Rikoslain 31 luku: Ryöstöstä ja kiristyksestä

1 § (1990/769)

Ryöstö

Joka

1) käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa toisen hallusta anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön toisen irtainta omaisuutta taikka

2) sellaista väkivaltaa tai uhkausta käyttämällä pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta,

on tuomittava ryöstöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Ryöstöstä tai sen yrityksestä tuomitaan myös se, joka 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta anastamisesta tai käyttöön ottamisesta verekseltään tavattuna käyttämällä siinä tarkoitettua väkivaltaa tai uhkausta täyttää tai yrittää täyttää rikoksen taikka pitää tai yrittää pitää siten ottamansa omaisuuden.

Ellei tässä pykälässä tarkoitettu teko, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys tai muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vakava, ei rikoksentekijää tuomita ryöstöstä, vaan niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.

KKO:1977-II-45 KKO:1978-II-116 KKO:1979-II-70 KKO:1986-II-68 KKO:1975-II-40 KKO:1994:10 KKO:1995:156 KKO:1998:142 KKO:2009:5 KKO:2017:57 I-SHO:2007:5KouHO:2009:6

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

RYÖSTÖ Rikoslaki 31 luku 1 § 1 A on käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa pakottanut toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon A:lla ei ole laillista oikeutta. A:n lähtiessä poistumaan autosta, jossa hän ja B olivat olleet matkustajina, on B tarttunut kiinni A:n vaatteisiin ilmoittaen A:n olevan velkaa 500 euroa. A on yrittänyt poistua autosta, mutta B ei ole irrottanut otettaan. A on kaatanut B:n maahan ja mennyt tämän päälle sekä uhannut käyttää väkivaltaa. B on kokenut tilanteen uhkaavaksi ja on antanut A:lle 500 euroa. A on rahat saatuaan poistunut paikalta.

2 § (1990/769)

Törkeä ryöstö

Jos ryöstössä

1) aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,

2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla,

3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä tai

4) rikos kohdistetaan henkilöön, joka ammattiinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi ei voi itseään tai omaisuuttaan puolustaa,

ja ryöstö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ryöstöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ RYÖSTÖ Rikoslaki 31 luku 2 § A ja B ovat mustiin vaatteisiin ja kommandopipoihin pukeutuneina yhdessä yrittäneet tunkeutua väkivalloin ikkunasta ja tunkeutumalla väkivalloin ovesta C:n asumaan asuntoon ja käyttämällä liikuntarajoitteiseen asianomistajaan kohdistuvaa väkivaltaa sekä uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa anastaneet C:lta irtainta omaisuutta siten, että A on osoittanut katkaistulla haulikolla kohden sängyssä nukkumassa olleen C:n päätä ja käskenyt tämän olla liikkumatta. Tämän jälkeen C:n kädet on sidottu selän taakse toisiinsa kiinni ilmastointiteipillä, jalat on teipattu ilmastointiteipillä nilkoista toisiinsa kiinni ja suu on teipattu kiinni ilmastointiteipillä ja häntä on vaadittu kertomaan luottokorttinsa sijaintipaikka. Luottokortin löytänyt B on vaatinut puolustuskyvytöntä, sängyssä sidottuna maannutta C:ta ilmoittamaan pankkikortin tunnusluvun ja A:n uhatessa edelleen kädessään olleella katkaistulla haulikolla C:ta osoittamalla C:ta katkaistulla haulikolla kasvoihin A ja B ovat saaneet C:n ilmoittamaan luottokortin tunnusluvun. Anastettuaan C:n hallusta luottokortin ja saatuaan edellä ilmenevällä tavalla tietoonsa luottokortin tunnusluvun B on anastanut C:n rahavaroja 400 euroa nostamalla ne läheisestä pankkiautomaatista. A on B:n ollessa pankkiautomaatilla penkonut C:n asuntoa etsien kultaesineitä ja uhkaillut C:ta B:n väkivaltaisuudella. A ja B ovat ennen poistumistaan C:n asunnosta sitoneet C:ta lisää laittamalla lisää ilmastointiteippiä C:n pään, käsien ja jalkojen ympäri. A ja B ovat lisäksi anastaneet C:n hallusta käteistä rahaa 160 euroa ja paketin Rizla -sätkäpapereita. Ryöstöä on pidettävä törkeänä, koska siinä on käytetty ampuma-asetta ja koska se on tehty erityisen raa´alla tavalla ja koska ryöstö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon teon keston, käytetyn väkivallan ja uhkauksen laadun ja määrän sekä niiden kohdistumisen puolustuskyvyttömään henkilöön, tekijöiden varustautumisen murtovälineillä ja naamiointivälineillä sekä tekoajan ja paikan.

KKO:1992:169 KKO:1992:189 KKO:1994:73 KKO:1996:76 KKO:1996:94 KKO:2013:85 KKO:2020:37 KKO:2014:87 KKO:2018:84

2 a § (2013/435)

Törkeän ryöstön valmistelu

Joka 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemistä varten

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi apuvälineenä rikoksessa,

2) hankkii rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon tai

3) sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemisestä

on tuomittava törkeän ryöstön valmistelusta vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta.

KKO 2013:85

3 § (1990/769)

Kiristys

Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, on tuomittava kiristyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:2002:98 HelHO:2012:18

4 § (1990/769)

Törkeä kiristys

Jos kiristyksessä

1) uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle,

2) rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa,

3) taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas tai

4) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa taloudellista vahinkoa

ja kiristys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäkiristyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.