Rikoslain 25 luku: Vapauteen kohdistuvista rikoksista

1 § (1995/578)

Vapaudenriisto

Joka sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä, on tuomittava vapaudenriistosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:1996:110 KKO:2007:4 KKO:2013:86 HelHO:2013:10

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VAPAUDENRIISTO Rikoslaki 25 luku 1 § A on yhdessä B:n kanssa oikeudettomasti riistänyt C:lta vapauden pakottamalla hänet matkustajaksi henkilöautoon ja kuljettanut A:n asuntoon, jossa C:lle oli tehty väkivaltaa.

2 § (1995/578)

Törkeä vapaudenriisto

Jos vapaudenriistossa

1) vapaudenmenetystä jatketaan yli kolmen vuorokauden,

2) aiheutetaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle tai

3) käytetään erityistä julmuutta tai vakavan väkivallan uhkaa

ja vapaudenriisto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vapaudenriistosta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

KKO 2007:4 KKO 2013:86

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ VAPAUDENRIISTO Rikoslaki 25 luku 2 § A ja B ovat yhdessä ja yksissä tuumin oikeudettomasti riistäneet C:n liikkumisvapauden siten, että he ovat ensin teräaseella uhaten kuljettaneet C:n odottavaan autoon. C on puukolla uhaten viety erääseen yksityisasuntoon, jossa häntä on pidetty vapautensa riistettynä, vaikka C on useaan otteeseen ilmoittanut halustaan poistua asunnosta. A ja B ovat olleet varustautuneina teräasein ja ovat muun muassa pidelleet teräasettaa C:n silmien välissä sekä otsalla ja pitäneet puukon teräosaa C:n suussa. C:n käsi on pistetty pöydälle ja hänen sormiensa väliin on pistelty puukolla. C on koko vapaudenriiston ajan joutunut pahoinpidellyksi lyömällä ja kuristamalla. Vapaudenriiston toteuttamiseksi on käytetty teräasetta. Näin ollen C:n terveydelle on aiheutettu vakavaa vaaraa ja kun hänet on uhattu muun muassa tappaa, on vapaudenriistossa käytetty vakavan väkivallan uhkaa. Vapaudenriistoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

3 § (2004/650)

Ihmiskauppa

Joka

1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa taikka toista painostamalla,

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,

3) maksamalla korvauksen toista määräysvallassaan pitävälle henkilölle tai

4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen

ottaa toisen määräysvaltaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.1.2015 (2014/1177)

Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa määräysvaltaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei olisi käytetty. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.1.2015 (2014/1177)

Yritys on rangaistava.

KKO:2015:89 THO:2013:8

3 a § (2004/650)

Törkeä ihmiskauppa

Jos ihmiskaupassa

1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta,

2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,

3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt, tai

4) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.10.2015 (2015/564)

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä.

Yritys on rangaistava.

KKO:2014:80

5 § (2005/1161)

Lapsen omavaltainen huostaanotto

Jos kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa tai muun edellä mainitun henkilön huostaan siltä, jonka huostassa lapsi on, hänet on tuomittava, jollei teko ole rangaistava 5 a §:ssä tarkoitettuna lapsikaappauksena, lapsen omavaltaisesta huostaanotosta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

5 a § (2005/1161)

Lapsikaappaus

Jos lapsen omavaltaisessa huostaanotossa

1) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja

2) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman poisviemistä tai palauttamatta jättämistä,

rikoksentekijä on tuomittava lapsikaappauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2013:86 KKO:2015:56 HelHO:2013:9

7 § (1995/578)

Laiton uhkaus

Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2013:50 KKO:2019:31 RHO:2009:8 I-SHO:2011:1 HelHO:2012:1

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LAITON UHKAUS Rikoslaki 25 luku 7 § A on laittomasti nostanut aseen toista henkilöä vastaan painamalla aseen piipun B:n takaraivolleen ja uhannut tätä ampumisella sellaisissa olosuhteissa, että B:lla on ollut perusteltu syy omasta puolestaan pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa

7 a § (2013/879)

Vainoaminen

Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:2020:30 HelHO:2016:17THO:2019:2

8 § (1995/578)

Pakottaminen

Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO 2017:57 KKO 2015:71 KKO:1983-II-159

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

PAKOTTAMINEN  Rikoslaki 25 luku 8 § A ja B ovat yhdessä C:n asunnossa oikeudettomasti väkivallalla ja uhkauksella pakottaneet C:n antamaan lupauksen olla välittämättä alkoholia. A on lyönyt C:ta nyrkillä päähän, mistä on aiheutunut kipua, sekä uhannut lyödä saksilla reiteen.