Korkein oikeus KKO:1999:2

Asianomistaja Tuottamuksellinen kirjanpitorikos

Yhtiön konkurssipesä oli asianomistajana vaatinut yhtiön hallituksen jäsenelle rangaistusta tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Konkurssipesällä ei ollut asiassa asianomistajan puhevaltaa.

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 28.8.1997

Virallisen syyttäjän ja X Oy:n konkurssipesän asianomistajana ajamasta syytteestä käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli X Oy:n hallituksen jäsenenä tehtävänään myös yhtiön kirjanpidon laatiminen törkeästä huolimattomuudesta jättänyt huolehtimatta yhtiön tilinpäätöksen laatimisesta tilikausilta 1.12.1988 -30.11.1989 ja 1.12.1989 – 31.12.1990 kolmen kuukauden kuluessa tilikausien päättymisestä. Ensin mainitulta tilikaudelta vasta 10.9.1990 ja jälkimmäiseltä tilikaudelta vasta 22.1.1992 allekirjoitettu tilinpäätös olivat lisäksi jääneet puutteellisiksi siten, että niihin ei ollut sisällytetty voimassaolevien säännösten mukaisesti tilintarkastajien edellyttämiä riittäviä tietoja kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Menettelyllään A:n katsottiin olennaisesti vaikeuttaneen oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Sen vuoksi käräjäoikeus rikoslain 30 luvun 10 §:n nojalla tuomitsi A:n kahdesta tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta yhteiseen 90 päiväsakon sakkorangaistukseen, joka oli suoritettava maksamalla sakkoa 66 markan mukaan päiväsakolta 5 940 markkaa. Lisäksi A velvoitettiin yhteisvastuullisesti eräiden muiden henkilöiden kanssa suorittamaan X Oy:n konkurssipesälle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 28 000 markkaa korkoineen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Rummukainen sekä lautamiehet Helminen, Koskinen ja Louko.

Helsingin hovioikeuden tuomio 3.3.1998

A valitti hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. A velvoitettiin korvaamaan X Oy:n konkurssipesän vastauskulut 1 500 markalla korkoineen.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Holmas, Karppinen ja Sunila. Esittelijä Leena Järvilahti.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa siltä osalta kuin hänet oli tuomittu rangaistukseen X Oy:n konkurssipesän vaatimuksesta ja velvoitettu suorittamaan tälle oikeudenkäyntikulujen korvausta. Valituksessaan A vaati, että syyte ja konkurssipesän oikeudenkäyntikuluja koskeva vaatimus hylätään tai että hänet jätetään rangaistukseen tuomitsematta taikka että joka tapauksessa rangaistusta alennetaan.

Virallinen syyttäjä ja konkurssipesä antoivat pyydetyt vastaukset.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 12.1.1999

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko yhtiön konkurssipesällä asianomistajan puhevalta yhtiön kirjanpitoon kohdistuneessa tuottamuksellista kirjanpitorikosta koskevassa asiassa.

Kirjanpitorikoksia koskevista lain esitöistä ilmenee, että rangaistussäännöksillä pyritään suojaamaan kirjanpidon luotettavuutta sellaisenaan eikä kirjanpitorikoksen tekijältä vaadita hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta (HE nro 66/1988 s. 91). Huolellisen kirjanpidon vaatimuksella pyritään estämään sinänsä lailliseen elinkeinotoimintaan kohdistuvaa rikollisuutta, kuten veropetoksia ja velallisen rikoksia. Kirjanpitorikos ei kuitenkaan sellaisenaan aiheuta kenellekään välitöntä vahinkoa. Sen sijaan vahinkoa voi syntyä siten, että kirjanpitorikoksen muodostava teko tai laiminlyönti estää tai vaikeuttaa jollakin muulla rikoksella aiheutetun vahingon selvittämistä. Kirjanpitorikoksen tällainen vaikutus vahingon syntymiseen on kuitenkin välillistä.

Edellä mainituilla perusteilla ja kun ei ole muutakaan syytä, joka oikeuttaisi X Oy:n konkurssipesän käyttämään asiassa asianomistajan puhevaltaa, Korkein oikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Lausunto X Oy:n konkurssipesän rangaistusvaatimuksesta poistetaan ja vaatimus jätetään tutkimatta. A vapautetaan velvollisuudesta suorittaa alemmissa oikeuksissa määrättyjä oikeudenkäyntikulukorvauksia konkurssipesälle.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Nikkarinen, Paasikoski, Suhonen, Hidén ja Krogerus. Esittelijä Jukka Kontio.