Korkein oikeus KKO:2002:33

Varkausrikos Varkaus Näpistys

A anasti automatkan aikana 10 eri paikkakunnalla 16 myymälästä niiden aukioloaikana omaisuutta. Anastetun omaisuuden arvo oli eräiden anastusten kohdalla vähäinen. Ottaen huomioon, että kukin teko oli osa A:n ja hänen rikoskumppaninsa etukäteen tekemästä anastusten suorittamista koskevasta suunnitelmasta, mikään niistä ei ollut kokonaisuutena arvioiden vähäinen. (Ään.)

RL 28 luku 1 § 1 mom
RL 28 luku 3 § 1 mom

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Tampereen käräjäoikeuden tuomio 7.3.2000

Käräjäoikeus katsoi virallisen syyttäjän ajamasta syytteestä selvitetyksi, että A oli 3. – 4.9.1999 Nokialta Pohjanmaalle yhdessä B:n ja C:n kanssa tekemänsä automatkan aikana anastanut:

yhteistuumin B:n kanssa

1) 3.9.1999 Nurmossa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan liikkeestä Grundig-merkkisen, 429 markan eli 72,15 euron arvoisen kelloradion.

2) 3.9.1998 Nurmossa Minimani Oy:n liikkeestä kuusi Aalto-maljakkoa arvoltaan 1 561 markkaa eli 262,54 euroa.

3) 3.9.1998 Pietarsaaressa K-Yhtiöiden Pietarsaaren Citymarketista kuusi Playstation-pelikasettia arvoltaan 2 144 markkaa eli 360,59 euroa.

4) 3.9.1998 Pietarsaaressa Rautakirja Oy:n kioskista kolme Aku Ankan taskukirjaa arvoltaan 82 markkaa eli 13,79 euroa.

yhteistuumin B:n ja C:n kanssa

5) 3.9.1999 Kokkolassa Kokkolan Halpa-Halli Oy:n myymälästä 22 videokasettia yhteisarvoltaan 2 970 markkaa eli 499,52 euroa.

6) 3.9.1998 Kokkolassa Kokkolan Kirjakauppa Oy:n liikkeestä neljä kappaletta Kalamiehen käsikirja -teosta, yhteisarvoltaan noin 800 markkaa eli 134,55 euroa.

7) 3.9.1998 Kokkolassa Kokkolan Minimani Oy:n liikkeestä neljä Aalto-maljakkoa yhteisarvoltaan 1 046 markkaa eli 175,92 euroa.

8) 3.9.1998 Kokkolassa Mäntysaaren Kirjakauppa Oy:n liikkeestä suomi-ruotsi -sanakirjan sekä 12 luontoaiheista taskukirjaa yhteisarvoltaan 1 565 markkaa eli 263,21 euroa.

9) 3.9.1998 Kalajoella Osuuskauppa KPO:n omistamasta S-marketista kuusi isoa suomi-englanti-suomi -sanakirjaa, yhden ison suomi-espanja-suomi -sanakirjan, kolme pientä suomi-saksa-suomi -sanakirjaa, kaksi pientä suomi-englanti-suomi -sanakirjaa, kaksi pientä suomi-ruotsi-suomi -sanakirjaa, kaksi pientä suomi-tanska-suomi -sanakirjaa, kaksi videokasettia sekä kaksi T-paitaa yhteisarvoltaan 2 723 markkaa eli 457,98 euroa.

10) 3.9.1998 Kalajoella Kokkolan Halpa-Halli Oy:n liikkeestä sähköhammasharjan, kaiuttimet sekä Aalto-maljakon yhteisarvoltaan 559 markkaa eli 94,02 euroa.

11) 3.9.1998 Oulaisissa Kokkolan Halpa-Halli Oy:n omistamasta liikkeestä kaksi korvalappustereolaitetta yhteisarvoltaan 390 markkaa eli 65,59 euroa.

