Korkein oikeus KKO:2003:63

Huumausainerikos Rangaistuksen mittaaminen

Kysymys rangaistuksen mittaamisesta, kun vastaaja oli pitänyt hallussaan hasista yhteensä 500 grammaa suurimpien kerralla hallussa pidettyjen määrien ollessa noin 100 ja 60 grammaa ja käyttänyt tämän huumausaineen itse. (Ään.)

RL 50 luku 1 §

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Espoon käräjäoikeuden tuomio 3.7.2001

Virallisen syyttäjän syytteestä käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli 1.1.1999 – 19.11.2000 Espoossa laittomasti pitänyt hallussaan hasista yhteensä 500 grammaa, jonka hän oli käyttänyt itse.

Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A olisi syyllistynyt syytteessä väitettyyn 140 gramman välittämiseen kavereilleen.

Rangaistusseuraamuksen osalta käräjäoikeus totesi, että A oli oma-aloitteisesti edistänyt rikoksensa selvittämistä heti esitutkinnassa, mikä oli otettava huomioon rangaistusta mitattaessa. Kuitenkin, kun A oli pitänyt kerrallaan hallussa suurehkoa 100 gramman hasiserää, yleinen lainkuuliaisuus edellytti, että A muiden vastaajien ohella tuomittiin vankeusrangaistukseen.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n huumausainerikoksesta 45 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Juha Lehto sekä lautamiehet.

Helsingin hovioikeuden tuomio 21.3.2002

A vaati hovioikeudessa, että rangaistus lievennetään sakoksi. Hovioikeus katsoi, ettei aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ollut.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Pentti W. Korhonen, Pirkko Kauppinen ja Marjatta Möller. Esittelijä Inka Grönqvist.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A vaati, että rangaistus lievennetään sakoksi.

Virallinen syyttäjä antoi häneltä pyydetyn vastauksen.

A on määräajan jälkeen 5.3.2003 toimittanut Korkeimmalle oikeudelle lisäselvityksenä Espoon nuorisoaseman päihdelääkärin 4.3.2003 antaman lääkärintodistuksen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

A ei ole voinut määräajassa vedota Korkeimpaan oikeuteen 5.3.2003 toimittamaansa lisäselvitykseen. Sen vuoksi lääkärintodistus otetaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 18 §:n nojalla huomioon. Selityksen pyytäminen viralliselta syyttäjältä mainitun selvityksen johdosta on ilmeisen tarpeetonta.

Pääasiaratkaisun perustelut

A on alempien oikeuksien ratkaisuissa todetuin tavoin syyllistynyt huumausainerikokseen pitäessään 1.1.1999 – 19.11.2000 omaa käyttöään varten laittomasti hallussaan hasista yhteensä 500 grammaa. A:n tunnustuksen mukaan suurimmat hänen hallussaan olleet hasiserät olivat olleet noin 100 ja 60 grammaa.

Vaatiessaan tuomitsemistaan vain sakkorangaistukseen A on vedonnut siihen, että hänen hallussapitämänsä hasis oli hankittu omaan käyttöön ja ettei hasiksen käytöstä yleensä ole tuomittu sakkoa ankarampaan rangaistukseen. Rangaistuksen lieventämisperusteina tuli lisäksi ottaa huomioon, että A oli oma-aloitteisesti edistänyt rikoksensa selvittämistä muun muassa kertomalla hallussa pitämiensä huumausaineiden määrät ja että hän oli menettänyt rikoksen vuoksi työpaikkansa. Lisäksi A on paljastumisensa jälkeen lopettanut huumausaineiden käytön ja esittämänsä selvityksen mukaan hakeutunut hoitoon.

Rikoslain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan rangaistusta mitattaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lieventävät perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen. Rikoslain 6 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan rangaistusta voidaan lieventää, jos tekijä on oma-aloitteisesti pyrkinyt edistämään rikoksensa selvittämistä. Jos rikoksentekijälle on rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuu muu seuraus, joka yhdessä edellä mainittuja perusteita soveltaen määrättävän rangaistuksen kanssa johtaisi rikoksen laatuun nähden kohtuuttomaan tulokseen, tällainen seikka on rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan otettava rangaistusta mitattaessa kohtuuden mukaan huomioon.

