Korkein oikeus KKO:2004:122

Rikosten yhtyminen Lainkonkurrenssi
Varkausrikos Varkaus
Veropetos Lievä veropetos

A oli anastanut polttoöljyä ja käyttänyt sitä ajoneuvossaan polttoaineena dieselöljyn sijasta tekemättä laissa säädettyä ilmoitusta ajoneuvohallintokeskukselle. Hovioikeus tuomitsi A:n varkaudesta katsoen, ettei hänen syykseen ollut eri rikoksena luettava lievää veropetosta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein A tuomittiin anastusrikoksen lisäksi lievästä veropetoksesta.

RL 28 luku 1 § 1 mom

RL 29 luku 3 § 1 mom

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Oulun käräjäoikeuden tuomio 1.9.2003

Virallisen syyttäjän syytteestä käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli anastanut tilatankista 60 litraa polttoöljyä murtamalla pumpun riippulukon sekä sen jälkeen käyttänyt dieselöljyn sijasta tätä lievemmin verotettua polttoöljyä omistamassaan henkilöautossa polttoaineena tekemättä ennakkoilmoitusta ajoneuvohallintokeskukselle. A oli siten veron välttämistarkoituksessa laiminlyönyt verotusta varten säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, jolla oli ollut veron määräämisen kannalta merkitystä, aiheuttaen menettelyllään moottoriajoneuvoverolaissa säädetyn lisäveron määräämättä jättämisen. Huomioon ottaen taloudellisen hyödyn vähäinen määrä tekoa oli kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä.

Tämän vuoksi käräjäoikeus tuomitsi A:n varkaudesta ja lievästä veropetoksesta rangaistukseen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Kari Ylönen ja lautamiehet.

Rovaniemen hovioikeuden tuomio 17.2.2004

Hovioikeus, jossa A vaati, että syyte lievästä veropetoksesta hylätään, katsoi, että ennakkoilmoituksen tekemättä jättäminen polttoöljyn käytöstä sisältyi anastusrikokseen. Näin ollen lievää veropetosta ei ollut luettava A:n syyksi eri rikoksena. Hovioikeus hylkäsi syytteen lievästä veropetoksesta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Teuvo Peltoniemi, Erkki Nenonen ja Marianne Wagner-Prenner. Esittelijä Hannele Pyy-Ahonen.

MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Viralliselle syyttäjälle myönnettiin valituslupa. Syyttäjä vaati valituksessaan, että A:lle luetaan syyksi myös lievä veropetos. A vastasi valitukseen.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. A on käräjäoikeuden toteamin tavoin anastanut polttoöljyä ja sen jälkeen käyttänyt sitä autossaan dieselöljyn sijasta. Kun A ei ole ilmoittanut lievemmin verotetun polttoöljyn käyttämisestä moottoriajoneuvoverosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetuin tavoin etukäteen ajoneuvohallintokeskukselle, hänelle ei ole määrätty lain 14 §:n 1 momentissa säädettyä lisäveroa.

2. A:n menettely täyttää varkausrikoksen tunnusmerkistön lisäksi myös veropetoksen tunnusmerkistön. Asiassa on kysymys siitä, sisältyykö veropetos, jota tässä tapauksessa käräjäoikeuden toteamin tavoin on pidettävä lievänä, varkausrikokseen vai onko se luettava A:n syyksi erillisenä rikoksena.

3. Rikoslain 28 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan varkaudesta tuomitaan se, joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta. Rikoslain 29 luvun 1 §:n mukaan veropetoksesta taas tuomitaan se, joka muun muassa veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, aiheuttaa veron määräämättä jättämisen. Korkein oikeus toteaa, että säännöksillä suojataan erilaisia oikeushyviä eivätkä säännösten tunnusmerkistöt miltään osin peitä toisiaan. Vaikka veropetos tässä tapauksessa on toteutettu käyttämällä hyväksi anastettua polttoainetta tekemättä siitä säädettyä ilmoitusta, veropetoksen toteuttava teko ei ole kuitenkaan sellainen anastetun omaisuuden säännönmukainen hyödyntämistapa, että sitä olisi pidettävä erikseen rankaisemattomana anastuksen jälkitekona. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että veropetos ei sisälly varkausrikokseen, vaan se on erikseen luettava A:n syyksi.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan.

A:n syyksi luetaan rikoslain 29 luvun 3 §:n 1 momentin sekä moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 14 §:n 1 momentin (486/1981) ja 20 §:n (1538/1995) nojalla 17. – 18.5.2003 tehty lievä veropetos.

A tuomitaan tästä ja hovioikeuden muutoin hänen syykseen lukemista rikoksista hovioikeuden tuomitsemaan yhteiseen vankeusrangaistukseen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Suhonen, Kati Hidén, Pauliine Koskelo, Pasi Aarnio ja Mikko Könkkölä. Esittelijä Anu Mantila.