Korkein oikeus KKO:1985-II-55

Kotirauhan rikkominen Yksityisen kotirauhan rikkominen Radiolaite

A oli kerrostalossa hänen huoneistoonsa sen alapuolella olleesta B:n huoneistosta kuuluneen flyygelin soiton vuoksi toistuvasti soittanut radiolaitteella musiikkia selvästi suuremmalla äänenvoimakkuudella kuin musiikin kuuntelemiseksi A:n huoneistossa olisi ollut tarpeen. A:n katsottiin ilkeydestä häirinneen B:n kotirauhaa ja hänet tuomittiin rangaistukseen RL 24 luv. 3 a §:n 1 mom. nojalla.

Vrt. KKO:1984-II-176

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Helsingin raastuvanoikeuden päätös 2.9.1982

Raastuvanoikeus on virallisen syyttäjän sekä Eero ja Marja B:n asianomistajana ajamasta syytteestä lausunut, että A ja C olivat 18.11.1981 – 21.2.1982 asuneet Helsingissä kerrostalossa Eero ja Marja B:n asunnon yläpuolella. Marja B, joka tuolloin opiskeli Sibelius Akatemiassa pianonsoittoa, oli asunnossaan harjoitellut soittoa flyygelillä. Hänen harjoituksissaan käyttämänsä huoneen yläpuolella sijaitsi A:n asuma huone. Marja B:n soitto oli aiheuttanut riitaisuuksia asianomistajien ja syytettyjen välillä. Riidat olivat huipentuneet niin, että B:n asunnossa flyygeliä soitettaessa A:n ja C:n asunnossa oli soitettu voimakkaasti radiolaitteella musiikkia. Raastuvanoikeus on katsonut näytetyksi, että tuo A:n ja C:n asunnossa tapahtunut radiolaitteen voimakasääninen käyttäminen oli tapahtunut ilkeydestä ja B:n häiritsemiseksi ja että menettely oli häirinnyt B:n kotirauhaa. Mainittuna aikana B:n kotirauhaa oli häiritty useita kertoja. Selvitystä ei ollut esitetty siitä, kumpiko syytetyistä, A vai C, oli kulloinkin säädellyt radiolaitteen äänen voimakkuutta. Kun otettiin huomioon, että kysymyksessä oli A:n ja C:n yhdessä asuma huoneisto, ja muukin jutussa esitetty selvitys, raastuvanoikeus on katsonut tulleen näytetyksi, että A ja C olivat yhteistuumin aiheuttaneet häiriötä B:lle ja siten syyllistyneet kumpikin jatkettuun kotirauhan häiritsemiseen. Sen vuoksi raastuvanoikeus on rikoslain 24 luvun 3 a §:n, oikeastaan sen 1 momentin ja 7 luvun 2 §:n nojalla tuominnut A:n ja C:n kummankin jatketusta kotirauhan häiritsemisestä A:n 40:een 20 markan päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 800 markkaa ja C:n 20:een 85 markan päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 1.700 markkaa. Lisäksi raastuvanoikeus on velvoittanut A:n ja C:n yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut todistelukustannukset 98 markkaa 10 penniä sekä suorittamaan Eero ja Maria B:lle oikeuden käyntikulujen korvauksena 2.500 markkaa.

Helsingin hovioikeuden päätös 19.4.1984

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi A ja C olivat saattaneet jutun, on lausunut jääneen näyttämättä, että A ja C olisivat raastuvanoikeuden päätöksessä tarkoitetussa tilaisuudessa olosuhteet huomioon ottaen ilkeydestä käyttäneet radiolaitetta voimakasäänisesti. Sen vuoksi hovioikeus on hylännyt A:ta ja C:tä vastaan jutussa ajetun syytteen sekä vapauttanut heidät rangaistuksesta ja velvollisuudesta korvata valtiolle todistelukustannuksia ja Eero ja Marja B:lle oikeudenkäyntikuluja. Eero ja Marja B:n vaatimus heillä hovioikeudessa olleiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylätty.

VAATIMUKSET, VALITUSLUVAN MYÖNTÄMINEN JA VÄLITOIMI

Eero ja Marja B ovat pyytäneet valituslupaa sekä vaatineet hovioikeuden päätöksen kumoamista ja jutun jättämistä raastuvanoikeuden päätöksen varaan sekä että A ja C velvoitettaisiin korvaamaan heille hovioikeudessa ja täällä aiheutuneet kulut. Valituslupa on myönnetty 15.8.1984. A ja C ovat erikseen antaneet heiltä pyydetyt vastaukset. Virallinen syyttäjä on ilmoittanut, ettei hän anna jutussa vastausta.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A ja C ovat raastuvanoikeuden päätöksessä tarkoitettuna aikana kysymyksessä olevassa kerrostalossa heidän hallitsemaansa asuinhuoneistoon sen alapuolella sijainneesta Eero ja Marja B:n hallitsemasta asuinhuoneistosta päivittäin kuuluneen, flyygelillä soitetun musiikin ja sen harjoittelemisen vuoksi toistuvasti soittaneet radiolaitteella musiikkia selvästi suuremmalla äänenvoimakkuudella kuin musiikin kuuntelemiseksi A:n ja C:n hallitsemassa huoneistossa olisi ollut tarpeen. He ovat ainakin osaksi soittaneet tuolla laitteella sellaista musiikkia, joka myös laatunsa vuoksi on ollut omansa häiritsemään flyygelinsoittoa ja sen harjoittelemista. A ja C ovat siten ilkeydestä häirinneet Eero ja Marja B:n kotirauhaa. Rangaistusta mitattaessa on otettava huomioon, että Eero ja Marja B:n hallitsemassa huoneistossa on soitettu flyygeliä erittäin paljon ja että erityisesti A on kokenut sen asumisrauhaansa häiritsevänä sekä että kotirauhan häiritseminen on tapahtunut etupäässä A:n toimesta.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden päätös kumotaan ja A sekä C raastuvanoikeuden soveltamien lainkohtien nojalla tuomitaan raastuvanoikeuden päätöksessä heidän syykseen luetusta rikoksesta siinä määrättyjen rangaistusten asemesta, A 20 ja C 10 päiväsakkoon eli, kun heidän päiväsakkoinaan pidetään raastuvanoikeuden määräämiä rahamääriä, maksamaan sakkoa, A 400 ja C 850 markkaa. Oikeudenkäyntikuluja ja todistelukustannusten valtiolle korvaamista koskevilta osin asia jää raastuvanoikeuden päätöksen varaan.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Miettinen, Ailio, Takala, Hämäläinen ja Mörä