Korkein oikeus KKO:1991:116

Kunnianloukkaus

Sanomalehdessä 26.10.1988 julkaistuun markkinoista kertovaan artikkeliin sisältyi muun muassa virke: ”Suut mussuttivat lakua, makkaraa tai suklaata, jota myytiin viisi kympillä (vuosikertaa -68?)”. Kun artikkeli kuvatun tapahtuman hengen mukaisesti kokonaisuutena oli kepeätyylinen ja liioitteleva sekä selvästi sellaiseksi havaittava, ei lehden päätoimittajan katsottu artikkelin julkaistessaan tahallisesti syyllistyneen tekoon, joka olisi voinut haitata markkinoilla suklaata myyneiden elinkeinonharjoittajien elinkeinoa. Syyte rikoslain 27 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta julkisesta herjauksesta hylättiin. Ään.

RL 27 luku 1 § 2 mom

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Syyte Kokkolan raastuvanoikeudessa

Virallinen syyttäjä, jonka rangaistusvaatimukseen asianomistaja A on yhtynyt, on lausunut, että B oli 26.10.1988 Kokkolassa ilmestyneessä ja siellä painetussa sanomalehdessä sen vastaavana päätoimittajana hyväksynyt julkaistavaksi uutisen otsikolla ”Markkinat taas Kokkolassa”, joka koski vielä samana päivänä jatkuneita Kokkolan markkinoita. Uutisessa oli, paitsi muuta, seuraava lause: ”Suut mussuttivat lakua, makkaraa tai suklaata, jota myytiin viisi kympillä (vuosikertaa -68?)”, mikä suluissa ollut maininta oli selvästi vihjannut siihen, että markkinoilla makeisia ja erityisesti suklaata myyvät yrittäjät, joita olivat ainakin C, D, E, F, G ja A, olisivat pitäneet kaupan noin 20 vuotta vanhaa suklaata. Uutisessa oli siten julkisesti vastoin parempaa tietoa perättömästi vihjailtu ainakin C:n, D:n, E:n, F:n, G:n ja A:n syyllistyneen sellaiseen tekoon, joka oli haitannut tai ainakin voinut haitata heidän elinkeinoaan tai menestystään. Tämän vuoksi syyttäjä oli vaatinut B:lle rangaistusta painotuotteen välityksellä vastoin parempaa tietoa tehdystä julkisesta herjauksesta.

Raastuvanoikeuden päätös 15.8.1989

Kuultuaan B:tä syytteestä raastuvanoikeus on katsonut, että edellä mainittu artikkeli oli ollut kepeä kuvaus Kokkolassa olleista markkinoista. Artikkelissa ei ollut väitettykään, että markkinoilla myytävä suklaa olisi ollut ravinnoksi kelpaamatonta. Lisäksi vihjaus vuosikertaan -68 oli ollut yliampuva. Tämän perusteella raastuvanoikeus on katsonut, että B:llä ei ollut ollut, hänen hyväksyessään jutun julkaistavaksi, syytä epäillä, että artikkeli olisi haitannut tai olisi voinut haitata syytteessä mainittujen elinkeinonharjoittajien elinkeinoa tai menestystä, minkä vuoksi B:n ei ollut näytetty tahallisesti syyllistyneen rikokseen, josta hänelle oli vaadittu rangaistusta. Tämän vuoksi raastuvanoikeus on hylännyt syytteen.

Vaasan hovioikeuden päätös 31.8.1990

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi virallinen syyttäjä oli saattanut jutun, on todennut, että B oli 26.10.1988 Kokkolassa ilmestyneessä ja painetussa sanomalehdessä sen vastaavana päätoimittajana julkaissut artikkelin otsikolla ”Markkinat taas Kokkolassa”. Mainittu artikkeli oli koskenut vielä samana päivänä jatkuvia Kokkolan markkinoita. Artikkelissa oli ollut maininta, joka oli vihjannut, että markkinoilla suklaata myyvät yrittäjät olivat pitäneet kaupan vanhentunutta suklaata. Markkinoilla olivat suklaata myyneet C, D, E, F, G ja A. Tämä henkilöpiiri oli ollut niin pieni, että myyjät olivat olleet artikkelin perusteella yksilöitävissä. Artikkelissa oli sanotuin tavoin julkisesti vastoin parempaa tietoa perättömästi kerrottu suklaakauppiaiden syyllistyneen sellaiseen tekoon, joka voi haitata heidän elinkeinoaan. Tämän vuoksi hovioikeus on, muuttaen raastuvanoikeuden päätöstä, rikoslain 27 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla tuominnut B:n painotuotteen välityksellä vastoin parempaa tietoa tehdystä herjauksesta 30:een 289 markan suuruiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 8.670 markkaa.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

B:lle on myönnetty valituslupa 15.1.1991. Virallinen syyttäjä on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

B on vaatinut syytteen hylkäämistä.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 4.9.1991

Perustelut

Kysymyksessä oleva markkinoista kertova uutisartikkeli on kuvatun tapahtuman hengen mukaisesti kokonaisuutena kepeätyylinen ja liioitteleva sekä selvästi sellaiseksi havaittava. Näillä ja raastuvanoikeuden muutoin mainitsemilla perusteilla Korkein oikeus hyväksyy raastuvanoikeuden päätöksen lopputuloksen.

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätös kumotaan ja asia jätetään raastuvanoikeuden päätöksen varaan.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Ådahl, Nybergh (eri mieltä), Tulenheimo-Takki (eri mieltä), Taipale ja Wirilander

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot

Oikeusneuvos Tulenheimo-Takki: Katson, ettei ole syytä muuttaa hovioikeuden päätöstä, jonka jätän pysyväksi.

Oikeusneuvos Nybergh: Olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Tulenheimo-Takki.