Rikoslain 21 luku: Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

1 § (1995/578)

Tappo

Joka tappaa toisen, on tuomittava taposta vankeuteen määräajaksi, vähintään kahdeksaksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1973-II-68 KKO:1978-II-111 KKO:1984-II-142 KKO:1992:92 KKO:1985-II-112 KKO:1997:182 KKO:1997:204 KKO:2002:3 KKO:2002:47 KKO:2002:124 KKO:2003:115 KKO:2004:16 KKO:2004:120  KKO:2009:43 KKO:2013:27 KKO:2013:82 KKO:2015:12 KKO:2020:33

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TAPPO Rikoslaki 21 luku 1 § 1 A on tappanut B:n kuristamalla häntä kaulasta molemmin käsin.

2 § (1995/578)

Murha

Jos tappo tehdään

1) vakaasti harkiten,

2) erityisen raa’alla tai julmalla tavalla,

3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai

4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1974-II-15 KKO:1988:73 KKO:1995:102 KKO:1996:76 KKO:1999:102 KKO:2000:3 KKO:2000:29 KKO:2003:53 KKO:2004:57 KKO:2004:63 KKO:2004:80 KKO:1995:119 KKO:1988:42 KKO:1981-II-32 KKO:2004:119 KKO:2005:7 KKO:2005:44 KKO:2005:48 KKO:2010:19 KKO:2019:47 KKO:2020:33 I-SHO:2007:18

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

MURHA Rikoslaki 21 luku 2 § A on tappanut B:n seuraavalla tavalla. A on valellut B:n päälle sytytysnestettä, tehnyt sytytysnesteellä vanan B:sta poispäin ja sytyttänyt tulitikulla vanan. Tuli on levinnyt B:hen, joka on palanut pahoin ja kuollut. A:n on tullut pitää B:n kuolemaa menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena. Tappo on tehty erityisen raa'alla tavalla ja rikos on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Tekotapa, tuottamuksellinen vai tahallinen teko

Rikoslain 3 luvun 6 §:n mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana taikka varsin todennäköisenä. Seuraamus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä. Lain esitöiden (HE 44/2002 vp. s. 87) mukaan lainkohdassa todennäköisyydellä tarkoitetaan tekohetkellä tekijän näkökulmasta laadittavaa arviota siitä, kuinka uskottavana tekijä pitää tunnusmerkistön täyttymistä. Esitöiden mukaan tekoa on pidettävä tahallisena, jos tekijä pitää seurauksen syntymistä todennäköisempänä kuin sen syntymättä jäämistä. Jos molemmat vaihtoehdot ovat tekijälle yhtä uskottavia, tekoa ei voida pitää tahallisena. Jos tekijä, joka lähtee mielessään siitä, että seuraus pikemminkin syntyy kuin jää syntymättä, teko on tahallinen. Esitöiden mukaan arvio tehdään tekijän näkökulmasta ja tekohetken tilanteessa. Tekijällä tulee myös olla asiasta todellinen käsitys. Ei siis riitä, että tekijän olisi pitänyt tietää tunnusmerkistön täyttymisestä, jos hän ei kuitenkaan ole tästä riittävässä määrin selvillä. Hallituksen esityksestä (HE 44/2002 vp. s. 87) ja lakivaliokunnan mietinnöstä (LaVM 28/2002 vp. s. 9–10) ilmenee, että tahallisuuden määritelmän sisältävällä säännöksellä ei ole tarkoitettu muuttaa aikaisempaan oikeuskäytäntöön perustuvaa tahallisuuden määrittelyä. Oikeuskäytännössä on varsin vakiintuneesti katsottu, että tekoa pidetään tahallisena siinäkin tapauksessa, kun tekijän on täytynyt ymmärtää, että hänen menettelystään varsin todennäköinen seuraus on uhrin kuolema (esim. KKO 1978 II 241978 II 1111984 II 1422004:63).

Teon raakuus ja kokonaisarvostelu Rikoslain 21 luvun 2 §:n mukaan tekoa on pidettävä murhana silloin, kun tappo tehdään erityisen raa'alla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Murhan tunnusmerkistön täyttymiseksi riittää, että tekotapa on joko erityisen raaka tai erityisen julma. Ihmisen polttamista elävältä kuoliaaksi on pidettävä tekotapana erityisen raakana.

5 § (1995/578)

Pahoinpitely

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1996:74 KKO:1997:129 KKO:2001:7 KKO:2008:93 KKO:2012:94 KKO:2016:24 KKO:2016:25 KKO:2017:8 KKO:2004:106 KKO:2002:2 KKO:2020:48 KouHO:2010:6HelHO:2010:10

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

PAHOINPITELY Rikoslaki 21 luku 5 § 1 A ja B ovat yhdessä tehneet ruumiillista väkivaltaa C:lle suihkuttamalla pippurisumutetta hänen silmiinsä, lyömällä nyrkillä häntä kasvoihin ja C:n kaaduttua maahan potkimalla häntä päähän ja vartaloon. C:lle aiheutui runsasta verenvuotoa kasvoista, kasvoihin ja kehoon on aiheutunut ruhjevammoja.

6 § (2001/654)

Törkeä pahoinpitely

Jos pahoinpitelyssä

1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,

2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai

3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1993:5 KKO:1996:65 KKO:1998:1 KKO:1999:20 KKO:2005:63 KKO:2009:79 KKO:2010:36 KKO:2014:6 KKO:2015:84 KKO:2017:8 KouHO:2010:5KouHO:2010:7

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

YLLYTYS TÖRKEÄÄN PAHOINPITELYYN Rikoslaki 21 luku 6 § 2 Rikoslaki 5 luku 5 § A on yllyttänyt B:n tahalliseen rikokseen. A on asettunut C:ta ampuma-aseella osoitelleen B:n taakse ja tahallaan taivuttanut B:n tahalliseen rikokseen huutamalla B:lle "ammu, ammu", jonka jälkeen B on ampunut C:ta oikeaan jalkaan. Ampumisen jälkeen A on yhdessä B:n kanssa paennut paikalta. A:lla ja C:lla on ennen ampumista ollut riitaa velkasaatavista.

