Korkein oikeus KKO:1998:131

Vakuusoikeuden loukkaus Panttaus

A ja yhtiö B olivat sopineet, että B sai pantiksi A:lle antamansa lainan vakuudeksi A:n omistaman yhtiön C:n ravintolakalusteet. Kalusteet jäivät C:n toimitiloihin. A ei ollut syyllistynyt vakuusoikeuden loukkaukseen myymällä C:n puolesta kalusteet ulkopuoliselle.

RL 28 luku 12 §

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Oulun käräjäoikeuden tuomio 11.10.1996

Käräjäoikeus katsoi virallisen syyttäjän ja asianomistajan Oulun Panttilainakonttori Oy:n syytteestä selvitetyksi, että A oli 20.12.1995 Oulussa loukannut Oulun Panttilainakonttori Oy:n panttioikeutta. Loukkaus oli tapahtunut siten, että saatuaan 20.10.1995 Oulun Panttilainakonttori Oy:ltä 29 000 markan lainan, A oli pantannut velan vakuudeksi omistamansa Street Food S.F. Oy:n ravintolakalusteista Metos-merkkiset pakastinkaapin, tiskikoneen, paistoparilan ja kylmäkaapin, kylmävetolaatikon ja rasvakeittimen. Kalusteet olivat jääneet A:n hallintaan. A oli 20.12.1995 myynyt mainitut kalusteet ja muuta omaisuutta B Ky:lle yhteensä 19 000 markan kauppahinnalla. Omaisuus oli siirtynyt B Ky:n omistukseen. A ei ollut maksanut saamaansa 29 000 markan lainaa eräpäivään 20.2.1996 mennessä. Menettelyllään A oli aiheuttanut vahinkoa vakuusoikeuden haltijalle Oulun Panttilainakonttori Oy:lle.

Syytteen hyväksyessään käräjäoikeus totesi, että Oulun Panttilainakonttori Oy:n ja A:n välille oli syntynyt panttaussopimus. Sopimuksen mukaan yhtiö oli hyväksynyt, että panttaussopimuksessa tarkoitettu omaisuus sai jäädä paikalleen ja A oli puolestaan sitoutunut siihen, että kyseiset yhtiön kalusteet olivat lainan panttina. Käräjäoikeus totesi edelleen, että tehokas panttaus edellytti panttaussopimusta, saamissuhdetta, panttauskompetenssia ja julkivarmistusta. Julkivarmistuksen puuttumisesta seurasi, ettei lainanantaja voinut saada panttioikeudelle ominaista tehokkaasti suojattua etuoikeutettua asemaa eli suojaa pantin uuden omistajan omistusoikeutta ja pantinomistajan muiden velkojien kilpailevia saamisoikeuksia vastaan. Julkivarmistuksen puuttumisella ei sen sijaan ollut vaikutusta Oulun Panttilainakonttori Oy:n ja A:n väliseen panttaussopimukseen.

Myymällä panttaussopimuksen kohteena ollutta omaisuutta A oli siten syyllistynyt rikoslain 28 luvun 12 §:ssä tarkoitettuun vakuusoikeuden loukkaukseen. Tämän vuoksi käräjäoikeus tuomitsi A:n vakuusoikeuden loukkauksesta ja hänen syykseen samalla petoksen yrityksenä luetusta pantatun omaisuuden myynnistä yhteiseen sakkorangaistukseen. Tämän ohessa A velvoitettiin suorittamaan Oulun Panttilainakonttori Oy:lle korvauksena sille aiheuttamastaan vahingosta 12 000 markkaa korkoineen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Pesonen-Ehrola sekä lautamiehet Saarela, Sipola ja Sohlo.

Rovaniemen hovioikeuden tuomio 19.8.1997

Hovioikeus, jossa A haki muutosta, totesi, että panttioikeuden syntymiselle oli asetettu neljä perusedellytystä, jotka olivat panttaussopimus, saamissuhde, panttauskompetenssi ja julkivarmistus. Julkivarmistus tarkoitti irtaimen omaisuuden panttauksen yhteydessä hallinnansiirtoa pantinomistajalta pantinsaajalle. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa täyttyivät kaikki muut edellytykset paitsi hallinnansiirto, sillä käräjäoikeuden tuomiossa mainittu omaisuus oli jäänyt käräjäoikeuden toteamin tavoin A:n omistaman yhtiön hallintaan. Hovioikeus katsoi, ettei pätevää panttioikeutta ollut Oulun Panttilainakonttori Oy:lle syntynyt. A ei näin ollen ollut menettelemällä käräjäoikeuden tuomiossa mainitulla tavalla syyllistynyt panttioikeuden loukkaamiseen eikä sopimuksen tarkoittaman omaisuuden myynnillä myöskään petokseen. Näillä perusteilla hovioikeus hylkäsi A:ta vastaan ajetut syytteet ja vapautti hänet rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Raimo Repo, Yrttiaho ja Lilja, joka on myös esitellyt asian.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Valituslupa on myönnetty 3.3.1998. Valituksessaan Oulun Panttilainakonttori Oy on toistanut vaatimuksensa A:n tuomitsemisesta rangaistukseen vakuusoikeuden loukkauksesta ja velvoittamisesta korvaamaan yhtiölle aiheutunut vahinko 12 000 markalla korkoineen.

A on antanut häneltä pyydetyn vastauksen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 2.11.1998

Perustelut

A ja Oulun Panttilainakonttori Oy ovat sopineet, että Oulun Panttilainakonttori Oy sai pantiksi A:lle antamansa lainan vakuudeksi käräjäoikeuden tuomiossa mainitut A:n omistaman yhtiön Street Food S.F. Oy:n ravintolakalusteet mutta että kalusteet jäivät edelleen viimeksi mainitun yhtiön toimitiloihin, jotta se pystyi jatkamaan liiketoimintansa harjoittamista. Tämän mukaisesti on lainasta 20.10.1995 laadittuun Oulun Panttilainakonttori Oy:n panttikuittiin merkitty, että yhtiö oli vastaanottanut pantiksi ”ravintolakalusteita oheisen kalusteluettelon mukaisesti/sijoituspaikassaan”.

Kysymys on siitä, onko A myydessään Street Food S.F. Oy:n puolesta 20.12.1995 mainitut ravintolakalusteet B Ky:lle syyllistynyt rikoslain 28 luvun 12 §:ssä tarkoitettuun vakuusoikeuden loukkaukseen. Sanotun lainkohdan mukaan vakuusoikeuden loukkauksesta on tuomittava se, joka loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta muun muassa luovuttamalla omaisuuttaan. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan myös se, joka rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta luovuttaa omaisuuden.

Rikosoikeudessa noudatettava laillisuusperiaate edellyttää, että rikossäännöksen tunnusmerkistöä tulkitaan sen sanamuotoon perustuen normaalilla tavalla. Rikoslain 28 luvun 12 §:ssä tarkoitetulle panttioikeudelle on siten annettava normaali oikeudellisen kielenkäytön mukainen sisältö. Vaikka A:n ja Oulun Panttilainakonttori Oy:n välinen sopimus on sitonut A:ta, Korkein oikeus katsoo hovioikeuden tuomiossa lausutuilla perusteilla, ettei Oulun Panttilainakonttori Oy vielä ollut saanut panttioikeutta ravintolakalusteisiin. Näin ollen A ei ole myymällä kerrotulla tavalla ravintolakalusteet syyllistynyt vakuusoikeuden loukkaukseen.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Portin, Tulenheimo-Takki, Taipale, Palaja ja Kitunen. Esittelijä Markku Vuorela.