Korkein oikeus KKO:2002:112

Rikoksen yritys Varkausrikos Törkeä varkaus

A oli suunnitellut murtautumista aseita myyvään liikkeeseen anastustarkoituksessa. Siinä tarkoituksessa A oli yöaikaan käynyt tutkimassa liikerakennusta, ottanut lähistöltä käyttöönsä traktorin ja lähtenyt sillä pihamaalla liikkeelle kohti liikerakennusta. Havaittuaan vartiointiliikkeen auton A oli hylännyt traktorin ja paennut paikalta. A:n teon katsottiin edenneen rikoksen yritykseksi, jonka täyttämisestä A ei ollut luopunut vapaaehtoisesti. A tuomittiin rangaistukseen törkeän varkauden yrityksestä. RL 4 luku 1 § 1 mom

RL 4 luku 2 § 1 mom RL 28 luku 2 §

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Syyte Vaasan käräjäoikeudessa

Virallinen syyttäjä vaati A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli Vaasassa 25.5.2000 yrittänyt yhdessä erään toisen henkilön kanssa anastaa omaisuutta Oy Pomaco Ab:n liikkeestä. A oli ajanut luvattomasti käyttöönsä ottamallaan traktorilla liikkeen piha-alueelle ja lähtenyt siellä kuljettamaan traktoria tarkoituksenaan välittömästi murtautua liikkeeseen traktorilla ajamalla. Hän oli kuitenkin joutunut luopumaan teon täyttämisestä ja pakenemaan paikalta havaittuaan vartiointiliikkeen auton. Varkauden yritystä oli pidettävä törkeänä, koska sen kohteena oli ollut erittäin arvokas omaisuus ja se oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Käräjäoikeuden tuomio 21.6.2000

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli yhdessä erään toisen henkilön kanssa käynyt Oy Pomaco Ab:n pihalla ja sen jälkeen hakenut lähistöltä traktorin. Tunnustuksensa mukaan A:n tarkoitus oli murtautua Oy Pomaco Ab:n liikkeeseen traktorilla ajamalla.

Asiassa oli ensiksi kysymys siitä, oliko teko edennyt rangaistavan yrityksen asteelle vai oliko se mahdollisesti jäänyt rankaisematta jääväksi valmisteluksi.

Ei ole tarkoin määriteltävissä, milloin teko on edennyt rangaistavan yrityksen asteelle. Yleensä on edellytetty, että täytäntöönpanotoimi on aloitettu ja että jo suoritetuilla toimilla on aiheutunut todellinen vaara rikoksen täyttymisestä.

Tässä tapauksessa oli jäänyt selvittämättä, mistä kohtaa A:lla oli ollut tarkoitus ajaa sisälle liikkeeseen. Oli myös jäänyt selvittämättä, oliko A rakennuksen nurkan takana juuri ollut ajamassa päin seinää vai oliko hän vain kuljettanut traktorin sattumanvaraiseen paikkaan mahdollisesti havait-tuaan vartiointiliikkeen auton jo ollessaan etupihalla. Siinä kohdassa rakennusta, johon traktori oli jäänyt, ei sijainnut Oy Pomaco Ab:n, vaan toisen yrittäjän liike. Sitä kautta oli vaikea päästä Oy Pomaco Ab:n liikkeeseen. Tämä viittasi käräjäoikeuden käsityksen mukaan ennemminkin jälkimmäiseen kuin ensiksi mainittuun vaihtoehtoon.

Varkauden täytäntöönpanotoimi ja välitön vaara rikoksen täyttymisestä ei ole ollut käsillä ainakaan pelkästään sillä, että A oli tuonut traktorin Oy Pomaco Ab:n pihaalueelle murtautumistarkoituksessa. Käräjäoikeus katsoi edellä mainituista rikossuunnitelman ja A:n aikeiden epäselvyyksistä johtuvan, että täytäntöönpanotointa ei voitu katsoa aloitetun vielä silläkään, että A oli lähtenyt traktorilla liikkeelle, kun oli jäänyt näyttämättä, että hän olisi sen avulla ollut välittömästi murtautumassa liikkeeseen.

Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A olisi 25.5.2000 Vaasassa syyllistynyt varkausrikoksen yritykseksi katsottaviin toimiin Oy Pomaco Ab:n liikettä ja siellä ollutta omaisuutta kohtaan.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeän varkauden yrityksestä ja tuomitsi A:n hänen syykseen jutussa luetuista muista rikoksista yhteiseen 3 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Asian ovat ratkaisseet laamanni Leena Korkalainen sekä lautamiehet Nils Karlsson, Rita Kurhela ja Pertti Laaksonen.

Vaasan hovioikeuden tuomio 4.7.2001

Virallinen syyttäjä valitti hovioikeuteen ja tarkensi valituskirjelmässään syytettä siten, että A oli yhdessä erään toisen henkilön kanssa tullut anastustarkoituksessa liikkeen pihalle, selvittänyt anastuksen kohdetta ja hankkinut käyttöönsä traktorin, jolla oli ollut tarkoitus tunkeutua liikkeeseen. A oli kuljettanut traktorin liikkeen edustalle ja lähtenyt traktorilla liikkeelle sanotussa tarkoituksessa.

Tapahtumainkulun arvioinnista

Hovioikeus toimitti pääkäsittelyn ja lausui saaneensa tapahtumien etenemisestä pääosin saman kuvan kuin käräjäoikeus. Hovioikeus katsoi, että A oli yhdessä erään toisen henkilön kanssa ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti ottanut traktorin käyttöönsä syytteessä tarkoitetun rikoksen tekemistä varten. Tapahtumat traktorin hakemisesta aina pakoon lähtemiseen olivat edenneet nopeasti. Pakoon lähtemisen yllätyksellisyyttä kuvasi myös se, että traktori oli jäänyt paikalle moottori käynnissä.

Valmistelun ja yrityksen välisestä rajanvedosta

Kuten käräjäoikeus oli todennut, edellytyksenä teon etenemiselle rangaistavan yrityksen asteelle on yleensä pidetty sitä, onko rikoksen täytäntöönpanotoimi aloitettu. Täytäntöönpanotoimella tarkoitetaan tunnusmerkistössä edellytettyä toimintaa. Yritys on kysymyksessä, jos tekijä on aloittanut teon, joka välittömästi olisi johtamassa rikoksen täyttymiseen. Yrityksen ja valmistelun rajaa hahmottaville periaatteille on yhteistä, että rangaistava yritys on kysymyksessä vasta silloin, kun rikoksen täyttymisestä on ennakoitavaa vaaraa.

Hovioikeus katsoi, että sillä seikalla, mistä kohdasta Oy Pomaco Ab:n liikkeen seinää traktorilla oli ollut tarkoitus ajaa läpi, ei ollut merkitystä. A oli käynyt joka tapauksessa ennen traktorin hakemista tarkoin tutkimassa liikerakennusta. A oli lähtenyt liikkeelle traktorilla liikkeen pihassa. Ottaen huomioon edeltävät tapahtumat, kuten poikkeuksellisen järeän rikoksentekovälineen hankkiminen etukäteissuunnitelman mukaisesti ja paikan tutkiminen, oli perusteltua katsoa, että A oli liikkeelle lähtemällä aloittanut anastusrikoksen täytäntöönpanotoimen murtautuakseen väkivalloin sisään. Rikoksen täyttymisestä oli siten ollut ennakoitava ja konkreettinen vaara.

A oli luopunut rikoksen täyttämisestä, mutta ei omasta tahdostaan, vaan havaittuaan vartiointiliikkeen auton, jolloin hän oli hylännyt traktorin ja lähtenyt nopeasti henkilöautolla pakoon. Kysymys ei siten ole ollut rikoslain 4 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla rankaisematta jäävästä yrityksestä.