6 a § (2013/435)

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

Joka 1–3 tai 6 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemistä varten

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa,

2) sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman jonkin mainitun rikoksen tekemisestä tai

3) palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista mainitun rikoksen tekemiseen taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen

on tuomittava törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta.

KKO:2017:52

7 § (1995/578)

Lievä pahoinpitely

Jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä pahoinpitelystä sakkoon.

KKO:1993:151 THO:2009:9

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LIEVÄ PAHOINPITELY A on tehnyt B:lle ruumiillista väkivaltaa heittelemällä kiviä selkään siten, että teosta on aiheutunut B:lle kipua. Pahoinpitely on ollut ottaen huomioon väkivallan vähäisyys kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

8 § (1995/578)

Kuolemantuottamus

Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman, on tuomittava kuolemantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:1956-II-49 KKO:1956-II-86 KKO:1977-II-11 KKO:1981-II-25 KKO:1982-II-21 KKO:1984-II-224 KKO:1987:3 KKO:1993:50 KKO:1994:101 KKO:1997:73 KKO:2002:43 KKO:1982-II-66 KKO:2006:25 KKO:2007:62 KKO:2009:36 KKO:2019:98 RHO:2010:4 I-SHO:2015:5

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

KUOLEMANTUOTTAMUS Rikoslaki 21 luku 8 § A on B:tä pahoinpideltyään aiheuttanut huolimattomuudellaan hänen kuolemansa.

9 § (1995/578)

Törkeä kuolemantuottamus

Jos kuolemantuottamuksessa kuolema aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kuolemantuottamuksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

KKO:1992:28 KKO:1993:26 KKO:1993:92 KKO:1998:2 KKO:2006:13 KKO:1979-II-37 KKO:2014:41

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ KUOLEMANTUOTTAMUS Rikoslaki 21 luku 9 § A on törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut B:n kuoleman. B on pahoinpitelyssä saamiensa vammojen vuoksi kuollut. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

10 § (1995/578)

Vammantuottamus

Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen, on tuomittava vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

KKO:1998:67 KKO:2012:105 KKO:2020:29 KouHO:2011:8

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VAMMANTUOTTAMUS Rikoslaki 21 luku 10 § A on huolimattomuudesta toimiessaan järjestyksenvalvojana aiheuttanut B:lle leikkaushoitoa vaatineen vasemman olkavarren alaosan murtuman vääntämällä maassa maanneen B:n vasenta kättä selän takana voimakkaasti ylöspäin nostaessaan häntä lattialta ylös ja B:n vartalon koko painon ollessa vasemman kädenvarassa. B:lle aiheutunutta ruumiinvammaa ei voida pitää vähäisenä

11 § (1995/578)

Törkeä vammantuottamus

Jos vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2014:78 KKO:2015:95 KouHO:2010:6THO:2017:3

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ VAMMANTUOTTAMUS Rikoslaki 21 luku 11 § A on törkeän huolimattomalla menettelyllä aiheuttanut B:lle ruumiinvamman, jota ei ole pidettävä vähäisenä. Törmäyksen seurauksena ajoneuvon takapenkillä matkustaneelle B:lle on aiheutunut vähintään keskivaikea aivovamma. Ottaen huomioon kuljettajana toimineen A:n matkustajien turvallisuudesta piittaamaton ajotapa, teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

13 § (1995/578)

Vaaran aiheuttaminen

Joka tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO 2015:83

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VAARAN AIHEUTTAMINEN Rikoslaki 21 luku 13 § A on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut B:lle vakavan hengen tai terveyden vaaran ampumalla häntä kohti kerran haulikolla, laukaus on osunut metrin päähän B:sta, ampumaetäisyys oli noin 30 metriä.

14 § (1995/578)

Heitteillepano

Joka saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan henkilön, josta hän on velvollinen huolehtimaan, ja siten aiheuttaa vaaraa tämän hengelle tai terveydelle, on tuomittava heitteillepanosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO 2009:36

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

HEITTEILLEPANO Rikoslaki 21 luku 14 § A, joka on muun muassa samaan seurueeseen kuulumisen ja edeltäneen pahoinpitelynsä vuoksi ollut velvollinen huolehtimaan B:stä, on sen jälkeen kun B oli jäänyt pahoinpitelyn vammauttamana jalastaan puristuksiin ja liikuntakyvyttömäksi asuntoonsa, jättänyt B:n avuttomaan tilaan pitkähköksi ajaksi poistumalla asunnosta ja jättämällä hälyttämättä apua. A:n menettely on aiheuttanut vaaraa B:n hengelle ja terveydelle. B:lle on katsottava syntyneen avuttoman asentonsa vuoksi myös muuta kuin pahoinpitelyteosta koitunutta vaaraa.

15 § (1995/578)

Pelastustoimen laiminlyönti

Joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää, on tuomittava pelastustoimen laiminlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖNTI Rikoslaki 21 luku 15 § A tietäen B:n ja C:n olevan vakavassa terveydenvaarassa ei ole hankkinut näille apua, vaikka hän on havainnut heidän loukkaantuneen. A on auttanut onnettomuudessa loukkaantuneet B:n ja C:n ulos autosta, mutta hän on poistunut sitten paikalta varmistamatta avun saantia loukkaantuneille.