Korkein oikeus KKO:2015:66

Lääkerikos Tahallisuus Olosuhdetahallisuus Erehdys Kieltoerehdys

A oli tilannut postitse Yhdysvalloista verkkokaupasta 200 kappaletta 5 milligrammaa melatoniinia sisältäviä valmisteita. A:n katsottiin syyllistyneen tahalliseen lääkerikokseen. Kysymys myös kieltoerehdyksestä.

RL 4 luku 2 §
RL 44 luku 5 §
LääkeL 19 § 4 mom
VNA lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 3 § 3 mom

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Vantaan käräjäoikeuden tuomio 2.9.2013

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta ensisijaisesti lääkerikoksesta sillä perusteella, että A oli 8.3.2013 tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain ja sen nojalla annetun asetuksen vastaisesti tuonut postitse maahan Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta lääkelaissa tarkoitettuja lääkevalmisteita eli 200 kappaletta melatoniinia 5 milligrammaa sisältäviä tabletteja.

A myönsi tilanneensa yhdysvaltalaisesta verkkokaupasta syytteessä kuvattua melatoniinivalmistetta mutta kiisti syytteen ensinnäkin sillä perusteella, että kysymyksessä ollutta melatoniinia ei voitu pitää lääkkeenä enää 16.5.2012 jälkeen Euroopan komission annettua asiasta asetuksen. A oli luullut tilaavansa lisäravinteeksi luokiteltavaa melatoniinia eikä hän ollut menetellyt tahallaan tai törkeän huolimattomasti. Joka tapauksessa hänet tuli vapauttaa rikosoikeudellisesta vastuusta kieltoerehdyksen perusteella.

Käräjäoikeus totesi, että lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 §:n mukaan lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty. A:n vetoama komission asetus ei säännellyt tuotteiden luokittelua elintarvikkeeksi tai lääkkeeksi. Melatoniini oli tekoaikana mainittu lääkeaineena Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) lääkeluettelosta antamassa päätöksessä ja myös uudemmassa lääkeluettelopäätöksessä. Valmistekohtaisen luokittelun puuttumisesta huolimatta 5 milligrammaa melatoniinia sisältävät valmisteet luokitellaan Suomessa ainoastaan lääkemääräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin.

A:lla on valmisteet tilatessaan ollut mahdollisuus hankkia tietoa melatoniinista ja sen maahantuonnin luvallisuudesta Fimealta tai Tullilta. Epätietoisuutta herättäneestä julkisesta keskustelusta huolimatta A on kyseiset valmisteet tilatessaan voinut perustellusti varautua siihen, ettei melatoniinia sisältävien valmisteiden tilaaminen ole sallittua. Kieltoerehdys ei tule sovellettavaksi.

Näillä perusteilla käräjäoikeus katsoi A:n syyllistyneen lääkerikokseen ja tuomitsi A:n sakkorangaistukseen.

Asian on ratkaissut käräjätuomari Sini Leppänen.

Helsingin hovioikeuden tuomio 16.4.2014

A valitti hovioikeuteen vaatien käräjäoikeudessa esittämillään perusteilla, että syyte hylätään.

Hovioikeus totesi, että lääkelain 6 §:n perusteella Fimean tehtävänä on päättää, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä. Selostettuaan syyttäjän vetoaman Fimean melatoniinin lääkeluokittelusta antaman lausunnon sisältöä hovioikeus katsoi, että vahvistetun lääkeluettelon ja puheena olevasta lausunnosta ilmenevien Fimean luokitteluperusteiden perusteella A:n maahantuomien valmisteiden osalta kysymys on ollut lääkemääräyksellä toimitettaviin lääkevalmisteisiin rinnastettavista tuotteista.

Näillä ja käräjäoikeuden lausumilla perusteilla hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Jukka Heikkilä, Seppo Ovaskainen ja Ari Siltama.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A vaati, että syyte hylätään. Lisäksi hän vaati, että Korkein oikeus pyytää asiassa Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun.

