Rikoslain 28 luku: Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä

1 § (1990/769)

Varkaus

Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1980-II-83 KKO:1979-II-110 KKO:1975-I-1 KKO:1998:44 KKO:1974-II-58 KKO:1988:54 KKO:1988:109 KKO:1983-II-80 KKO:2000:17 KKO:2001:130 KKO:2002:33 KKO:2011:66 KKO:2018:47 KouHO:2009:3  I-SHO:2009:3 HelHO:2010:7  KouHO:2011:3  KouHO:2011:5

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VARKAUS Rikoslaki 28 luku 1 §

Teonkuvaus: A on anastustarkoituksessa murtautunut ikkunan rikkomalla pysäköintialueella lukittuun B:n hallinnassa olevaan ja C Oy:n omistamaan henkilöautoon sekä anastanut autosta B:n omistamat ajokortin ja auton vakuutuspaperit. Anastettu omaisuus on saatu takaisin A:n hallusta ja palautettu omistajalleen.

2 § (1990/769)

Törkeä varkaus

Jos varkaudessa

1) anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus,

2) anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa,

3) rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa,

4) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä tai

5) rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon

ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä varkaudesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:1994:66 KKO:1995:51 KKO:2006:99 KKO:2002:112 KKO:2011:81 KKO:2013:57 KKO:2014:55 KKO:2017:30 KKO:2019:46 KKO:2015:52 KKO:2018:47 I-SHO:2012:7

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ VARKAUS Rikoslaki 28 luku 2 § 1 A on liikkeen aukioloaikana tunkeutunut henkilökuntatiloihin ja anastanut sieltä asianomistajan ilmoituksen mukaan lukitsematta jääneestä kassakaapista 25.000 euroa. Varkaudessa anastamisen kohteena on ollut erittäin arvokas omaisuus ja rikosta on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

3 § (1990/769)

Näpistys

Jos varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava näpistyksestä sakkoon.

Yritys on rangaistava.

KKO:1983-II-166 KKO:2011:66

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

NÄPISTYS Rikoslaki 28 luku 3 § 1 A on anastanut X Oy:n omistamasta liikkeestä vähäisen määrän olutta ja tupakkaa. Varkaus on, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo, myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

4 § (1990/769)

Kavallus

Joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta, on tuomittava kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

Kavalluksesta tuomitaan myös se, joka anastaa löytämiään tai erehdyksen kautta haltuunsa saamiaan varoja tai muuta irtainta omaisuutta.

Kavalluksesta tuomitaan niin ikään se, joka saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun anastamisen yritys on rangaistava.

KKO:1983-II-166 KKO:2011:66 KKO:1981-II-93 KKO:1986-II-18 KKO:1993:8 KKO:1995:172 KKO:1997:154 KKO:2001:88 KKO:2002:17  KKO:1993:8 KKO:2005:10 KKO:1986-II-18 KKO:2020:51 HelHO:2018:17

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

KAVALLUS Rikoslaki 28 luku 4 § A on toimiessaan X oy:n liikkeen myymäläpäällikkönä anastanut hallussaan olevia, liikkeeseen myytäväksi tulleita tuotteita yhteensä 2.000 euron arvosta. A on ottanut tuotteet käyttöönsä maksamatta niitä. A:n esimiesasema ja muut olosuhteet huomioon ottaen anastustarkoitus on ollut ilmeinen.

5 § (1990/769)

Törkeä kavallus

Jos kavalluksessa

1) kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja,

2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai

3) rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa

ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäkavalluksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritykseen on vastaavasti sovellettava, mitä 4 §:ssä on yrityksestä säädetty.

KKO:1998:32 KKO:2015:33 KKO:2018:17 KKO:2019:33 I-SHO:2018:9

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ KAVALLUS Rikoslaki 28 luku 5 § 1 A on anastanut hallussaan olleita X Oy:n varoja ottamalla itselleen yhtiöstä rahaa 25.000 euroa. Kavalluksen kohteena on ollut suuri määrä varoja ja se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

6 § (1990/769)

Lievä kavallus

Jos kavallus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo, oikeudettomasti käytettyjen varojen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä kavalluksesta sakkoon.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LIEVÄ KAVALLUS Rikoslaki 28 luku 6 § A on on anastanut löytämänsä B.n ajokortin itselleen pitämällä löydön. Kavallus on huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

7 § (1990/769)

Luvaton käyttö

Joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, on tuomittava luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Luvattomana käyttönä ei pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 15.3.2011 (2011/190)

KKO:1998:25 KKO:1999:51 KKO:2006:86

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LUVATON KÄYTTÖ Rikoslaki 28 luku 7 § 1

A ja B ovat yhdessä ja yksissä tuumin tunkeutuneet ja menneet salaa C:n ja D:n yhteiseen asuntoon ja A on ottanut asunnon käyttöönsä. A ja C ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan C on jäänyt asumaan heidän yhteiseen asuntoonsa ja A on muuttanut vuokraamaansa asuntoon. C on vaihdattanut lukot ja avaimet asuntoon. Hän on antanut B:lle uuden lukon avaimet. A ja B ovat B:n hallussa olleilla avaimilla tunkeutuneet C:n ja D:n asumaan asuntoon. A on ottanut vastoin edellä mainittua sopimusta asunnon haltuunsa ja jäänyt asumaan siihen.

