Korkein oikeus KKO:2006:98

Luottamusaseman väärinkäyttö Petos

Luotolla pelaamisen sallinut Veikkauksen asiamiesyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin rangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä. Luotolla pelannut tuomittiin törkeästä petoksesta. (Ään.)

RL 36 luku 2 §

RL 36 luku 5 §

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Lohjan käräjäoikeuden tuomio 17.5.2005

Virallisen syyttäjän syytteestä, johon Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) oli asianomistajana yhtynyt, käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli X Oy:n (jäljempänä X) toimitusjohtajana allekirjoittanut Veikkauksen ja X:n välisen online-asiamiessopimuksen. Sopimuksen mukaan asiamies peri pelaajilta pelistä maksun, joka kuului Veikkaukselle, ja luovutti pelaajalle päätteen tulostaman pelitositteen. Asiamies oli velvollinen tilittämään Veikkaukselle sille kuuluvat online-pelien myynnistä kertyneet varat. Veikkaus maksoi asiamiehelle online-pelien myynnistä pelikohtaisesti erikseen vahvistetun palkkion. Asiamiessopimukseen olennaisesti liittyneen online-asiamiesohjeen mukaan Veikkauksen pelien velaksi myyminen oli kiellettyä.

Asiassa oli riidattomasti osoitettu, että A oli asiamiessopimuksen ja siihen liittyneiden ohjeiden vastaisesti hyväksynyt B:n pyynnön velaksi pelaamisesta. B:n antamien tietojen kirjaamisella Veikkauksen online-päätteelle oli syntynyt pelisopimus pelaajan ja Veikkauksen välille. Tulostetun pelitositteen määrä oli Veikkaukselle kuuluvia varoja. A oli tietoisesti ottanut riskin B:n pelirahojen mahdollisesta maksamattomuudesta hyväksymällä B:n ehdottaman menettelyn. B:n laiminlyötyä suorittaa pelaamiensa pelien maksut kysymyksessä olevana aikana A oli kavaltanut Veikkauksen varoja 73 296 euroa jättämällä maksamatta niitä itse. Tämän lisäksi Veikkaukselta oli jäänyt saamatta A:n menettelyn johdosta muiden pelaajien pelirahoja 5 876 euron arvosta, koska mainitut määrät olivat jääneet maksamatta Veikkaukselle. A:n oli siten katsottava tahallaan anastaneen Veikkaukselle kuuluvia varoja yhteensä 79 172,66 euroa. Kavalluksen kohteena oli suuri määrä varoja ja tekoa oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n rikoslain 28 luvun 5 §:n nojalla törkeästä kavalluksesta 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi A velvoitettiin suorittamaan korvauksena Veikkaukselle 63 172,66 euroa korkoineen.

Edelleen virallisen syyttäjän syytteestä, johon X Oy:n konkurssipesä oli yhtynyt, käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että B oli menetellyt A:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti ja käynyt useiden kuukausien aikana suorittamassa X:lle pelimaksut 21.9.2004 saakka. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että B oli tämän jälkeen salaamalla maksukyvyttömyytensä suoriutua suullisesti tekemänsä sopimuksen mukaisista suuriksi käyneistä pelimaksuista X:lle syyllistynyt petokseen, mitä tekoa varojen määrä ja teon kokonaisuus huomioon ottaen oli pidettävä törkeänä.

Käräjäoikeus tuomitsi B:n rikoslain 36 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla törkeästä petoksesta 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi B velvoitettiin suorittamaan korvauksena X Oy:n konkurssipesälle 73 296 euroa korkoineen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Ritva Erma ja lautamiehet.

Turun hovioikeuden tuomio 10.11.2005

A ja B valittivat hovioikeuteen ja vaativat syytteiden ja korvausvaatimusten hylkäämistä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Juhani Leinonen, Mariitta Lehmus ja Arto Suomi. Esittelijä Atte Andersson.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A:lle ja B:lle myönnettiin valituslupa. Valituksissaan A ja B vaativat, että syytteet ja korvausvaatimukset hylätään.

Virallinen syyttäjä vastasi A:n ja B:n valituksiin.

Veikkaus vastasi A:n valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

X Oy:n konkurssipesä vastasi B:n valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Taustatiedot ja syytteet

1. A on ollut puoliksi omistamansa X:n toimitusjohtaja ja allekirjoittanut X:n puolesta Veikkauksen kanssa helmikuussa 2002 online-asiamiessopimuksen. Asiamiessopimuksen ja siihen liittyvän online-asiamiesohjeen mukaan pelien myynnistä kertyneet varat kuuluvat Veikkaukselle. Asiamiehen tulee pitää ne erillisinä muista varoista, ja Veikkaus veloittaa ne itselleen suoraveloituksena. Pelien velaksi myyminen on asiamiesohjeen mukaan kiellettyä. Veikkaus maksaa X:lle asiamiespalkkion, jonka suuruus on 5,82 prosenttia pelien myynnistä.