Syyttäjä vaati vastauksessaan valituksen hylkäämistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Tausta ja kysymyksenasettelu

1. A:lle on vaadittu rangaistusta ensisijaisesti rikoslain 44 luvun 5 §:n nojalla lääkerikoksesta, koska hän oli syytteen mukaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain ja sen nojalla annetun asetuksen vastaisesti 8.3.2013 tuonut postitse maahan Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta Yhdysvalloista lääkelaissa tarkoitettuja lääkevalmisteita eli 200 kappaletta melatoniinia 5 milligrammaa sisältäviä tabletteja. Toissijaisesti rangaistusta on vaadittu saman teonkuvauksen perusteella lääkelain 98 §:n nojalla lääkerikkomuksesta.

2. Rikoslain 44 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomitaan lääkerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti tuo maahan lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä. Lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun valtioneuvoston asetuksen (1088/2002) 3 §:n 3 momentin mukaan lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty.

3. Asiassa on riidatonta, että A on tilannut Yhdysvalloista verkkokaupasta muiden valmisteiden ohella Melatonin TR 5 milligrammaa -nimistä melatoniinivalmistetta yhteensä 200 tablettia, jotka on Tullin toimesta takavarikoitu ennen postilähetyksen toimittamista A:lle. A on kiistänyt syytteen ensinnäkin sillä perusteella, ettei hänen tilaamansa melatoniinivalmistetta voitu pitää edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuna lääkevalmisteena enää sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli 16.5.2012 antamassaan asetuksessa todennut melatoniinin olevan elintarvike. Lisäksi hän on vedonnut siihen, että hän joka tapauksessa luuli tilaamaansa valmistetta elintarvikkeeksi luokiteltavaksi lisäravinteeksi eikä hänen menettelynsä siten ollut tahallista tai törkeän huolimatonta. A on vielä katsonut, että kieltoerehdyksen perusteella syyte tulee joka tapauksessa hylätä, koska melatoniinin asema lääkkeenä on ollut epäselvä.

4. Asiassa on siten kysymys ensinnäkin siitä, onko A:n tilaama melatoniini ollut lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 §:ssä tarkoitettu lääkevalmiste.

5. Korkein oikeus toteaa, että jos A:n tilaaman melatoniinin katsotaan olevan lääkevalmiste, arvioitavaksi tulee asiassa lisäksi se, onko A menetellyt tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai mahdollisesti toissijaisen rangaistusvaatimuksen edellyttämällä tavalla huolimattomasti. Käräjä- tai hovioikeuden ratkaisuista ei yksiselitteisesti ilmene, onko A:n rangaistusvastuun katsottu perustuvan tahallisuuteen vai törkeään huolimattomuuteen. Syyttäjä on vaatinut rangaistusta molemmilla perusteilla ja on myös Korkeimmassa oikeudessa vastauksessaan toistanut nämä vaatimuksensa. Mikäli tunnusmerkistön katsotaan asiassa täyttyvän, on vielä arvioitava, voidaanko A vapauttaa rangaistusvastuusta kieltoerehdyksen perusteella.

Onko A:n maahantuoma valmiste ollut lääke?

6. Lääkelain 3 §:n 1 momentin mukaan lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. Pykälän 3 momentissa säädetään, että epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen vastata lääkkeen ja muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksissä olevan muun valmisteen määritelmää, sovelletaan valmisteeseen ensi sijassa, mitä lääkkeestä on säädetty.

7. Lääkelain 4 §:n 1 momentin mukaan lääkevalmisteella tarkoitetaan lääkettä joka on valmistettu tai maahantuotu tämän lain mukaisesti ja joka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäväksi sekä jota myydään tai muutoin kulutukseen luovutetaan myyntipakkauksessa. Lain 5 §:n mukaan lääkeaine on kemiallisesti tai muuten tieteellisin menetelmin yksityiskohtaisesti määritelty elimistöön vaikuttava aine, jota käytetään lääkevalmisteen valmistuksessa tai lääkkeenä sellaisenaan.