12) 4.9.1998 Ylivieskassa Osuuskauppa KPO:n omistamasta S-marketista seitsemän lintuaiheista kirjaa yhteisarvoltaan 773 markkaa eli 130,01 euroa.

13) 3.9.1998 Vihannissa Lakeuden marketit -nimisen yhtiön omistamasta liikkeestä ilmakihartimen arvoltaan 98 markkaa eli 16,48 euroa.

yhteistuumin B:n kanssa

14) 3.9. – 4.9.1998 Kauhavalla Halpa-Halli Oy:n myymälästä kolme korvakuumemittaria yhteisarvoltaan 885 markkaa eli 148,85 euroa.

15) 3.9.1998 Lapualla Herättäjä-Yhdistyksen kirjakaupasta seitsemän lintuaiheista kirjaa sekä kaksi suomi-englanti-suomi -sanakirjaa yhteisarvoltaan 1 670 markkaa eli 280,87 euroa.

yhteistuumin B:n ja C:n kanssa

16) 4.9.1998 Nivalassa Kokkolan Halpa-Halli Oy:n myymälästä viisi kappaletta Disneyn videokasetteja sekä yhden Aalto-maljakon yhteisarvoltaan 869 markkaa eli 146,16 euroa.

Syyksilukeminen

A oli syyllistynyt tekojen 1 – 16 osalta varkauksiin.

Syyksilukemisen perusteet

A oli yhdessä B:n ja C:n kanssa lähtenyt C:n kuljettamalla autolla Nokialta Nivalaan. Matkan aikana oli pysähdytty useilla eri paikkakunnilla ja suoritettu samantapaiset anastusrikokset. Tekopaikkakunnat eivät olleet olleet pelkästään sen reitin varrella, joka olisi johtanut Nivalaan. Kun näillä paikkakunnilla käymisille ei ollut esitetty muutakaan uskottavaa syytä, niin näin ollen matkan ainoaksi tarkoitukseksi olikin muodostunut pelkästään anastusrikosten tekeminen.

A:n ja B:n kertomuksista kävi ilmi, että he olivat käyneet yhdessä tai erikseen anastamassa tavaroita liikkeistä. He olivat siten alusta alkaen olleet tietoisia, että kumpikin suorittaa anastuksia ja tuo tavaroita heidän yhteisessä käytössään olleelle autolle. Päihtymyksestään johtuen he eivät ole voineet enää muistaa kunkin yksittäisen tavaran anastamista. Syytteissä mainitut anastetut tavarat on kuitenkin saatu takaisin heidän hallustaan. Näin ollen A:n ja B:n on katsottava yksissä tuumin suorittaneen syytteessä kerrotut anastukset.

C on myöntänyt viimeistään Kokkolassa havainneensa, että A ja B olivat anastelleet tavaroita ja tuoneet niitä autoon. A:n ja B:n kertomuksista käy myös ilmi, että tavaroita oli ollut auton takapenkillä ja B:n kertomuksen mukaan C oli siirtänyt niitä myös takakonttiin. Näin ollen C:n oli täytynyt tekojen 5 – 13 ja 16 osalta olla tietoinen, että A ja B olivat anastelleet tavaroita ja tuoneet niitä autoon. C oli näin ollen auton kuljettajana ja omistajana ollut mukana A:n ja B:n menettelyssä kuljettamalla heitä autollaan ja odottelemalla heitä parkkipaikoilla anastustekojen aikana ja siten yksissä tuumin heidän kanssaan syyllistynyt anastusrikoksiin.

A:n, B:n ja C:n matkalle lähdön jälkeen oli heti suunnitelmallisesti alettu suorittaa anastuksia samalla tavalla eri paikkakunnilla. Vaikka kunkin yksittäisen teon osalta anastetun omaisuuden arvo ei ollut ollut suuri, niin kokonaisuutena arvostellen koko anastetun omaisuuden arvo oli ollut huomattavan korkea. Tekoja oli edellä olevat rikoksiin liittyvät seikat huomioon ottaen pidettävä varkauksina.

Käräjäoikeus on rikoslain 28 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla tuominnut A:n kohtien 1 – 16 osalta 16 varkaudesta sekä näiden lisäksi A:n syyksi lukemistaan varkaudesta ja luvattoman käytön yrityksestä yhteiseen 6 kuukauden 15 päivän vankeusrangaistukseen. Rangaistusta on kohtuullistettu.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Hannu Vesto sekä lautamiehet Hilkka Sillanpää, Seppo Kaivola ja Jaakko Koskinen.

Turun hovioikeuden tuomio 17.11.2000

A valitti hovioikeuteen. Hovioikeus katsoi, että tekojen suuri määrä, suunnitelmallisuus ja muut tekoihin liittyvät yksityiskohdat huomioon ottaen teot eivät olleet vähäisiä, joten A oli tuomittava varkauksista.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Heikki Särkilä, Allan Ahnger ja Elise Suvanto.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa. A vaati valituksessaan, että syyte hylätään kohtien 1 – 8 ja 11 – 16 osalta tai että hänen katsotaan varkauksien asemesta syyllistyneen näpistyksiin ja tuomittua rangaistusta alennetaan.

Virallinen syyttäjä vastasi valitukseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Näytön arvioinnin osalta Korkein oikeus ei katso olevan syytä muuttaa hovioikeuden tuomiota. Korkein oikeus hyväksyy hovioikeuden johtopäätökset siltä osin kuin on kysymys A:n osallisuudesta kohdissa 1 – 8 ja 11 – 16 tarkoitettuihin rikoksiin. Kysymys on vielä siitä, ovatko A:n syyksi kohdissa 1 – 16 luetut teot varkauksia vai näpistämisiä.

Rikoslain 28 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta. Saman luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kysymys on näpistyksestä, jos varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Näpistyksen tunnusmerkistössä on siten erikseen mainittu omaisuuden arvo seikkana, jolla on merkitystä varastamisen vähäisyyttä arvioitaessa. Anastetun omaisuuden arvon vähäisyys onkin käytännössä tavallisin varkausrikoksen vähäisyyden arviointiin vaikuttava tekijä. Kuten säännöksiä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 66/1988 s. 38) todetaan, anastusta ei välttämättä ole pidettävä näpistyksenä, vaikka anastetun omaisuuden arvo on vähäinen. Jos anastusta omaisuuden arvon vähäisyydestä huolimatta ei kokonaisuutena arvostellen ole pidettävä vähäisenä, rikoksentekijä on tuomittava varkaudesta.

Kysymyksessä olevat 16 anastusta on tehty Nokialta Nivalaan suuntautuneen automatkan kuluessa kahden päivän aikana. Matkan aikana on poikettu eri paikkakunnille tarkoituksena tehdä niillä anastusrikoksia. A ja hänen rikoskumppaninsa ovat yhdessä tai erikseen anastaneet kymmenellä paikkakunnalla eri liikkeistä tavaroita ja anastettu omaisuus on tuotu autoon. Anastuksen kohteena on ollut muun muassa sanakirjoja ja muita kirjoja, videokasetteja, tietokonepelikasetteja, Aalto-maljakoita ja sähkökojeita eli omaisuutta, joka on helposti myytävissä. Anastetun omaisuuden arvo on ollut pienin kohdassa 4, jossa anastuksen kohteena on ollut 82 markan eli 13,79 euron arvoiset kolme taskukirjaa, ja kohdassa 13, jossa anastuksen kohteena on ollut 98 markan eli 16,48 euron arvoinen ilmakiharrin. Anastetun omaisuuden yhteinen arvo on ollut 18 564 markkaa eli 3 122,24 euroa.

Korkein oikeus katsoo käräjä- ja hovioikeuden tavoin, että kussakin syyksilukemisen kohdassa kerrottua, eri myymälöihin kohdistunutta tekoa on arvioitava eri rikoksena. Kysymys siitä, minkä rikoksen tunnusmerkistön teot täyttävät, arvioidaan siten kunkin anastuksen osalta erikseen. Anastukset on tehty viemällä tavarat maksamatta liikkeen aukioloaikana ja osassa teoista omaisuuden arvo on ollut pieni.