2. A on myynyt 21. ja 30.9.2004 välisenä aikana pelejä velaksi B:lle 73 296 euron arvosta ja muille asiakkailleen pelimaksut näiltä perien 5 876,66 euron arvosta. B ei ollut maksanut pelaamiaan pelejä A:lle, eikä tämä ollut täyttänyt pelien myynneistä johtunutta tilitysvelvollisuuttaan osaksikaan.

3. Virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta ensisijaisesti törkeästä kavalluksesta sillä perusteella, että A on 21. – 27.9.2004 Lohjalla anastanut online-päätteeltä tulostamiaan tai hänen määräyksestään tulostettuja Veikkauksen pelitositteita 79 172,66 euron arvosta ja jättänyt ne maksamatta. Kavalluksen kohteena on ollut suuri määrä varoja ja kavallus on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä.

4. Toissijaisesti virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta luottamusaseman väärinkäytöstä 21. – 27.9.2004 Lohjalla sillä perusteella, että A, jonka tehtävänä on ollut X:n lukuun hoitaa Veikkauksen taloudellisia asioita, on väärinkäyttänyt luottamusasemaansa ryhtymällä sellaisiin toimiin, joihin hänellä ei ole ollut oikeutta, tai jättämällä tehtävänsä osaksi suorittamatta, ja siten aiheuttanut vahinkoa Veikkaukselle. A on vastoin asiamiessopimusta ja siihen liittyviä ohjeita sekä arpajaislain säännöksiä velaksi tulostanut pelitositteita ensisijaisessa syytteessä kerrotulla tavalla ja siinä kerrotut määrät sekä jättänyt niitä vastaavat maksut tilittämättä.

5. Veikkaus on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimuksiin A:ta kohtaan. Vaihtoehtoisesti Veikkaus on vaatinut A:lle rangaistusta kavalluksesta sillä perusteella, että A on 21. – 30.9.2004 anastanut syyttäjän ensisijaisessa syytteessä kerrotulla tavalla Veikkauksen pelitositteita ainakin 5 876 euron arvosta.

6. Virallinen syyttäjä on ensisijaisessa syytteessään vaatinut B:lle rangaistusta yllytyksestä törkeään kavallukseen sekä toissijaisissa, vaihtoehtoisissa syytteissään törkeästä kavalluksesta, yllytyksestä luottamusaseman väärinkäyttöön tai törkeästä petoksesta. Törkeän petoksen osalta syyttäjä on esittänyt, että B on 21. – 27.9.2004 Lohjalla, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä, erehdyttämällä tavanomaiseksi tulleella maksukäytännöllään X:n henkilöstöä tulostamaan pitkävedon pelitositteita A:han kohdistuneessa ensisijaisessa syytteessä kerrotut määrät, tai erehdystä hyväkseen käyttämällä saanut Veikkauksen edustajan tekemään tarvittavat toimenpiteet online-päätteellä aikomattakaan maksaa pelimaksuja tai salannut maksukykynsä ilmoittaessaan pelejä koskevat tiedot Veikkauksen edustajille. Menettelystä on aiheutunut X:lle 73 296 euron suuruinen taloudellinen vahinko. Petoksessa on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen ollut törkeä.

Vahingonkorvausvaatimukset

7. Veikkaus on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan tilittämättä jääneinä varoina 63 172,66 euroa korkoineen.

8. X Oy:n konkurssipesä on vaatinut, että B velvoitetaan korvaamaan konkurssipesälle X:lle kiistatta kuuluneena rahasuorituksena 73 296 euroa.

Kysymyksenasettelu Korkeimmassa oikeudessa

9. Asiassa on kysymys A:n ja B:n menettelyn rikosoikeudellisesta arvioinnista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta.

A:n menettely

10. Rikoslain 28 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan kavalluksesta on tuomittava se, joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta. Koska A ei ole saanut haltuunsa maksuja B:n pelaamista peleistä eikä hän ole tulostanut online-päätteeltä pelitositteita haltuunsa omaan lukuunsa, A ei ole syyllistynyt kavallusrikokseen, vaikka Veikkaukselle on jäänyt tilittämättä näitä pelitositteita vastaavat 73 296 euroa.

11. Sen sijaan A on syyllistynyt kavallukseen, kun hän on jättänyt tilittämättä Veikkaukselle muiden asiakkaiden pelaamista peleistä kertyneet ja näiltä perimänsä maksut 5 876 euroa.