8. Lääkelain 19 §:ssä säädetään yksityishenkilön lääkevalmisteiden maahantuonnista. Pykälän 1 momentin mukaan lääkeaineiden maahantuonti ei ole sallittua. Pykälän 4 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 1 – 3 momentissa tarkoitetun tuonnin tarkemmista edellytyksistä sekä rajoituksista, jotka koskevat muun muassa tuotavan lääkkeen hankintamaata ja lääkkeen hankintatapaa. Kuten edellä kohdassa 2 on todettu, lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin nojalla lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty.

9. Lääkelain 6 §:n mukaan lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä Fimea) tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä.

10. Tekoaikana 8.3.2013 voimassa olleessa, Suomen säädöskokoelmassa julkaistussa Fimean 11.12.2009 antamassa päätöksessä lääkeluettelosta (1095/2009, voimaan 1.1.2010) melatoniini mainitaan lääkeaineena. Melatoniinin asema on pysynyt samana 15.3.2013 annetun lääkeluettelopäätöksen (220/2013, voimaan 1.4.2013) nojalla ja edelleen 26.2.2015 annetun lääkeluettelopäätöksen (207/2015, voimaan 10.3.2015) mukaan. Näissä lääkeluetteloissa lääkkeenä pidettävälle melatoniinille ei aseteta mitään pitoisuusrajaa. Melatoniini mainitaan myös Fimeaa edeltäneen Lääkelaitoksen 10.2.2003 vahvistamassa lääkemääräyksen edellyttävien lääkeaineiden ja -valmisteiden luettelossa.

11. Toisaalta tekoaikana voimassa olleen lääkeluettelopäätöksen 1 §:n 4 momentissa todetaan, että lääkeluettelo ei määrittele oikeudellisesti sitovasti, onko jokin valmiste lääke. Valmisteen lääkkeeksi luokittelu tehdään lääkelain 3 §:n perusteella ottaen huomioon valmisteen koostumus, farmakologiset ominaisuudet, käyttötavat, levityksen laajuus, kuluttajatieto sekä käytöstä aiheutuva vaara.

12. Euroopan komissio antoi 16.5.2012 asetuksen 432/2012/EU elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta. Luettelossa melatoniinista on hyväksytty kaksi uutta terveysväittämää: tietyillä pitoisuuksilla melatoniini auttaa lievittämään aikaeron vaikutuksia ja lyhentämään nukahtamisaikaa. Kyseisen luettelon antaminen perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (1924/2006/EY), jonka mukaan vain tietyt, komission hyväksymät väitteet on sallittua esittää elintarvikkeita markkinoitaessa.

13. Asetuksen 432/2012/EU johdanto-osan kappaleessa 17 kuitenkin todetaan, että tuotteiden luokittelua elintarvikkeina tai lääkkeinä säädellään unionin ja jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä. Terveysväitteen sisällyttäminen sallittujen väitteiden luetteloon ei merkitse tietyn tuotteen luokittelua elintarvikkeeksi.

14. Lääkelain taustalla ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (2001/83/EY) ja direktiivi sen muuttamisesta (2004/27/EY). Näiden lääkedirektiivien tarkoituksena on vähentää lääkkeitä koskevien kansallisten säännösten sellaisia eroja, jotka muodostavat esteen unionin sisäiselle lääkekaupalle. Tähän tarkoitukseen liittyen direktiiveissä on säännöksiä muun muassa lääkkeiden myyntiluvan myöntämisedellytyksistä, myyntiluvan tunnustamisesta muissa maissa ja pakkausselosteessa edellytetyistä merkinnöistä. Direktiiveissä säädetään kansallisia toimivaltaisia viranomaisia velvoittavalla tavalla seikoista, joita valmisteen määrittelyssä lääkkeeksi on otettava huomioon mutta ei määrätä siitä, mitä valmisteita on pidettävä lääkkeinä. Toimivalta tämän osalta on kansallisilla viranomaisilla. Unionin tuomioistuin on useissa ratkaisussaan (esim. tuomio komissio v. Itävalta, C-150/00, EU:C:2004:237, tuomio Hecht-Pharma, C-140/07, EU:C:2009:5 ja tuomio Laboratoires Lyocentre, C-109/12, EU:C:626) todennut, että tuomioistuimen valvonnassa toimivien kansallisten viranomaisten on ratkaistava tapauskohtaisesti onko tuote lääke. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tuotteen luokitteleminen yhdessä jäsenvaltiossa esimerkiksi elintarvikkeeksi ei estä sitä, että tuotetta pidetään toisessa jäsenvaltiossa lääkkeenä. Unionin tuomioistuin onkin oikeuskäytännössään katsonut, että lääkkeeltä edellytettävän myyntiluvan vaatimista valmisteelta, joka soveltuu lääkkeen määritelmän soveltamisalaan, ei ole pidettävä kiellettynä jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoittamisena (esim. tuomio C-150/00 kohta 57).

15. Asiassa on siten selvää, ettei se, että komissio on hyväksynyt elintarvikkeena pidettävää melatoniinia koskevia terveysväitteitä tai se, että joissakin muissa maissa melatoniini luokitellaan muuksi kuin lääkkeeksi, vaikuta sen arviointiin, onko melatoniinivalmisteita pidettävä Suomessa lääkkeinä vai ei.

16. Vaikka komission asetus 432/2012/EU ei velvoita jäsenvaltioita luokittelemaan melatoniinivalmisteita elintarvikkeiksi, Fimea on tiedotteessaan 20.11.2013 ilmoittanut tarkentaneensa melatoniinivalmisteita koskevaa luokittelukäytäntöään siten, että melatoniinivalmisteet, joille esitetään lääkkeellinen käyttötarkoitus, katsotaan yhä lääkkeeksi melatoniinipitoisuudesta riippumatta. Lisäksi käyttötarkoituksesta riippumatta farmakologisen vaikutuksen perusteella lääkkeeksi luokitellaan kaikki valmisteet, jotka sisältävät 2 milligrammaa tai enemmän melatoniinia vuorokausiannoksessa. Fimea ei puutu komission hyväksymien terveysväitteiden mukaisesti markkinoituihin ravintolisiin, jotka sisältävät vuorokausiannoksella 0,5 – 1 milligrammaa melatoniinia. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 22.4.2014 nro 1394 hyväksynyt Fimean lääkeluokittelun 2 milligrammaa melatoniinia vuorokausiannoksessa sisältäneen valmisteen osalta.

17. Fimea ei ole antanut luokittelupäätöstä nimenomaisesti A:n maahantuomasta melatoniinivalmisteesta. Lääkelain 6 §:n nojalla Fimea päättää tietyn valmisteen lääkeluonteesta. Säännöstä on tulkittava siten, että muissa tapauksissa valmisteen luokittelu lääkkeeksi on tehtävä lääkelain 3 §:n perusteella. Tämä ilmenee muun muassa tekoaikana voimassa olleen lääkeluettelopäätöksen 1 §:stä. Näin ollen tässä asiassa ei voida lähteä siitä, että koska nimenomaista luokittelupäätöstä kysymyksessä olevasta melatoniinivalmisteesta ei ole, kysymys olisi muusta kuin lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaisesta lääkevalmisteesta.

18. Kuten edellä kohdassa 10 on todettu, tekohetkellä samoin kuin voimassa olevissa Suomen säädöskokoelmassa julkaistavissa Fimean lääkeluetteloissa melatoniini mainitaan lääkeaineena pitoisuudesta riippumatta. Luetteloja on tulkittava niin, että lähtökohtaisesti kaikki valmisteet, jotka sisältävät lääkeaineena pidettävää melatoniinia ovat lääkkeitä.

19. Lääkeluokittelusta vastaava toimivaltainen viranomainen Fimea on jo vuosina 2009 ja 2011 luokitellut 2 milligrammaa melatoniinia sisältäviä valmisteita lääkkeiksi. Komission asetuksen jälkeen luokitteluperusteita on muutettu vain tätä laimeampien melatoniinivalmisteiden osalta tietyissä tilanteissa.

20. Ottaen huomioon melatoniinin mainitseminen lääkeluettelopäätöksissä sekä Fimean aikaisempi ja komission asetuksen jälkeinen luokittelukäytäntö, kysymyksessä olevaa melatoniinia 5 milligrammaa sisältänyttä valmistetta on sen melatoniinipitoisuuden perusteella pidettävä lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaisena lääkevalmisteena. Valmisteen Yhdysvalloista postitse hankkiessaan A on siten menetellyt lääkkeiden henkilökohtaisesta maahantuonnista annetun asetuksen 3 §:n vastaisesti.

Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus

21. A on vedonnut siihen, että hän luuli tilaamaansa melatoniinivalmistetta ravintolisäksi. A:n mukaan komission asetuksen antamisen jälkeen oli yleisesti uutisoitu siitä, että melatoniinia sai hankkia myös ilman reseptiä ja melatoniinivalmisteita oli myynnissä myös luontaistuotekaupoissa. A:n mukaan mistään ei selvinnyt pitoisuusrajaa, jota vahvempana ravintolisänä pidettävä melatoniini muuttuisi lääkkeeksi. A on kirjallisina todisteina esittänyt melatoniinin asemaa koskevia lehtikirjoituksia.

22. Lääkerikoksesta tuomitseminen edellyttää, että vastaajan menettely on ollut joko tahallista tai törkeän huolimatonta. Tahallisesta teosta tuomitseminen edellyttää, että tahallisuus kattaa kaikki rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvat seikat.

23. Rikoslain 3 luvun 6 §:n mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Mainittu säännös koskee tahallisuutta vain suhteessa rikoksen seurauksiin. Kysymys siitä, kuinka tahallisuus muiden tunnusmerkistöön kuuluvien seikkojen suhteen eli niin sanottu olosuhdetahallisuus tulee määritellä, on lakia säädettäessä jätetty tietoisesti oikeuskäytännössä rikostunnusmerkistöittäin arvioitavaksi (LaVM 28/2002 vp s. 10).

24. Tahallisuuden rajoja määrittelee myös rikoslain 4 luvun 1 §:n tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös. Sen mukaan teko ei ole tahallinen, jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, tai jos hän erehtyy sellaisesta seikasta. Tahallisuuden alarajan määrittelyä rajaa osaltaan lisäksi se, mitä rikoslain 3 luvun 7 §:ssä on säädetty rikosoikeudellisesta tuottamuksesta.

25. Korkein oikeus on rikoslain 3 luvun 6 §:n voimaantulon jälkeen antamissaan ratkaisuissa arvioinut olosuhdetahallisuutta yksinomaan todennäköisyystahallisuuden perusteella (KKO 2014:54, KKO 2013:55 ja KKO 2013:17 sekä siinä kohdassa 31 mainitut muut ratkaisut). Korkein oikeus katsoo, että tätä arviointitapaa voidaan soveltaa myös kysymyksessä olevan lääkerikoksen osalta.

26. A:n tahallisuutta arvioitaessa keskeistä on, että hän on tiennyt tilaavansa postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta Yhdysvalloista 5 mg melatoniinia sisältäviä tabletteja. A:n tahallisuuden täyttyminen ei edellytä hänellä olleen yksityiskohtaista tietoa melatoniinia koskevasta oikeudellisesta sääntelystä. Tällaisen oikeudellisen tiedon hankkimatta jättäminen ei pääsääntöisesti merkitse sitä, että tekijältä puuttuisi tahallisuus. Tahallisuutta eivät myöskään yleensä poista tekijän oikeudellisesta sääntelystä tekemät virheelliset johtopäätökset.

27. Arvioitaessa sitä, onko A:lla ollut tahallisuuden täyttymiseen riittävä käsitys menettelynsä oikeudellisesta merkityksestä on otettava huomioon seuraavat seikat. Melatoniini on tekoaikana mainittu pitoisuudestaan riippumatta lääkeaineena Suomen säädöskokoelmassa julkaistussa lääkeluettelopäätöksessä ja lisäksi vielä reseptiä edellyttävien aineiden luettelossa. Fimean verkkosivuilla julkaistusta tiedotteesta 7.10.2011 ilmenee Fimean aikaisempi luokittelukäytäntö, jonka mukaan 2 milligrammaa eli huomattavasti nyt puheena olevia valmisteita vähemmän melatoniinia sisältäneitä valmisteita on pidetty lääkkeinä.

