Korkein oikeus KKO:1991:29

Liikennerikos

Syytetty oli kuljettanut henkilöautoa 190 kilometrin tuntinopeudella moottoritiellä, jolla suurin sallittu nopeus oli 100 kilometriä tunnissa. Autossa oli ollut kaksi matkustajaa. Auton hallinnan mahdollisesta menettämisestä olisi nopeuden vuoksi aiheutunut vakavaa vaaraa ainakin matkustajien hengelle tai terveydelle. Syytetty tuomittiin rangaistukseen törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja määrättiin ajokieltoon. Ään.

TLL 99 §

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Virallisen syyttäjän syyte Porvoon kihlakunnanoikeudessa

Virallinen syyttäjä on kertonut, että A oli 9.7.1987 Sipoossa Porvoon moottoritiellä kuljettanut henkilöautoa suurta ylinopeutta käyttäen ajamalla 100 kilometrin nopeusrajoitusalueella yhtäjaksoisesti noin kolmen kilometrin matkan 190 kilometriä tunnissa. Asfaltti oli ollut uusi ja liukas ja kaistamaalaukset olivat puuttuneet. A oli ylinopeutta ajaen ohittanut kaksi tai kolme autoa. A:n menettely oli ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Tämän vuoksi syyttäjä on vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

Kihlakunnanoikeuden päätös 19.11.1987

Kihlakunnanoikeus on lausunut selvitetyksi, että A oli 9.7.1987 Sipoossa Porvoon moottoritiellä kuljettanut henkilöautoa suurta ylinopeutta käyttäen ajamalla yhtäjaksoisesti noin kolmen kilometrin matkan 190 kilometrin tuntinopeudella 100 kilometrin nopeusrajoitusalueella. Tieltä olivat kaistamaalaukset puuttuneet ja A oli ylinopeutta ajaen ohittanut kaksi tai kolme autoa. Kihlakunnanoikeus on katsonut, että A:n menettely oli ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa muille tienkäyttäjille. Tämän vuoksi kihlakunnanoikeus on, hyläten vaatimuksen A:n tuomitsemisesta rangaistukseen törkeästä liikenteen vaarantamisesta, tuominnut A:n tieliikennelain 23 ja 98 §:n sekä tieliikenneasetuksen 3 §:n 2 momentin nojalla liikenteen vaarantamisesta 60:een 64 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 3.840 markkaa ja velvoittanut hänet korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut todistelukustannukset 130 markkaa.

Helsingin hovioikeuden päätös 22.6.1989

Virallinen syyttäjä oli valittamalla saattanut jutun hovioikeuden tutkittavaksi. Hovioikeus, todeten että tapahtuma-aika oli ollut torstaina kello 20.20, on katsonut, ettei ollut syytä muuttaa kihlakunnanoikeuden päätöstä.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Viralliselle syyttäjälle on myönnetty valituslupa 4.10.1989. Virallinen syyttäjä on valituksessaan toistanut vaatimuksensa A:n tuomitsemisesta rangaistukseen ja ajokieltoon törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

A on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 5.3.1991

Perustelut

A on torstaina 9.7.1987 noin kello 20.20 kuljettanut henkilöautoa Sipoossa Porvoon moottoritiellä Porvoon suuntaan. Autossa on A:n lisäksi ollut kaksi matkustajaa. Tienpinta on ollut uusi ja siitä ovat puuttuneet ajokaistaviivat. Nopeusrajoitusmerkillä osoitettu ajoneuvon suurin sallittu nopeus moottoritiellä on ollut 100 kilometriä tunnissa. A on erittäin suurella nopeudella ohittanut liikkuvan poliisin partioauton, joka sen johdosta on lähtenyt seuraamaan A:n kuljettamaa autoa ja 2.752 metrin matkalla mitannut autolle keskinopeudeksi 190 kilometriä tunnissa. A on tällä matkalla ohittanut ainakin kaksi autoa.

A:n tahallaan käyttämä nopeus on ollut niin suuri, että se on olennaisesti vähentänyt hänen mahdollisuuksiaan kaikissa olosuhteissa säilyttää auton hallinta. Hallinnan menettämisestä olisi nopeuden vuoksi aiheutunut vakavaa vaaraa ainakin matkustajien hengelle tai terveydelle. Siten A on kuljettamalla autoa edellä mainituissa olosuhteissa 190 kilometriä tunnissa syyllistynyt törkeään liikenteen vaarantamiseen.

Lainkohdat

Tieliikennelaki 3 § 1 momentti, 23 § 1 momentti ja 99 § sekä 74 § (1981/267)

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöstä muutetaan siten, että A hovioikeuden hänen syykseen lukeman rikoksen ja siitä tuomitseman rangaistuksen asemesta tuomitaan törkeästä liikenteen vaarantamisesta 80:een 64 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 5.120 markkaa. A määrätään ajokieltoon, joka alkaa Korkeimman oikeuden päätöksen antopäivästä ja päättyy 31.7.1991.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Salervo (eri mieltä), Jalanko, Roos, Paasikoski (eri mieltä) ja Krook

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot

Oikeusneuvos Paasikoski: Katson, ettei ole syytä muuttaa hovioikeuden päätöstä, jonka siis jätän pysyväksi.

Oikeusneuvos Salervo: Olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Paasikoski.