Anastusrikoksen törkeyden arviointi

A oli tiennyt, että Oy Pomaco Ab:llä on myynnissä arvokkaita aseita. Myyntitelineissä olleet 40 asetta olivat näkyneet myös ikkunaan. Pelkästään näiden aseiden myyntihinta oli ollut yhteensä 250 000 – 300 000 markkaa. Anastusyrityksen kohteena on siten ollut erittäin arvokas omaisuus. Teko oli lisäksi yritetty toteuttaa traktorilla sisälle murtautumalla, joten se oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukeminen

Hovioikeus katsoi edellä mainituilla perusteilla selvitetyksi, että A oli syyllistynyt syytteessä tarkoitettuun törkeän varkauden yritykseen.

Hovioikeus tuomitsi A:n rikoslain 28 luvun 2 §:n ja 4 luvun 1 §:n nojalla törkeän varkauden yrityksestä ja käräjäoikeuden hänen syykseen lukemista muista rikoksista yhteiseen 10 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Olli Varila, Osmo Hänninen ja Jorma Rudanko. Esittelijä Minna Kangasmäki.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa.

A vaati valituksessaan syytteen hylkäämistä.

Virallinen syyttäjä vastasi valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on vaatinut, että syyte hylätään. A on vedonnut siihen, että hänen ja käräjäoikeudessa rikoksesta tuomitun toisen henkilön liikehtiminen liikkeen edustalla kello kahden jälkeen oli ollut varsin päättämätöntä eikä vaaraa varkausrikoksen täyttymisestä ollut ollut. A oli luopunut rikoksen täyttämisestä sen ollessa vasta valmistelun asteella.

A:n tarkoituksena on kertomansa mukaan ollut, kuten alempien oikeuksien tuomioista ilmenee, murtautua traktorilla Oy Pomaco Ab:n liikkeeseen ja anastaa sieltä omaisuutta. Tässä tarkoituksessa A on yhdessä edellä mainitun toisen henkilön kanssa käynyt yöllä kello kahden jälkeen tutkimassa liikerakennusta, ottanut lähistöltä käyttöönsä traktorin, kuljettanut sen liikkeen pihaan ja lähtenyt traktorilla siellä uudelleen liikkeelle. Vartijan tullessa paikalle traktori on ollut käynnissä. A on samaan aikaan paennut henkilöautolla paikalta.

Korkein oikeus toteaa teon edenneen rikoksen yritykseksi siinä vaiheessa, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja aiheuttanut teollaan todellisen vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoslain 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan yrityksestä ei kuitenkaan rangaista, jos tekijä on omasta tahdostaan eikä ulkonaisten esteiden tähden luopunut rikoksen täyttämisestä.

A:n teko on ollut edeltä ilmenevin tavoin suunnitelmallinen. Tutkittuaan anastuksen kohteen A on hankkinut tekovälineen, jolla murtautuminen liiketiloihin on ollut mahdollista toteuttaa. Lähtemällä liikerakennuksen pihassa traktorilla kohti rakennusta A on ryhtynyt rikoksen täytäntöönpanotoimiin ja tekovälineen laatu huomioon ottaen saanut aikaan todellisen vaaran rikoksen täyttymisestä. Teon on keskeyttänyt A:n havainto vartiointiliikkeen autosta. A ei siten ole myöskään vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä, vaan se on tapahtunut ulkonaisten esteiden vuoksi.

A on näin ollen, anastuksen kohde huomioon ottaen ja tekoa kokonaisuutena arvostellen, syyllistynyt hovioikeuden hänen syykseen lukemaan törkeän varkauden yritykseen.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Erkki-Juhani Taipale, Eeva Vuori, Markku Arponen, Liisa Mansikkamäki ja Juha Häyhä. Esittelijä Hannu Kiuru.