Kouvolan hovioikeus HO 8.4.2011 388

Ajokielto Ehdollinen ajokielto Valvottu ajo-oikeus

Asianumero: KouHO:2011:4

PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 29.12.2010

Syyttäjä on vaatinut vastaajalle rangaistusta seuraavasti:

1. RATTIJUOPUMUS
19.11.2010 ASIKKALA

A on kuljettanut yleisellä tiellä henkilöautoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon jälkeen on ollut 0,74 promillea. – – – – – – – – – –

Syyttäjän muut vaatimukset

Ajokiellon määrääminen syytekohdassa 1
A on määrättävä ajokieltoon vähintään 8 kuukaudeksi. A on aikaisemmin viiden vuoden kuluessa syyllistynyt mm. kahteen törkeään rattijuopumukseen (25.2.2008 ja 27.2.2008).

VASTAAJAN VASTAUS

Vastaaja on antanut suostumuksensa siihen, että asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Samalla hän on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla.

Vastaaja on käräjäoikeudelle 28.12.2010 toimittamassaan vastauksessa pyytänyt ajokiellon määräämistä ehdollisena, koska hän tarvitsee ajo-oikeutta työssään.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

Vastaaja on syyllistynyt siihen rattijuopumukseen, josta hänelle on rangaistusta vaadittu.

Ajokielto

Tieliikennelain 78 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä vähintään kuusi kuukautta kestävään ajokieltoon, jos hän on viiden vuoden aikana syyllistynyt uudelleen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen taikka törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Ajo-oikeus on vastaajalle työn vuoksi välttämätön. Teosta ei ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Kun yleinen etukaan ei muuta vaadi, ajokielto voidaan määrätä ehdollisena.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Rattijuopumus 19.11.2010

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
50 päiväsakkoa a 35 euroa = 1.750 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 3 § 1

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto 8 kuukautta.
Ajokielto on ehdollinen.
Koetusajan päättymispäivä: 31.12.2012

Asian on ratkaissut:
notaari Heidi Kankaanpää

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 8.4.2011

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

Syyttäjä on vaatinut, että A:lle määrätty ehdollinen ajokielto määrätään ehdottomaksi. A on ennen nyt käsiteltävää 19.11.2010 tapahtunutta rattijuopumusta syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen 25.2. ja 27.2.2008. Vaikka ajo-oikeus on A:lle välttämätön työn vuoksi, yleinen etu ja korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO:2005:132 ilmenevä oikeusohje edellyttävät ajokiellon määräämistä ehdottomana.

Syyttäjä on katsonut, että valvotun ajokiellon määräämiselle ei ole estettä, mikäli A pyytää sitä.

Vastaus

A on vastustanut muutosvaatimusta, koska ajo-oikeus on hänelle välttämätön työn, henkilökohtaisten terveydenhoitokäyntien ja kahden yhteishuollossa olevan pojan asioiden hoitamisen vuoksi. Hän toimii kenttämyyjänä ympäri Suomea sekä kuljettaa mukanaan myyntityöhön kuuluvia tavaroita ja laitteita. Työajat ovat epäsäännölliset. Invaliditeetin vuoksi liikkuminen on tavanomaista hankalampaa. A on pyytänyt valvottua ajo-oikeutta, mikäli ajokielto määrätään ehdottomaksi.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Ehdollinen ajokielto

Tieliikennelain 79 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka 2 momentissa tarkoitettuna koetusaikana tehdystä teosta ei voida määrätä ajokieltoa ehdollisena.

Muutettaessa ajokieltoon määräämistä koskevaa tieliikennelain 78 §:n 1 momenttia 1.3.2005 voimaan tulleella lailla siten, että ajokielloille säädettiin vähimmäiskestot, oli pyrkimyksenä ankaroittaa erityisesti uusijoiden ajokieltoseuraamuksia. Tämän uudistuksen yhteydessä ei puututtu ehdollista ajokieltoa koskevan tieliikennelain 79 §:n sisältöön. Tästä huolimatta myös viimeksi mainittua säännöstä sovellettaessa tulee pyrkiä siihen, ettei ajokiellon ehdollisuutta harkittaessa päädytä ajokieltosäännösten tavoitteiden kanssa ristiriidassa oleviin tuloksiin.

Ajokieltoon määräämistä ja kiellon kestoa koskevan lainmuutoksen yhteydessä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi (LiVM 19/2004 vp), että kuljettajan toistuvaa säännöistä piittaamattomuutta osoittavissa tilanteissa ajokiellon vaikutuksiin vetoamisen ei tule lyhentää ajokiellon pituutta. Valiokunta ei myöskään pitänyt oikeana, että kuljettamisen ammattimaisuus oikeuttaisi muita kuljettajia suurempaan määrään rikkomuksia. Koska ammattikuljettajat ajavat paljon liikenteessä ja vaikuttavat täten yleiseen liikenneturvallisuuteen, katsottiin päinvastoin, että heiltä pitää edellyttää vähintään yhtä suurta lainkuuliaisuutta kuin muilta kuljettajilta.

On riidatonta, että ajo-oikeus on ALlle välttämätön hänen kertomistaan syistä. A on syyllistynyt aikaisemmin rattijuopumukseen 19.1.2007 sekä törkeään rattijuopumukseen 25.2. ja 27.2.2008. Yleinen etu ja vakiintunut oikeuskäytäntö edellyttävät, että ajokielto määrätään ehdottomana.

Valvottu ajo-oikeus

Tieliikennelain 79 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä muun muassa rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitettu valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä pyytää sitä.

A on pyytänyt valvottua ajo-oikeutta, eikä asiassa ole laissa säädettyjä esteitä valvotun ajo-oikeuden määräämiselle.

Ehdollisen ajokiellon päättyminen ja valvotun ajokiellon alkaminen

Hovioikeus on edellä päätynyt siihen, että A on määrättävä ehdottomaan ajokieltoon ja että hänelle voidaan määrätä sen sijasta valvottu ajo-oikeus. Käräjäoikeuden A:lle määräämä ehdollinen ajokielto määrätään päättymään 15.4.2011. A on ajokiellossa 15.4.2011 alkaen, kunnes hänelle luovutetaan alkolukkoajokortti.

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto 8 kuukautta.
Ajokielto on ehdollinen yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan.
Koetusajan päättymispäivä: 31.12.2012
Käräjäoikeuden määräämä ehdollinen ajokielto päättyy 15.4.2011 ja valvottu ajo-oikeus alkaa, kun valvottuun ajo-oikeuteen määrätylle luovutetaan alkolukkoajokortti. Valvottu ajo-oikeus päättyy ehdollisen ajokiellon koetusajan päättymispäivänä.

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan ja ehdollinen ajokielto määrätään pantavaksi täytäntöön, jos valvottava koetusaikana peruuttaa valvontaa koskevan pyyntönsä taikka ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen sisältyvää rajoitusta tai laiminlyö valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan velvollisuuden.

Valvottu ajo-oikeus voidaan peruuttaa ja ehdollinen ajokielto määrätä täytäntöönpantavaksi myös, jos valvottava koetusaikana syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen.

MUUT SOVELETUT LAINKOHDAT

Tieliikennelaki 75 § 1
Tieliikennelaki 78 § 1
Tieliikennelaki 78 § 2
Tieliikennelaki 78 § 3
Tieliikennelaki 79 § 1

Tieliikennelaki 79 a § 1

Tieliikennelaki 79 a § 2
Tieliikennelaki 79 a § 4

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Pertti Nieminen, Helena Metso ja Merja Tuovinen

Lainvoimaisuustiedot:
Vailla lainvoimaa