä postitoimistossa postin kuljetettavaksi. Lauri B oli saanut sanotun paketin 3.7.1979 iltapäivällä ja ryhtynyt istuallaan paketti sylissään avaamaan sitä veljensä Mikko B:n asunnolla Parikkalan kunnassa, missä hän oli ollut viettämässä kesälomaa, seurauksin, että pommi oli räjähtänyt ja Lauri B heti kuollut räjähdyksessä saamiensa vammojen johdosta, Lauri B:n lähellä olleet Mikko, Terttu, Risto, Katri ja Heikki B olivat saaneet vammoja, joita ei voitu pitää vähäisinä. Mikko B oli saanut räjähdyksessä meluvamman korviinsa sekä pinnallisia haavoja eri puolille vartaloa, vasempaan polveen polvionteloon asti ulottuvan haavan ja vasempaan alaraajaan hermovaurion, mikä oli aiheuttanut tuntopuutoksen. Terttu B:n oli todettu saaneen eri puolille vartaloa pinnallisia ja oikeaan reiteen lihakseen ulottuvia haavoja. Risto B:n oli todettu saaneen haavoja otsaan, kasvoihin, kaulalle ja vasempaan reiteen ja polveen. Katri B:lle oli aiheutunut vartaloon ja molempiin alaraajoihin runsaita suuria ihonpuutosalueita repaleisten ampumahaavojen jäljiltä, oikeanpuoleisen alalantiolaskimon repeämä, lantion alueelle vierasesineitä ja kasvoihin pieniä haavoja. Heikki B:lle oli aiheutunut räjähdyksestä oikean käden II ja III sormien toisen jäsenen tasolta tehdyt amputaatiot ja vasemman käden III – V sormien kolmosjäsenen tasolta tehdyt amputaatiot, vasemman kyynärvarren avo-murskakaksoismurtuma, vasemman käsivarren suuri avoruhjehaava ja useita vartalon ja reisien ampumarepalehaavoja. Lisäksi Mikko ja Terttu B:n omistama asuintalo oli vaurioitunut, sekä

2) että A oli 2.7.1979 Savonlinnan kaupungissa olevassa postitoimipaikassa jättäessään edellä mainitun räjähdysainetta sisältäneen paketin postin kuljetettavaksi antanut paketin sisällöstä väärän ilmoituksen varustamalla paketin pakettikortilla, johon paketin sisällöksi oli merkitty kalastustarpeita.

Jutussa oli tosin tullut selvitettyä se, että A oli 4.7.1979 aamupäivällä soittanut Mikko B:n asuntoon ja peitellyin sanakääntein varoittanut Lauri B:lle mahdollisesti postitse tulevasta pakettipommista, mikäli Lauri B ei jättäisi toisen miesten vaimoja rauhaan.

Koska A oli lähettänyt Lauri B:lle postitse totuudenvastaisilla merkinnöillä varustetun voimakasta räjähdysainetta sisältäneen ja sytytysmekanismilla varustetun paketin, minkä hän tiesi surmaavan paketin avaajan, varoittamatta Lauri B:tä paketista ennen sen hänelle toimittamista, KO oli katsonut A:n tarkoittaneen surmata Lauri B:n, minkä vuoksi ja kun A oli usean kuukauden ajan suunnitellut ja pitkään valmistellut rikosta ja surmaaminen oli tapahtunut omanvoitonpyynnöstä ja erityistä raakuutta ja julmuutta osoittaen sekä yleistä vaaraa aiheuttavalla tavalla, KO oli katsonut, että surmaamista oli, huomioon ottaen rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudessaan, pidettävä erityisen törkeänä. Sen vuoksi KO oli rikoslain 21 luvun 2 §:n 1 momentin ja 10 §:n sekä 7 luvun 1 §:n postisäännön 20 §:n, räjähdysaineasetuksen 76 §:n 1 momentin ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 §:n 1 momentin nojalla tuominnut A:n yksin teoin tehdyistä murhasta ja viidestä ruumiinvamman tuottamuksesta elinkaudeksi vankeuteen ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain rikkomisesta 2 kuukaudeksi vankeuteen eli rangaistukset yhdistettyinä pidettäväksi elinkauden vankilassa. Rikoslain 2 luvun 16 §:n 3 momentin nojalla oli takavarikoidut dynamiittinallit julistettu valtiolle menetetyiksi. Lisäksi KO oli velvoittanut A:n suorittamaan valtiolle ja asianomistajille erinäisiä korvauksia.

Kouvolan HO, jonka tutkittavaksi A oli saattanut jutun, p. 24.4.1980 oli jättänyt asian KO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koska 2 kohdassa A:n syyksi luettu rikos, joka osaltaan oli tehnyt 1 kohdan rikoksen erityisen törkeäksi, oli tapahtunut yksinomaan viimeksi mainitun rikoksen toteuttamiseksi, ja sen näin ollen oli katsottava sisältyvän 1 kohdan rikokseen, syyte 2 kohdan rikoksen osalta oli hylätty ja A vapautettu siitä tuomitusta rangaistuksesta.

Pyytäen valituslupaa A haki muutosta HO:n päätökseen. Muutoksenhakemuksessaan A katsoen syyllistyneensä HO:n päätöksessä kerrotulla teolla kuolemantuottamukseen ja tuottamukselliseen räjäyttämiseen, vaati, että syyte enemmälti hylättäisiin ja että hänen katsottaisiin tehneen teon ilman täyttä ymmärrystä. Valituslupa myönnettiin. – Virallinen syyttäjä ja jutun asianomistajat antoivat pyydetyt vastaukset.

KORKEIN OIKEUS

KKO p. tutki jutun. A oli menettelemällä HO:n päätöksessä kerrotulla tavalla tahallaan surmannut Lauri B:n. A:n teko oli vaatinut suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta. Postittaakseen pommipaketin hän oli varta vasten tehnyt matkan, jonka pituus edestakaisin oli lähes 300 kilometriä. Pommin lähettämisestä postitse oli aiheutunut vaaraa muillekin kuin surmansa saaneelle Lauri B:lle ja vammoja saaneille viidelle henkilölle. Surmaaminen oli tämän vuoksi tapahtunut vakaasta harkinnasta ja yleistä vaaraa aiheuttavalla tavalla. Sitä vastoin tekoa ei ollut tehty omanvoitonpyynnöstä eikä vastaanottajan heti tappavan pommin lähettäminen osoittanut rikoslaissa tarkoitettua erityistä raakuutta ja julmuutta. KKO, ottaen huomioon tekoon johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudessaan, piti surmaamista erityisen törkeänä. Näillä ja muutoin HO:n mainitsemilla perusteilla KO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa HO:n päätöksen lopputulosta.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Leivonen, Portin ja Lindholm sekä ylimääräiset oikeusneuvokset Mäkinen ja Heikkilä.