12. A:n tehtävänä X:n toimitusjohtajana on ollut hoitaa asiamiessopimuksen ja asiamiesohjeen mukaisesti Veikkauksen taloudellisia asioita. Hän on kuitenkin vastoin asiamiesohjetta sallinut B:n pelata Veikkauksen pelejä velaksi ja tällä menettelyllään syyllistynyt siihen luottamusaseman väärinkäyttöön, josta syyttäjä on toissijaisesti vaatinut hänelle rangaistusta.

B:n menettely

13. B on hovioikeuden tuomiosta ilmenevällä menettelyllään syyllistynyt törkeään petokseen. Hän on aiheuttanut X:lle asiamiespalkkion määräisen vahingon. Sen ylittävältä osalta taloudellinen vahinko on aiheutunut Veikkaukselle.

14. Arvioitaessa sitä, mihin rikokseen B on syyllistynyt, merkitystä ei ole sillä, että hän ei ole saanut pelaamiensa pelien tositteita haltuunsa eikä näin ollen ole voinut nostaa mahdollisia pelivoittoja. Oikeuskäytännössä on aikaisemmin katsottu, että pelaaja hyötyy myös siten, että hän pelaa peliä maksamatta pelimaksuja (KKO 2004:105 kohta 7).

Syyksilukemiset

15. A on 21. – 30.9.2004 Lohjalla anastanut hallussaan olleet, Veikkaukselle kuuluneet 5 876 euroa (syytekohta 1).

16. A on 21. – 27.9.2004 Lohjalla väärinkäyttänyt luottamusasemaansa sallimalla B:n pelata velaksi ja jättämällä perimättä B:ltä maksuja tämän pelaamista Veikkauksen peleistä. A:n menettelystä on Veikkaukselle aiheutunut 73 296,66 euron suuruinen vahinko (syytekohta 3).

17. B on 21. – 27.9.2004 Lohjalla, hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä, erehdyttänyt maksukyvyttömyytensä salaamalla X:n henkilökuntaa tulostamaan online-päätteestä pitkävedon pelitositteita aiheuttaen X:lle 4 265,83 euron määräisen ja Veikkaukselle, jonka eduista X:n henkilökunnalla on ollut mahdollisuus määrätä, maksamatta jääneiden pelitositteiden määrää vastaavan vahingon. Petoksella on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä (syytekohta 6).

Vahingonkorvausvelvollisuus

18. A on velvollinen korvaamaan Veikkaukselle rikoksella aiheuttamansa vahingon, joka koostuu Veikkaukselle tilittämättä jääneistä pelimaksuista.

19. B on velvollinen korvaamaan X:lle aiheuttamansa vahingon X:n konkurssipesälle. Vahinko käsittää saamatta jääneen asiamiespalkkion määrän.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan.

Muutokset syyksilukemisen ja rangaistusseuraamusten osalta

Syytekohdassa 1 A tuomitaan hänen syykseen luetun törkeän kavalluksen asemesta rikoslain 28 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla kavalluksesta (tekoaika 21. – 30.9.2004) ja syytekohdassa 3 rikoslain 36 luvun 5 §:n nojalla luottamusaseman väärinkäytöstä (tekoaika 21. – 27.9.2004) kahdeksan kuukauden yhteiseen vankeusrangaistukseen.

Vankeusrangaistus on ehdollinen hovioikeuden tuomiosta ilmenevin koeajoin ja tavoin.

Muutokset korvausvelvollisuuden osalta

B:n X Oy:n konkurssipesälle maksettavaksi määrätty korvaus alennetaan 4 265,83 euroon, mille määrälle on maksettava hovioikeuden tuomiosta ilmenevä viivästyskorko. Enemmältä osin konkurssipesän B:hen kohdistama korvausvaatimus hylätään.

Muilta osin hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mikko Tulokas (eri mieltä), Gustav Bygglin, Hannu Rajalahti, Ilkka Rautio ja Timo Esko. Esittelijä Marjatta Berg.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Oikeusneuvos Tulokas: Katson A:n syyllistyneen Veikkaukseen nähden törkeään kavallukseen, kun A on asiamiestoimenpiteillään myötävaikuttanut siihen, että B:n ja Veikkauksen välille on syntynyt pitkävetoa koskeva pelisopimus, vaikka B ei ollut suorittanut maksua sopimuksella saamastaan voitonmahdollisuudesta. A:n menettelyn vuoksi Veikkaukselle on jäänyt tilittämättä 73 296 euroa.

Velvollisena äänestyksen tuloksena lausumaan rangaistuksen mittaamisesta Korkeimman oikeuden enemmistön hyväksymän syyksilukemisen pohjalta ilmoitan yhtyväni enemmistön kantaan. Sama koskee vahingonkorvausta.