Korkein oikeus KKO:1999:65

Ylimääräinen muutoksenhaku Tuomion purkaminen rikosasiassa
Haitanteko virkamiehelle

A oli tuomittu rangaistusmääräyksellä sakkorangaistukseen haitanteosta virantoimituksessa olevalle virkamiehelle sillä perusteella, että hän oli kieltäytynyt poliisimiehen liikenteen valvonnan yhteydessä määräämästä puhalluskokeesta. Rangaistusmääräys purettiin, koska pelkästään kieltäytymällä noudattamasta poliisin määräystä antaa puhallusnäyte A ei ollut syyllistynyt mainittuun haitantekoon.

RL 16 luku 2 § 1 mom (19.12.1889)
OK 31 luku 8 § 4 kohta

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

Nousiaisten piirin nimismiehen 15.7.1996 antama rangaistusmääräys

A oli rangaistusmääräyksin tuomittu rikoslain 16 luvun 2 §:n ja pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n nojalla haitanteosta virantoimituksessa olevalle virkamiehelle 20 päiväsakkoa vastaavaan 1 660 markan sakkorangaistukseen. Rangaistusmääräyksen perusteena oli ollut, että A ei ollut 14.6.1996 suostunut poliisin liikenteen valvonnan yhteydessä suorittamaan puhalluskokeeseen.

HAKEMUS KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on rangaistusmääräyksen purkamista koskevassa hakemuksessaan lausunut, että A:n kieltäytyminen puhalluskokeesta oli tapahtunut liikennevalvonnassa tavanomaisen massapuhallutuksen yhteydessä eikä A:ta ollut epäilty liikennejuopumuksesta. Apulaisoikeusasiamies on katsonut, ettei puhalluskokeesta kieltäytyminen täytä rikoksen tunnusmerkistöä ja että laissa on varauduttu puhalluskokeesta kieltäytymiseen sillä tavoin, että kokeesta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan pakkokeinolain 5 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun henkilönkatsastukseen eli käytännössä verikokeeseen. Tällä perusteella apulaisoikeusasiamies on saattanut asian Korkeimman oikeuden tietoon sellaisia toimenpiteitä varten, joihin ehkä on aihetta.

VÄLITOIMI

Virallinen syyttäjä on antanut hakemuksen johdosta pyydetyn selityksen. Lausunnon pyytämistä sen johdosta on pidetty ilmeisen tarpeettomana.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 1.6.1999

Perustelut

A on yllä mainitulla rangaistusmääräyksellä rikoslain 16 luvun 2 §:n (19.12.1889) nojalla tuomittu sakkorangaistukseen haitanteosta virantoimituksessa olevalle virkamiehelle sillä perusteella, että hän oli 14.6.1996 kieltäytynyt poliisimiehen liikenteen valvonnan yhteydessä määräämästä puhalluskokeesta.

Virkamiehen toimivaltansa rajoissa antaman käskyn noudattamatta jättäminen ei sellaisenaan toteuta edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetun haitanteon tunnusmerkistöä.

Pelkästään kieltäytymällä noudattamasta poliisin määräystä antaa puhallusnäyte A ei siten ole syyllistynyt haitantekoon virantoimituksessa olevalle virkamiehelle. Rangaistusmääräys perustuu näin ollen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Lainkohta

Oikeudenkäymiskaari 31 luku 8 § 4 kohta

Päätöslauselma

Nousiaisten piirin nimismiehen 15.7.1996 antama rangaistusmääräys nro 96219 puretaan.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Nikkarinen, Tulenheimo, Takki, Taipale, Tulokas ja Kitunen. Esittelijä Jukka-Pekka Salonen.