Rikoslain 40 luku: Virkarikoksista

1 § (2002/604)

Lahjuksen ottaminen

Jos virkamies toiminnastaan palvelussuhteessa itselleen tai toiselle

1) pyytää lahjan tai muun oikeudettoman edun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi,

2) ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa, taikka

3) hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun lahjan tai edun tai lupauksen tai tarjouksen siitä,

hänet on tuomittava lahjuksen ottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Virkamies on tuomittava lahjuksen ottamisesta myös, jos hän toiminnastaan palvelussuhteessa hyväksyy 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun lahjan tai muun edun antamisen toiselle taikka lupauksen tai tarjouksen siitä.

Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

KKO 1997:33 KKO 2016:39

2 § (2002/604)

Törkeä lahjuksen ottaminen

Jos lahjuksen ottamisessa

1) virkamies asettaa lahjuksen toimintansa ehdoksi taikka toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi palvelussuhteessaan velvollisuuksiensa vastaisesti lahjanantajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen taikka

2) lahjan tai edun arvo on huomattava

ja lahjuksen ottaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä lahjuksen ottamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä lisäksi viralta pantavaksi.

3 § (2002/604)

Lahjusrikkomus

Jos virkamies itselleen tai toiselle

1) pyytää lahjan tai muun oikeudettoman edun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi taikka

2) ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun edun taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen

siten, että menettely on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen, hänet on tuomittava, jollei tekoa ole rangaistava lahjuksen ottamisena tai törkeänä lahjuksen ottamisena, lahjusrikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

KKO 2006:37 KKO 2002:51

5 § (2002/604)

Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen

Jos virkamies tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti

1) paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka

2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa,

hänet on tuomittava, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, virkasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Jos virkamies huolimattomuudesta syyllistyy 1 momentissa tarkoitettuun tekoon, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

KKO 2020:83

7 § (2002/604)

Virka-aseman väärinkäyttäminen

Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa

1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka

2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,

hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

KKO 2009:62

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VIRKA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÄMINEN Rikoslaki 40 luku 7 § 1 Esitutkintalaki 8 § Pakkokeinolaki 6 §, 8 § A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä käyttäneet väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden. A ja B ovat ottaneet C:n kiinni huumausainerikoksesta epäiltynä. C on viety poliisin säilöön, jossa puhuttamisen ja henkilötarkastuksen jälkeen on todettu, että aihetta kiinnipitämiseen ei ole. C:lle on kerrottu, että hänet päästetään vapaalle ja hänelle palautetaan poliisin häneltä takavarikoimat 300 euroa niiden ulosottoon luovuttamisen sijasta, mikäli hän soittaa poliisin tuntemalle ja huumausaineita välittävälle D:lle. C:n soitettua puhelun on hänet päästetty vapaaksi ja 300 euroa annettu takaisin. A ja B ovat näin menetellen yhdessä käyttäneet väärin asemaansa poliisivirkamiehinä kiinniottamaansa ja tämän vuoksi käskyvallassaan ja valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, vaikka esitutkinnan tarkoitus oli saavutettu ja edellytyksiä kiinnipitämiselle ja näin ollen oikeuksien rajoittamiselle ei enää ollut. A:n ja B:n ylläkuvatun tahallisen menettelyn vuoksi he ovat ainakin syyllistyneet virkavelvollisuuden rikkomiseen. A ja B ovat sen jälkeen kun ovat tulleet vakuuttuneiksi siitä, ettei kiinnipitämiseen ole enää aihetta asettaneet vielä C:n vapaaksi päästämiselle ehtoja liittyen edellä kuvattuun puhelinsoiton vaatimiseen ja rahojen luovuttamiseen ja siten A ja B ovat rikkoneet virkavelvollisuutensa, joka edellyttää poliisin toimenpiteiden eli tässä tapauksessa C:n kiinnipitämisen, suorittamista asiallisesti ja siten, ettei aiheuteta suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi.

8 § (1989/792)

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä

1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai

2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi

ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.

9 § (2002/604)

Virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.1.2010 (2009/990)

Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

KKO 2000:112

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN Rikoslaki 40 luku 9 § 1 A on X kihlakunnan poliisilaitoksen vartijan virassa virkatehtävää suorittaessaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa merkitsemällä tai muuttamalla poliisin henkilörekistereihin kiinniotettujen henkilöiden ammattinimikkeet vääriksi ja epäasiallisiksi. A:n vääriä ja epäasiallisia ammattinimikkeitä kiinniotetuista henkilöistä ovat mm. seuraavat: rauhanaktivisti, noutaja, tiputanssija, harhailija, harakan nylkijä, tuhkan sirottelija, käpykaartilainen, sikopaimen, riidan kylväjä, selittäjä, luopio, matkarakastaja, aidan repijä ja öljytynnyrin nyplääjä. Mainittujen poliisin valtakunnallisten rekisterien rekisterinpitäjänä on poliisin ylijohto. B:n teko, huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat, ei ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Teko on jatkunut pitkän aikaa ja koskee kymmeniä eri henkilöitä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus oikaista virheelliset tiedot, mistä aiheutuu ylimääräistä työtä.

10 § (2002/604)

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

KKO 2019:98