Arvioitaessa, onko kukin varkaus erikseen ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen, on otettava huomioon, että kukin teko on ollut osa edellä kerrotusta A:n ja hänen rikoskumppaninsa etukäteen tekemästä anastusten suorittamista koskevasta suunnitelmasta. Korkein oikeus katsoo, ettei mikään anastuksista ole vähäinen.

Hovioikeus on edellä mainituista rikoksista sekä samalla kertaa A:n syyksi luetuista varkaudesta (tekoaika 7. – 8.11.1998) ja luvattoman käytön yrityksestä (tekoaika 7.2.1999) rangaistusta määrätessään ottanut huomioon myös kolmella lainvoimaa vailla olleella tuomiolla A:lle tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset. Näiltä osin Turun hovioikeus on 17.3.2000 antamallaan tuomiolla hylännyt syytteen Rauman käräjäoikeuden tuomiossa 17.6.1999 A:n syyksi luetuista rikoksista ja 7.3.2000 antamallaan tuomiolla alentanut Kokemäen käräjäoikeuden 11.3.1999 A:lle tuomitseman yhteisen 4 kuukauden 15 päivän vankeusrangaistuksen 3 kuukaudeksi vankeutta. Hämeenlinnan käräjäoikeuden 5.10.1999 ratkaisemassa asiassa sama hovioikeus on antanut tuomion 2.11.2000 ja pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen.

Korkein oikeus katsoo, että hovioikeuden tuomitsema yhteinen rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa A:n syyksi luettujen rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Rangaistusta määrättäessä otettu huomioon Turun hovioikeuden tuomio 25.5.1999 Tampereen käräjäoikeus 26.10.1998), Vaasan hovioikeuden tuomio 28.10.1999 (Kauhajoen käräjäoikeus 11.2.1999), Turun hovioikeuden tuomio 9.7.1999 (Tampereen käräjäoikeus 10.3.1999), Turun hovioikeuden tuomio 7.3.2000 (Kokemäen käräjäoikeus 11.3.1999) ja Turun hovioikeuden tuomio 2.11.2000 (Hämeenlinnan käräjäoikeus 5.10.1999).

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anja Tulenheimo-Takki (eri mieltä), Kari Raulos, Mikko Tulokas, Eeva Vuori ja Mikael Krogerus. Esittelijä esittelijäneuvos Hannu Kiuru.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Oikeusneuvos Tulenheimo-Takki: Olen perustelujen neljän ensimmäisen kappaleen osalta samaa mieltä kuin Korkeimman oikeuden enemmistö.

Arvioidessani, ovatko kohdissa 1, 4 ja 6 – 16 tarkoitetut varkaudet A:n väittämin tavoin olleet kokonaisuutena arvostellen vähäisiä, totean niiden kaikkien sinänsä olleen osa A:n ja hänen rikoskumppaninsa etukäteen tekemää anastusten suorittamista koskevaa suunnitelmaa. Kohdissa 1, 4 ja 6 sekä 10 – 14 ja 16 tarkoitetun omaisuuden arvo on kuitenkin ollut niin pieni (enimmillään 148,85 euroa), että pidän tekoja näpistyksinä. Muissa kohdissa tarkoitetun omaisuuden arvoa taas en pidä niin vähäisenä, että tekoja voitaisiin edeltä ilmenevissä olosuhteissa tehtyinä kokonaisuutena arvostellen pitää näpistyksinä. Sen vuoksi tuomitsen A:n yhteiseen rangaistukseen yhdeksästä näpistyksestä ja yhteensä kahdeksasta varkaudesta sekä kohdassa 18 tarkoitetusta luvattoman käytön yrityksestä. Rangaistusta määrätessäni otan huomioon Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevät rangaistukset ja tuomitsen A:n yhteiseen 5 kuukauden 15 päivän vankeusrangaistukseen.