28. A on tahallisuutensa kiistäessään vedonnut komission 16.5.2012 antamaan asetukseen 432/2012/EU ja katsonut siitä ilmenevän, ettei melatoniinia enää pidettäisi lääkkeenä. Asetuksen johdanto-osan kappaleesta 17 ilmenee kuitenkin selvästi, ettei aineen mainitseminen luettelossa merkitse sen luokittelua elintarvikkeeksi. Suomessa komission asetuksen antaminen ei ole johtanut melatoniinia koskeviin muutoksiin säädöskokoelmassa julkaistavassa lääkeluettelossa.

29. A on vedonnut käsityksensä tueksi komission asetukseen ja melatoniinia koskevaan lehtikirjoitteluun. A olisi voinut pyrkiä selvittämään tilaamansa melatoniinin maahantuonnin sallittavuutta Fimealta tai Tullilta ennen tilauksen tekemistä. Tällaista selvitystä hän ei ole väittänytkään tehneensä.

30. Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2006:64 kohdassa 7 on todettu, ettei tunnusmerkistöerehdystä koskevaa säännöstä ole perusteltua tulkita niin, että tarkoituksellinen tietämättömyys käsillä olleista tunnusmerkistötekijöistä riittäisi poistamaan tahallisuuden. Vakiintuneesti on myös katsottu, ettei tietämättömyys lain sisällöstä merkitse sellaista erehtymistä, joka poistaisi tahallisuuden tunnusmerkistöerehdyksen perusteella.

31. A on edellä todetun mukaisesti tiennyt sen, mitä melatoniinivalmistetta hän on postitse Yhdysvalloista tilannut, mutta on tehnyt virheellisiä johtopäätöksiä valmisteen oikeudellisesta luokittelusta. A:lla on ollut mahdollisuus selvittää menettelynsä oikeellisuus. Korkein oikeus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, että kun A:n syytteessä kuvattu toiminta on ollut tietoista, hän on menetellyt rikoslain 3 luvun 6 §:n edellyttämällä tavalla tahallaan, vaikka hänellä itsellään olisi ollut erilainen käsitys melatoniinia lääkkeenä koskevasta oikeudellisesta arvioinnista. Korkein oikeus katsoo niin ikään, että A on teon hetkellä ollut rikoslain 4 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla selvillä kaikkien niiden keskeisten seikkojen käsilläolosta, joita lääkerikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää.

32. Koska A:n on katsottava menetelleen tahallisesti, asiassa ei ole tarpeen arvioida hänen rikosoikeudellista vastuutaan törkeän huolimattomuuden kannalta.

Kieltoerehdys

33. A on vielä esittänyt, että hänen on joka tapauksessa katsottava rikoslain kieltoerehdystä koskevassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla erehtyneen pitämään tekoaan sallittuna ja hänet on sen vuoksi jätettävä rangaistukseen tuomitsematta.

34. Kieltoerehdystä sääntelevän rikoslain 4 luvun 2 §:n mukaan, jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana 1) lain puutteellisen tai virheellisen julkistamisen, 2) lain sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden, 3) viranomaisen virheellisen neuvon tai 4) muun näihin rinnastettavan seikan vuoksi.

35. Asiassa ei ole kysymys siitä, että lääkerikosta koskeva rikoslain 44 luvun 5 § tai lääkkeiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 § olisi julkistettu puutteellisesti tai virheellisesti. Kysymys on ennemminkin siitä, että Fimea toimivaltaisena viranomaisena on komission asetuksen jälkeen jossain määrin muuttanut melatoniinivalmisteita koskevaa luokittelukäytäntöään alle 2 milligrammaa melatoniinia sisältävien valmisteiden osalta, jollaisista valmisteista ei nyt ole kysymys.

36. Hallituksen esityksessä (HE 44/2002 vp s. 106 – 107) rikoslain 4 luvun 2 §:n 2 kohdan todetaan liittyvän ennen muuta tilanteisiin, joissa rangaistavuuden rajat määräytyvät muun aineellisen lainsäädännön perusteella. Jokaisen tulee kuitenkin lähtökohtaisesti ottaa selvää oman alansa erityismääräyksistä. Pelkkä säännösten tulkinnanvaraisuus ei riitä väärän käsityksen asiasta muodostaneen tekijän vastuusta vapautumiseen, vaan edellytyksenä on, että lain sisällön selvittäminen kohtaa ylivoimaisia taikka kohtuuttomia vaikeuksia.