A on, kuten käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, itse käyttänyt hallussaan pitämänsä huumausaineet. Huumausaineen käytöstä on rangaistuskäytännössä vakiintuneesti tuomittu sakkorangaistus. Arvioitaessa A:n menettelyn vahingollisuutta ja vaarallisuutta on kuitenkin otettava huomioon, että A:n kerrallaan hallussaan pitämän huumausaineen määrä on ollut huomattava ja että noin 60 ja 100 gramman eristä hasista on saatu useita satoja käyttöannoksia. Näin suurten määrien pitkäaikaiseen hallussapitoon liittyy huomattava vaara siitä, että muutkin henkilöt saavat ainetta haltuunsa. A:n on täytynyt tämä ymmärtää. Vaara on ollut ilmeinen erityisesti sen vuoksi, että A:n toiminta on liittynyt hänen samanikäisten ystäviensä toimintaan. Edellä sanottu seikka puoltaisi hänelle ankarampaa kuin pelkästä käytöstä tuomittavaa rangaistusta.

A on alempien oikeuksien toteamin tavoin oma-aloitteisesti pyrkinyt edistämään rikoksensa selvittämistä ja hän on, kuten esitetty selvitys osoittaa, kiinnijäämisensä jälkeen ollut tuloksellisesti päihdehoidon piirissä tähän hetkeen saakka. Nämä seikat on perusteltua ottaa A:n rangaistusta lieventävinä seikkoina huomioon.

A on rikoksen paljastuessa ollut 21-vuotias ja vailla ammattikoulutusta. Vaikka hän on syyksi luetun rikoksen johdosta menettänyt työpaikkansa, ei tämä seuraus yhdessä tuomittavan rangaistuksen kanssa johda tulokseen, jota voitaisiin hänen olosuhteensa huomioon ottaen pitää kohtuuttomana ja jolla siten olisi vaikutusta rangaistuksen mittaamiseen.

Ottaen huomioon edellä mainitut rangaistuksen määräämisessä eri suuntaan vaikuttavat seikat Korkein oikeus päätyy siihen, että A:ta ei ole perusteltua tuomita hänen syykseen luetusta teosta vankeusrangaistukseen vaan tuomiolauselmasta ilmenevään tuntuvaan sakkorangaistukseen. Oikeudenmukainen rangaistus A:n rikoksesta on sen vahingollisuus ja vaarallisuus, siitä ilmenevä A:n syyllisyys sekä mainitut lieventämisperusteet huomioon ottaen 80 päiväsakkoa.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan. A:lle tuomittu rangaistus lievennetään 80:ksi 6 euron määräiseksi päiväsakoksi eli A velvoitetaan maksamaan sakkoa 480 euroa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Leif Sevón sekä oikeusneuvokset Mikko Tulokas (eri mieltä), Gustav Bygglin, Liisa Mansikkamäki ja Mikko Könkkölä. Esittelijä Jarmo Hirvonen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Oikeusneuvos Tulokas:Käräjäoikeus, jonka tuomion hovioikeus on pysyttänyt, on katsonut A:n syyllistyneen huumausainerikokseen pitämällä laittomasti hallussaan hasista yhteensä 500 grammaa. Tuomion mukaan A on käyttänyt hasiksen itse. Kysymys on siitä, onko A:lle tuomittu 45 päivän ehdollinen vankeusrangaistus liian ankara ottaen huomioon myös käräjäoikeuden tuomiossa mainittu lieventämisperuste.

Vakiintuneen rangaistuskäytännön mukaan huumausaineen hallussapidosta tuomittava rangaistus riippuu olennaisesti huumausaineen laadusta ja määrästä. Tämän mukaisesti on tuomittu. Peruste on oikeudenmukainen, koska se kuvaa karkeasti rikoksen vahingollisuutta. Usein syytetyn hallusta tavatun huumausaineen laatu ja määrä muodostavat ainoan luotettavan näytön rikoksesta.

Ottaen huomioon A:n kerralla käsittelemien huumausaine-erien koko ja yhteismäärä sekä lievennysperuste en pidä tuomittua rangaistusta liian ankarana. Hylkään valituksen.