Korkein oikeus KKO:1995:84

Rikoksen yritys
Petos

Autoliike, joka oli ottanut osamaksukaupalla myymänsä auton takaisin A:lta, oli jo ennen osamaksukauppalain mukaisen tilityksen tekemistä sopinut auton myymisestä B:lle ja kauppahinnasta. A oli tilitystä tehtäessä erehdyttänyt autoliikettä autolla ajetun kilometrimäärän suhteen. A:n menettelyn johdosta autoliike oli joutunut alentamaan B:lle myymänsä auton kauppahintaa. A, joka yksin haki muutosta, tuomittiin rangaistukseen petoksen yrityksestä, vaikka tilityksessä hänen hyväkseen oli luettu auton edelleen myyntihintaa huomattavasti alhaisempi arvo.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Jyväskylän raastuvanoikeuden päätös 10.9.1993

Raastuvanoikeus lausui virallisen syyttäjän ja Oy ScanAuto Ab:n (yhtiö) syytteestä selvitetyksi, että A oli 13.11.1991 Jyväskylässä osamaksukaupasta annetun lain mukaista sopimustilitystä tehtäessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä ilmoittanut yhtiön edustajalle, että takaisinotettavalla Saab 9000 -merkkisellä autolla oli matkamittarin mukaisesti ajettu 85 000 kilometriä. Tämä oli osaltaan vaikuttanut siihen, että auton arvoksi oli tilityksessä sovittu 135 000 markkaa. A oli tilitystä tehtäessä salannut käsitelleensä ajokilometrimittaria siten, että todellinen kilometrimäärä ei ilmennyt matkamittarista ja että autolla oli ajettu ainakin 20 000 kilometriä mittarin osoittamaa lukemaa enemmän.

Yhtiö oli myynyt auton edelleen B:lle. B:n huomattua mittarilukemaa käsitellyn auton kauppahintaa oli hänen vaatimuksestaan alennettu 19 000 markalla. Yhtiölle oli A:n petollisen menettelyn vuoksi syntynyt sanotun summan suuruinen rahan tappio.

Sen vuoksi raastuvanoikeus rikoslain 36 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla tuomitsi A:n petoksesta 5 kuukaudeksi vankeuteen ja velvoitti hänet korvaamaan Oy Scan-Auto Ab:lle aiheuttamansa vahingon 19 000 markkaa korkoineen.

Vaasan hovioikeuden tuomio 25.2.1994

A valitti hovioikeuteen.

Hovioikeus lausui, että A:n oli selvitetty toimineen raastuvanoikeuden päätöksessä kerrotulla tavalla. Yhtiö oli kuitenkin jo ennen A:n kanssa tehtyä tilitystä sopinut B:n kanssa, että B ostaa auton 169 000 markan kauppahinnasta. B:n vaadittua kauppahinnan alennusta oli lopulliseksi kauppahinnaksi sovittu 150 000 markkaa.

Osamaksukaupasta annetun lain 3 §:n mukaan esinettä takaisin otettaessa sen arvo myyjän ja ostajan välisessä tilityksessä määrätään sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun esine myydään tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun auton arvoksi oli A:n ja yhtiön välisessä sopimustilityksessä sovittu 135 000 markkaa eli 15 000 markkaa vähemmän kuin mitä yhtiö oli saanut auton edelleen myydessään, yhtiö ei ollut kärsinyt asiassa taloudellista vahinkoa. A:n menettely täytti siten vain petoksen yrityksen tunnusmerkistön.

Sen vuoksi hovioikeus rikoslain 36 luvun 1 §:n 1 ja 3 momentin sekä 4 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla tuomitsi A:n petoksen yrityksestä 3 kuukaudeksi vankeuteen ja vapautti A:n velvollisuudesta suorittaa vahingonkorvausta yhtiölle.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Mansner, Eklund ja Kuurinmaa-Myllyniemi. Esittelijä Kari Kangas.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle on myönnetty valituslupa.

Valituksessaan A on vaatinut, että syyte hylätään.

Virallinen syyttäjä ja yhtiö ovat vastanneet valitukseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 18.5.1995

Perustelut

Petoksen tunnusmerkistöön kuuluu rikoslain 36 luvun 1 §:n mukaan taloudellisen hyödyn tavoittelu, joka tapahtuu toista erehdyttämällä tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä siten, että erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on aiheutunut taloudellista vahinkoa.

A:n ja Oy Scan-Auto Ab:n välisessä tilityksessä on sovittu auton arvoksi 135 000 markkaa. Tähän hintaan on vaikuttanut A:n autolla ajetuksi ilmoittama todellista pienempi ajokilometrimäärä. Yhtiö on myynyt A:lta takaisinsaadun auton 169 000 markan hinnalla B:lle. Autolla ajetun kilometrimäärän paljastuttua A:n kertomaa suuremmaksi Oy Scan-Auto Ab on myöntänyt B:lle kauppahinnan alennusta 19 000 markkaa.

Oy Scan-Auto Ab:n puolesta tilityksestä A:n kanssa sopineen C:n todistajankertomuksesta on pääteltävissä, että auton tilitysarvo olisi määrätty sovittua pienemmäksi, jos A olisi kertonut autolla ajetun ilmoittamaansa enemmän.

A on ilmoittamalla autolla ajetun määrän todellista alhaisemmaksi pyrkinyt saamaan tilityksessä hyväkseen sovituksi auton arvon suuremmaksi kuin siinä tapauksessa, että hän olisi ilmoittanut autolla todellisuudessa ajetut kilometrit. Hän on näin ollen taloudellista hyötyä itselleen hankkiakseen erehdyttänyt sopimuskumppaniaan Oy Scan-Auto Ab:tä ja siinä onnistunutkin.

Yhtiö on kärsinyt taloudellisen tappion, kun se on joutunut antamaan B:lle hinnanalennusta autolla todellisuudessa ajetun kilometrimäärän tultua ilmi.

Tämän vuoksi A:n, joka on yksin hakenut muutosta, syyksi on luettava hovioikeuden tuomiossa lausuttu petoksen yritys.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Nikkarinen, Riihelä, Lindholm, Taipale ja Palaja. Esittelijä Lea Turtiainen (mietintö).

Esittelijän mietintö

Nuorempi oikeussihteeri Lea Turtiainen:

Korkein oikeus lausunee ratkaisunaan seuraavaa:

Perustelut

A ja Oy Scan-Auto Ab ovat menetelleet raastuvanoikeuden päätöksessä ja hovioikeuden tuomiossa kerrotulla tavalla. Kun yhtiön tiedossa tilitystä tehtäessä on ollut auton edelleenmyyntihinnan ja A:n hyväksi tilityksessä luetun esineen arvon olennainen ero, ei se seikka, että A on ilmoittanut yhtiölle virheellisesti autolla ajettujen kilometrien määrän, ole voinut saattaa yhtiötä taloudellisen tappion vaaraan. Tämän vuoksi A:lla ei ole ollut mahdollisuutta yhtiön erehdyttämiseen. A ei siten raastuvanoikeuden päätöksessä selostetulla menettelyllään ole syyllistynyt rangaistavaan petoksen yritykseen.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan.

Syyte petoksesta hylätään. A vapautetaan hänelle tuomitusta vankeusrangaistuksesta.