Kouvolan hovioikeus HO 29.04.2010 416

Lievä ampuma-aserikos Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito Kaasusumutin Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Syytesidonnaisuus Hovioikeuden tutkimisvalta Huumausainerikos Rangaistuksen mittaaminen

Asianumero: KouHO:2010:4

KOUVOLAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 27.10.2009

Syyttäjän rangaistusvaatimus

Syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta 1) rikoslain 50 luvun 1 §:n nojalla huumausainerikoksesta, koska A oli 20.6.2009 Kouvolassa laittomasti pitänyt hallussaan 129 tablettia Oxycontin 20 mg -nimistä erittäin vaarallisena huumausaineena pidettävää lääkevalmistetta ja noin yhden gramman amfetamiinia, 2) rikoslain 21 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla pahoinpitelystä, koska A oli 28.7.2009 Kouvolassa tehnyt ruumiillista väkivaltaa B:lle sumuttamalla kaasusumutetta hänen kasvoilleen ja lyömällä häntä useita kertoja kasvoihin ja teosta oli aiheutunut B:lle kipua, 3) rikoslain 41 luvun 3 §:n sekä ampuma-aselain 18 §:n nojalla lievästä ampuma-aserikoksesta, koska A oli 28.7.2009 Kouvolassa ampuma-aselain vastaisesti luvatta pitänyt hallussaan kaasusumutinta ja ampuma-aserikos oli ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen rikoksen kohteena olleen esineen laatu huomioon ottaen.

Vastaus

A on myöntänyt syytteen oikeaksi.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeus on katsonut A:n syyllistyneen niihin rikoksiin, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta. Syyksilukeminen perustuu A:n tunnustamiseen.

Käräjäoikeus on soveltanut A:lle tuomittavaan rangaistukseen rikoslain 6 luvun 5 §:n 5 kohdan mukaista koventamisperustetta, koska nyt kysymyksessä olevat rikokset ja A:n aikaisempi rikollisuus osoittavat A:ssa ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Huumausainerikos 20.6.2009
2) Pahoinpitely 28.7.2009
3) Lievä ampuma-aserikos 28.7.2009

RANGAISTUSSEURAAMUS

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
5 kuukautta 15 päivää vankeutta
Rangaistusta alentavana on otettu huomioon Kouvolan käräjäoikeuden 22.6.2009 tuomitsema vankeusrangaistus (rikos 1).

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 50 luku 1 §
2) Rikoslaki 21 luku 5 § 1
3) Rikoslaki 41 luku 3 §
Ampuma-aselaki 18 §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 § /5

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Markku Turjansalo.

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 29.4.2010

Valitus

A on vaatinut, että rangaistusta alennetaan.

A on perustellut vaatimuksiaan sillä, että lääketablettien määrä ei ole ollut suuri ja oksikodoni ei ole erittäin vaarallisten lääkeaineiden ryhmän vaarallisimmasta päästä. Pahoinpitelyssä lyöntejä on ollut vain muutamia eikä teosta ole aiheutunut vakavia vammoja.

Vastaus

Syyttäjä ei ole vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeuden tutkimisvalta

Rikoslain 3 luvun 1 §:ssä ilmaistun laillisuusperiaatteen mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.

Vaikka A on hakenut muutosta ainoastaan rangaistusseuraamuksen osalta eikä siltä osin kuin hänen on katsottu syyllistyneen lievään ampuma-aserikokseen, hovioikeus katsoo korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2010:7 ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti olevan oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 1 a §:n 2 momentin mukainen erityinen syy tutkia, onko A syyllistynyt rangaistavaan tekoon käräjäoikeuden tuomion kohdassa 3 pitäessään hallussaan kaasusumutinta.

Kohta 3

Korkeimman oikeuden ratkaisussaan KKO 2010:7 mainitsemilla perusteilla hovioikeus katsoo, että aserikoksia koskevien vankeusuhkaisten rangaistussäännösten rikoslain 41 lukuun siirtämisen jälkeen (1.6.2007 voimaan tullut laki 531/2007) kaasusumuttimen hallussapidon rangaistavuus ampuma-aserikoksena tai edes lievänä ampuma-aserikoksena ei ilmene laista laillisuusperiaatteen edellyttämällä täsmällisellä ja ennakoitavissa olevalla tavalla. Siten kaasusumuttimen hallussapito ei täytä rikoslain 41 luvun 3 §:ssä säädetyn lievän ampuma-aserikoksen tunnusmerkistöä. Näin ollen A:ta vastaan ajettu syyte lievästä ampuma-aserikoksesta on hylättävä.

Oikeuskäytännössä kaasusumuttimen hallussapitäjän on joskus katsottu syyllistyneen rikoslain 41 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoon. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa syytteen teonkuvauksesta ei kuitenkaan ilmene, että kaasusumutin olisi ollut A:n hallussa yleisellä paikalla tai että kaasusumuttimen sisältämä aine soveltuisi toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka että kaasusumutin soveltuisi muutenkaan toisen vahingoittamiseen. Näin ollen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 3 §:stä ilmenevän syytesidonnaisuuden johdosta A:n syyksi ei voida lukea myöskään rikoslain 41 luvun 6 §:n mukaista toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoa.

Rangaistusseuraamus

Oksikodoni on kipulääkkeenä käytetty opioidi ja huumaustarkoitukseen käytettynä luokiteltavissa erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, jonka käyttö voi johtaa myrkytyskuolemaan. A:n hallussaan pitämät Oxycontin 20 mg lääketabletit, joiden vaikuttava aine on oksikodoni, ovat vertailukelpoisten väärinkäyttöannosten perusteella rinnastettavissa huumaustarkoitukseen yleisesti käytettyihin Subutex 8 mg tabletteihin.

Lievää ampuma-aserikosta koskevan syytteen hylkäämisestä huolimatta hovioikeus katsoo, että kun otetaan huomioon A:n syyksi jäävien rikosten vahingollisuus ja vaarallisuus, A:lle 22.6.2009 tuomittu 10 kuukauden vankeusrangaistus, koventamisperusteen soveltaminen ja huumausainerikoksissa sovellettu rangaistuskäytäntö, käräjäoikeuden tuomitsema 5 kuukauden 15 päivän vankeusrangaistus ei ole liian ankara seuraamus A:n syyksi kohdissa 1 ja 2 jäävistä rikoksista.

– – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1 ja 2
5 kuukautta 15 päivää vankeutta
Rangaistusta alentavana on otettu huomioon Kouvolan hovioikeuden 2.9.2009 (Kouvolan käräjäoikeus 22.6.2009) tuomitsema vankeusrangaistus (rikos 1).

HYLÄTYT SYYTTEET

3) Lievä ampuma-aserikos 28.7.2009

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

– – – – – – – – – –

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Jukka Ketola, Timo Palmgren, Kimmo Lähtinen

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen