Korkein oikeus KKO:1993:11

Rekisterimerkintärikos

Vastaaja oli rekisteröintiä varten antanut väärennetyn auton rekisteriotteen ilmoitusosan postiin edelleen toimitettavaksi autorekisterikeskukseen. Teon paljastuttua väärää tietoa ei ollut lähetetty autorekisterikeskukseen. Vastaaja ei ollut syyllistynyt rekisterimerkintärikokseen.

RL 16 luku 21 §

ÄRENDETS HANDLÄGGNING I DE LÄGRE INSTANSERNA

Närpes häradsrätts utslag 21.5.1991

Häradsrätten har på åtal av allmänna åklagaren funnit utrett att A 23.1.1991 i Närpes i avsikt att använda registerutdraget för den av B ägda personbilen såsom förfalskat bevis hade förfalskat B:s namnteckning på registerutdragets överlåtelsedel. A hade därefter använt det förfalskade överlåtelseintyget i avsikt att få bilen registrerad i sitt eget namn genom att göra registreringsanmälan om ägarbyte på posten i Näsby. Posttjänstemannen hade fört in de falska uppgifterna på postens dataterminal men saken hade upptäckts och de falska uppgifterna hade raderats ut innan någon anteckning gjorts i bilregistret.

Därför har häradsrätten med stöd av 16 kap. 21 §, 33 kap. 1 § och 7 kap. 1 § strafflagen dömt A för i en gärning begångna registeranteckningsbrott och förfalskning till 40 dagsböter, vilka dagsböter har sammanräknats med två andra bötesstraff till 130 dagsböter a 28 mark.

Vasa hovrätts utslag 29.10.1991

Hovrätten, där allmänna åklagaren och A har sökt ändring, har funnit att A 23.1.1991 genom att utan tillstånd skriva sin hustrus B:s namn på en överlåtelsehandling för personbil hade framställt en falsk handling för användning som bevis. A hade därigenom gjort sig skyldig till förfalskning. Han hade vidare samma dag inlämnat den falska handlingen till posten för registrering i bilregistercentralens register. Gärningen hade upptäckts innan de felaktiga uppgifterna hade förmedlats vidare till bilregistret. Eftersom den oriktiga uppgiften inte nått registermyndigheten, hade A inte gjort sig skyldig till registeranteckningsbrott.

Hovrätten har, med förkastande av åtalet för registeranteckningsbrott, ändrat häradsrättens utslag så att A med stöd av 33 kap. 1 § strafflagen dömts för förfalskning till 70 dagsböter. Detta straff samt straffen om 10 dagsböter för lindrig skadegörelse och 50 dagsböter för rattfylleri har sammanräknats till 130 dagsböter motsvarande enligt 28 mark för dagsboten 3 640 marks böter.

FULLFÖLJD I HÖGSTA DOMSTOLEN

Besvärstillstånd har meddelats 24.3.1992. Åklagaren har yrkat att A skall dömas för förfalskning och registeranteckningsbrott till frihetsstraff.

A har inte bemött ändringsansökan.

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE 29.1.1993

Domskäl

Enligt 16 kap. 21 § 1 punkten strafflagen begås ett registeranteckningsbrott genom att lämna en oriktig uppgift till registermyndigheten. Enligt 35 § 1 mom. förordningen om registrering av fordon skall registreringsanmälan inlämnas på en postsanstalt eller till registermyndigheten. Med registermyndighet avses enligt 3 § a punkten sagda förordning bilregistercentralen och bilbesiktningsställena. Eftersom postanstalterna inte jämställts med dessa är postanstalterna inte registermyndigheter. Då A inte har inlämnat den oriktiga uppgiften till registermyndigheten har han inte begått något registeranteckningsbrott.

Domslut

Hovrättens domslut ändras inte.

I avgörandet deltog: justitieråden Jalanko, Roos, Suhonen, Sevon och Tulokas