Kouvolan hovioikeus HO 18.1.2012 59

Huumausainerikos Todistelu Esitutkinta Tunnustaminen

Asianumero: KouHO:2012:2

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Asiassa on kysymys huumausainerikoksesta epäillyn henkilön esitutkinnassa antaman kertomuksen näyttöarvosta syytteen tukena.

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 18.1.2012

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

P on katsonut syyllistyneensä kohdassa 3 huumausainerikoksen asemesta ainoastaan huumausaineen käyttörikokseen ja vaatinut, että syyte enemmälti hylätään ja rangaistus lievennetään sakoksi.

Vaatimuksiaan P on perustellut sillä, että hän on laittomasti omaa käyttöään varten pitänyt hallussaan vähäisen määrän eli 12 grammaa marihuanaa. Asiassa ei ole selvitetty, että hänen hallustaan löydetyt kasvit tai kasvin osat 12 grammaa marihuanaa ylittävältä osalta olisivat olleet huumausainetta. Cannabis sativa -kasveista ei voi päältä päin nähdä, onko kysymys hampusta vai huumehampusta.

Vastaus

Syyttäjä on vastustanut P:n muutosvaatimuksia.

Syyttäjä on perustellut vastustamistaan sillä, että P oli esitutkinnassa tunnustanut syyllistyneensä huumausainerikokseen ja kiistänyt ainoastaan nauttineensa Cannabis sativa -kasvin osia päihdyttävässä tarkoituksessa.

Pääkäsittely

Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn 16.12.2011. Pääkäsittelyssä on esitetty kirjallisena todisteena pöytäkirja kotietsinnästä ja takavarikosta 8150/R/25602/10/KEY/1. Uusina kirjallisina todisteina on esitetty perustietoa hampusta ja sen erilaisista käyttötavoista sekä tuloste ”Hullu Puutarhuri – Koristehampun kasvatusopas” -nimiseltä Internet-sivustolta (sivut 23 ja 24). Muuna uutena oikeudenkäyntiaineistona on esitetty esitutkintapöytäkirjan 8150/R/25602/10 sivu 7. Todistelutarkoituksessa on kuultu P:tä.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Kirjallisena todisteena esitetyn kotietsinnästä ja takavarikosta laaditun pöytäkirjan mukaan P:n asunnosta oli löytynyt muun muassa yhteensä 71 kannabiskasvia, 322 grammaa marihuanaa ja useita kymmeniä Cannabis sativan siemeniä.

P on myöntänyt pitäneensä hallussaan 12 grammaa marihuanaa ja katsonut syyllistyneensä tältä osin huumausaineen käyttörikokseen. Muilta osin P on kiistänyt syytteen, koska ei ole selvitetty, että muut hänen hallustaan löydetyt aineet olisivat olleet huumausaineita.

Asiassa on kysymys siitä, ovatko P:n hallusta löydetyt Cannabis sativa -kasvit ja niiden osat olleet hänen myöntämänsä 12 gramman marihuanamäärän ylittävältä osalta hamppua vai huumehamppua ja olohuoneen pöydältä löydetyn 10 gramman määrän osalta marihuanaa vai P:n väittämällä tavalla luontaistuotekaupasta saatavaa Damiana-yrttivalmistetta. Asiassa on riidatonta, että P:n hallusta löydetyt kasvit ja niiden osat on hävitetty selvittämättä niiden THC-pitoisuutta.

Näyttö

P on kertonut hovioikeudessa olennaisilta osin kuten hänen kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon kirjattu.

Syyttäjä on hovioikeudessa vedonnut P:n esitutkintakertomuksen seuraaviin kohtiin. ”En koe sativan käyttöä tällä tavoin edes päihteenä, näin käytettynä tämä ”kasvirasva” aiheuttaa rennon olon, samanlaisen kuin saunominen. –Minulla oli asunnollani jonkin verran kannabis sativan siemeniä. Poliisi saa ne hävittää suostumuksellani. –Myönnän syyllistyneeni huumausaineen käyttörikokseen ja huumausainerikokseen pitämällä hallussani kaverini kannabis sativoita.”