8 § (1990/769)

Törkeä luvaton käyttö

Jos luvattomassa käytössä

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai

2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa

ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

9 § (1990/769)

Lievä luvaton käyttö

Jos luvaton käyttö, huomioon ottaen se, että rikos ei ole omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tai haittaa, tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä luvattomasta käytöstä sakkoon.

THO:2009:3

9 a § (2002/614)

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, on tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:2006:86 I-SHO:2010:8

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUS Rikoslaki 28 luku 9a § A on ottanut luvattomasti käyttöönsä B:n omistaman henkilöauton ikkunan rikkomalla sekä virtajohtoja yhdistelemällä.

9 b § (2002/614)

Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Jos moottorikulkuneuvon käyttövarkaudessa

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai

2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen tai muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa

ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUS Rikoslaki 28 luku 9b § A on ottanut luvattomasti käyttöönsä X Oy:n omistaman kuorma-auton arvoltaan noin 15.000 euroa. Auton kyydissä oli X Oy:n erilaisia työkaluja ja välineitä, mm. aggregaatti ja hitsausvälineitä, noin 30.000 euron arvosta. Mainittu ajoneuvo on luvattoman käytön aikana tuhoutunut kokonaan, samoin osa auton lavalla anastushetkellä olleista laitteista. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudessa on aiheutettu rikoksen uhrille erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

9 c § (2002/614)

Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Jos moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, huomioon ottaen se, että rikos ei ole omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tai haittaa, tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LIEVÄ MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUS Rikoslaki 28 luku 9c § A on luvattomasti ottanut käyttöönsä B:n omistaman pakettiauton. A:n teko ei ole ollut omiaan aiheuttamaan merkittävää haittaa tai vahinkoa. Asianomistajalle on aiheutunut teosta taloudellista vahinkoa.

10 § (1990/769)

Luvaton pyynti

Joka luvattomasti metsästää toisen metsästysalueella tai kalastaa tai muuten pyytää toisen kalavedessä taikka ylittää lakiin, lupaan, sopimukseen tai päätökseen perustuvan metsästys- tai kalastusoikeutensa, on tuomittava luvattomasta pyynnistä sakkoon.

Luvattomasta pyynnistä tuomitaan myös se, joka tahallaan luvattomasti pyydystää tai tappaa rauhoittamattoman eläimen sellaisella alueella, jolla hänellä ei ole tähän oikeutta tai lupaa. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.9.2002 (2002/515)

KKO 2006:70

11 § (1990/769)

Hallinnan loukkaus

Joka luvattomasti

1) ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta,

2) käyttää toisen pihamaata kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla tai

3) ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan,

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, hallinnan loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Hallinnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

KKO:2002:91

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

HALLINNAN LOUKKAUS Rikoslaki 28 luku 11 § 1 A on luvattomasti ottanut haltuunsa leiripaikaksi ja erilaisen romun säilyttämistä varten X kaupungin omistaman maa-alueen. A on siirtänyt romuja ja jätteitä mainitulla alueella eri paikkoihin. Tekoa ei voida pitää vähäisenä, koska X kaupungin edustaja oli ilmoittanut A:lle, ettei tällä ollut oikeutta pysyvästi leiriytyä X kaupungin maille ja koska hallinnan loukkauksesta on A:n toiminnan johdosta aiheutunut kaupungille haittaa alueen roskaamisesta.

12 § (1990/769)

Vakuusoikeuden loukkaus

Joka loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta

1) hävittämällä, vahingoittamalla, ottamalla haltuunsa tai käyttämällä omaisuuttaan tai

2) luovuttamalla omaisuuttaan tai muulla tavalla määräämällä siitä,

on tuomittava vakuusoikeuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan myös se, joka rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta tekee 1 momentissa tarkoitetun rikoksen.

KKO 1998:131 KKO 1999:92

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

VAKUUSOIKEUDEN LOUKKAUS Rikoslaki 28 luku 12 § A on loukannut B:n pidätysoikeutta ottamalla haltuunsa tämän korjaaman henkilöauton suorittamatta B:lle korjauslaskua.

12 a § (2002/400)

Murtovälineen hallussapito

Joka ilman hyväksyttävää syytä pitää hallussaan sellaista avainta toisen lukkoon taikka tiirikkaa tai muuta välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän tunkeutumiseen toisen hallinnassa olevaan suljettuun tilaan rikoksen tekemistä varten, on tuomittava murtovälineen hallussapidosta sakkoon.