Korkein oikeus KKO:1989:44

Sotilasrikos Palvelusrikos

Asevelvollisuutta suorittava sotilas A oli palveluksessa kuljettanut puolustusvoimien autoa ja syyllistynyt tällöin liikenteen vaarantamiseen. Palvelukseen kuului myös velvollisuus noudattaa yleisiä liikennesääntöjä. Laiminlyödessään täyttää tämän velvollisuutensa A oli liikenteen vaarantamisen lisäksi syyllistynyt sen kanssa yhdellä teolla tehtyyn palvelusrikkomukseen.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Syyte Jyväskylän kihlakunnanoikeudessa

Virallinen syyttäjä on lausunut, että A oli 7.11.1986 Jyväskylän maalaiskunnassa, ollessaan varusmiespalvelusta suorittamassa ja palveluksessa, kuljettaessaan puolustuslaitoksen omistamaa kuorma-autoa Tornitietä varaston suunnasta Viestitien suuntaan varomattomuudesta ja huolimattomuudesta laiminlyönyt sovittaa ajoneuvonsa nopeuden sellaiseksi, että se olisi kapealla tiellä jyrkän mutkan rajoittaessa näkyvyyttä voitu pysäyttää kaikissa ennalta arvattavissa olevissa tilanteissa, seurauksin, että hänen kuljettamansa ajoneuvo oli törmännyt mainittua tietä Viestikadun suunnasta tulleen B:n kuljettaman ja Oy Shell Ab:n omistaman henkilöauton etuosaan, jolloin molemmat ajoneuvot olivat vaurioituneet. A:n menettely oli ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa liikenneturvallisuudelle. Tämän vuoksi syyttäjä on vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen yksin teoin tehdyistä liikenteen vaarantamisesta ja palvelusrikkomuksesta.

Kihlakunnanoikeuden päätös 13.3.1987

Kihlakunnanoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että A olisi puheena olevassa tilanteessa syyllistynyt tieliikennelain säännösten rikkomiseen ja hylännyt syytteen liikenteen vaarantamisesta ja palvelusrikkomuksesta.

Vaasan hovioikeuden päätös 12.8.1988

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi virallinen syyttäjä oli valittamalla saattanut jutun vaatien A:n tuomitsemista syytteen mukaisesti, on katsonut, että A oli kerrotussa tilanteessa Jyväskylän maalaiskunnassa 7.11.1986 laiminlyönyt sovittaa ajonopeutensa sellaiseksi kuin tien leveys, keli, näkyvyys ja hänen ajoneuvonsa kuormitus olisivat edellyttäneet. Tämän vuoksi A ei ollut kyennyt pysäyttämään kuljettamaansa ajoneuvoa tien näkyvällä osalla tilanteessa, jossa ennalta olisi ollut arvattavissa, että tiellä voi olla vastaantulevaa liikennettä. A oli myöntänyt kuljettamansa ajoneuvon olleen vielä törmäyshetkellä liikkeessä. A:n menettely oli ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa liikenneturvallisuudelle ja siitä oli osaltaan ollut seurauksena hänen ja B:n kuljettaman ajoneuvon yhteentörmäys. Sitä vastoin hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että A olisi menettelyllään syyllistynyt rikoslain 45 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun palvelusrikkomukseen. Tämän vuoksi hovioikeus on tuominnut A:n tieliikennelain 23 §:n 1 momentin ja 98 §:n nojalla liikenteen vaarantamisesta 12:een 40 markan suuruiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 480 markkaa.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Viralliselle syyttäjälle on myönnetty valituslupa 21.10.1988. Syyttäjä on, toistaen syytteensä, vaatinut A:n tuomitsemista ankarampaan rangaistukseen yksin teoin tehdyistä liikenteen vaarantamisesta ja palvelusrikkomuksesta. A ei ole käyttänyt hyväkseen hänelle varattua tilaisuutta vastauksen antamiseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on kuljettaessaan puolustusvoimien kuorma-autoa kysymyksessä olevassa tilaisuudessa ollut sotilaana suorittamassa palvelusta. Palvelukseen on tällöin kuulunut myös velvollisuus noudattaa yleisiä liikennesääntöjä. A on menetellessään hovioikeuden päätöksessä kerrotuin tavoin jättänyt täyttämättä tämän velvollisuutensa ja sen vuoksi syyllistynyt liikenteen vaarantamisen lisäksi myös palvelusrikkomukseen.

Lainkohdat

Tieliikennelaki 23 § 1 mom. ja 98 § Rikoslaki 45 luku 15 § ja 7 luku 1 §

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöstä muutetaan siten, että A tuomitaan yhdellä teolla tehdyistä liikenteen vaarantamisesta ja palvelusrikkomuksesta hovioikeuden hänelle määräämään rangaistukseen.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Ailio, Takala, Nikka- rinen, Ketola ja Paasikoski