P on kiistänyt syyttäjän väitteen siitä, että hän olisi tarkoittanut esitutkinnassa kiistää ainoastaan Cannabis sativan käytön päihdyttävässä tarkoituksessa, mutta ei sitä, että kyseessä oli ollut huumausaine. Hän oli antanut poliisille luvan hävittää hallussaan olleet siemenet, koska ei ollut kokenut niiden säilyttämistä tärkeänä. Hän oli pyytänyt esitutkinnassa poliisia tutkimaan hallustaan löydetyt kasvit ja niiden osat sen selvittämiseksi, olivatko ne huumausaineita. Poliisi oli luvannut selvittää asian. Hän oli tarkoittanut tunnustaa huumausainerikoksen sillä edellytyksellä, että kasvit ja niiden osat olisivat tutkimuksissa osoittautuneet huumausaineiksi.

Johtopäätökset

Asiassa on ensin ratkaistava kysymys P:n väitetystä tunnustamisesta esitutkinnassa sekä sen merkityksestä asian ratkaisemisessa.

Syyttäjän näkemystä P:n tunnustamisesta puoltaa se, ettei esitutkintapöytäkirjaan, jonka P oli ennen allekirjoittamistaan lukenut ja tarkastanut, ole kirjattu mainintaa siitä, että P olisi tarkoittanut myöntää huumausainerikoksen ainoastaan, mikäli tutkimuksissa osoittautuisi, että hänen hallustaan löydetyt kasvit ja niiden osat ovat huumehamppua. P:n tunnustaminen selittäisi myös sen, miksi kasvien THC-pitoisuutta ei ole selvitetty.

P on jo esitutkinnassa sekä myöhemmin käräjä- ja hovioikeudessa myöntänyt pitäneensä hallussaan 12 grammaa marihuanaa omaan käyttöönsä. Muilta osin P ei ole myöntänyt käyttäneensä hallustaan löydettyjä kasveja tai niiden osia päihdyttävässä tarkoituksessa. Esitutkinnassa P on puhunut hampusta myöntämänsä marihuanamäärän ylittävältä osalta sen latinankielisellä nimellä Cannabis sativa. Myös hänen väitetyssä tunnustamisessaan on käytetty kyseistä yleisnimitystä. Koska kaikki Cannabis sativa-lajikkeet eivät sisällä merkittäviä määriä kannabiksen keskeisintä vaikuttavaa ainetta tetrahydrokannabinolia (THC), ei P:n käyttämästä ilmauksesta voida suoraan päätellä hänen tarkoittaneen nimenomaan myöntää huumehampun hallussapitoa.

Esitutkintapöytäkirjaan ei ole kirjattu, että P myöntäisi huumausainerikoksen ainoastaan sillä edellytyksellä, että kasvit osoittautuisivat tutkimuksissa huumehampuksi. Hovioikeus ei kuitenkaan edellä kerrottu huomioon ottaen pidä poissuljettuna, etteikö P olisi näin tarkoittanut tehdä, ja etteikö tätä koskeva lausuma olisi voinut jäädä esitutkintapöytäkirjaan kirjaamatta. Syyttäjällä olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi kuulustuttamalla P:n esitutkintakertomuksen kirjannutta poliisimiestä osoittaa P:n väite tältä osin paikkansa pitämättömäksi.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeus päätyy siihen, ettei P:n voida katsoa riittävällä varmuudella tarkoittaneen tunnustaa esitutkinnassa huumausainerikosta ilman hänen hallustaan löydettyjen kasvien ja niiden osien tutkimista. Siten P:n esitutkinnassa kertomaa ei myöskään voida pitää näyttönä hänen syyllisyydestään.

P on myöntänyt aiemmin kasvattaneensa huumehamppua ja myös käyttäneensä marihuanaa. Hän on myös myöntänyt käyttäneensä hallustaan löytyneitä Cannabis sativan kasvinosia leipomiseen ja saanut niistä kertomuksensa mukaan rentouttavan olon. Nämä seikat ja muukaan asiassa esitetty todistelu eivät kuitenkaan riitä näytöksi siitä, että P:n hallusta löytyneet syytteessä kuvatut Cannabis sativa -kasvit ja 322 grammaa marihuanaa, lukuun ottamatta P:n myöntämää 12 gramman marihuanamäärää, olisivat olleet huumausainetta tai sen raaka-ainetta.

Lopputulos syytekohdassa 3

Syyte huumausainerikoksesta hylätään.

P on 12.10.2010 syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen pitämällä laittomasti hallussaan 12 grammaa marihuanaa omaan käyttöönsä.

Rangaistusseuraamus

Yleisen oikeuskäytännön mukainen seuraamus P:n syyksi luetuista teoista kohdissa 1 – 3 on yhteinen sakkorangaistus.

– – – – – – – – – –

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Tuomo Kurki, Lolita Tuomainen, Antti Ryynänen

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 19.12.2012: Ei valituslupaa.