37. Tässä asiassa lääkerikoksen sisältö saa sisältönsä lääkkeiden henkilökohtaisesta maahantuonnista annetun asetuksen 3 §:stä ja viimekädessä lääkelain 3 §:n tulkinnasta. Tekoaikana melatoniini on mainittu toimivaltaisen viranomaisen antamassa Suomen säädöskokoelmassa julkaistavassa lääkeluettelossa lääkeaineena ja lisäksi reseptiä edellyttävänä aineena. Fimea on asianmukaisesti tiedottanut päätöksistään, joilla se oli jo vuosina 2009 ja 2011 luokitellut 2 milligrammaa melatoniinia sisältäneitä valmisteita lääkkeiksi. Komission asetuksen johdanto-osasta ilmenee selvästi, ettei aineen mainitseminen luettelossa merkitse sen määrittelemistä elintarvikkeeksi.

38. Lääkelain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta sekä tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä. Kuten ratkaisussa KKO 2007:45 kohdassa 7 on todettu, lääkerikossäännöksessä suojelun kohteena on terveys ja turvallisuus ja tekojen rangaistavuus perustuu niiden oletetulle vaarallisuudelle.

39. A ei ole edes väittänyt yrittäneensä selvittää melatoniinin lääkeluonnetta Fimealta tai Tullilta. A on tehnyt johtopäätöksensä tilaamansa melatoniinin ravintolisäluonteesta komission asetuksen virheellisen tulkintansa ja jossain määrin harhaanjohtavan lehtikirjoittelun perusteella. Hallituksen esityksessä rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi on tältä osin todettu, että tieto normien sisällöstä tulee hankkia ensi sijassa virallislähteistä eikä muissa lähteissä annettu väärä tieto voi juuri johtaa anteeksiannettavaan erehtymiseen (HE 44/2002 vp s. 106). Edellä todetun perusteella A:lla on ollut perusteltu aihe olettaa, että hänen maahantuomansa valmisteet voidaan luokitella lääkelain 3 §:n nojalla lääkkeiksi ja siten niiden maahantuominen postitse ETA-alueen ulkopuolelta olisi kiellettyä. Mikäli tekijä soveltaa säännöksiä virheellisesti tiedossaan oleviin tosiasioihin, tätä ei voida pitää vastuuvapauden tuottavana kieltoerehdyksenä. A:n väittämää erehtymistä tilaamansa melatoniinin lääkeluonteesta ei voida pitää rikoslain 4 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen anteeksiannettavana.

Ennakkoratkaisun pyytäminen

40. A on vaatinut, että Korkein oikeus pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun siitä, onko melatoniinia pidettävä 16.5.2012 jälkeen lääkeaineena vai elintarvikkeena ja onko melatoniinin maahantuontia 16.5.2012 jälkeen pidettävä rangaistavana lääkerikoksena.

41. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artiklan mukaan Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu muun muassa unionin toimielimen säädöksen pätevyydestä ja tulkinnasta. Jos tällainen kysymys tulee esille sellaisessa kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, tämän tuomioistuimen on saatettava kysymys Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

42. Kuten edellä on todettu, komission asetuksen johdanto-osan kappaleesta 17 ilmenee selvästi, ettei aineen mainitseminen luettelossa merkitse sen luokittelemista elintarvikkeeksi. Unionin tuomioistuin on useissa ratkaisuissaan todennut, että toimivalta tietyn valmisteen luokittelussa lääkkeeksi tai elintarvikkeeksi on kansallisilla viranomaisilla. Koska komission asetuksen tulkinnasta tässä suhteessa ei ole epäselvyyttä, asiassa ei ole perustetta ennakkoratkaisupyynnölle.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pertti Välimäki, Juha Häyhä, Ilkka Rautio, Pekka Koponen ja Tuula Pynnä. Esittelijä Heli Melander.