Rikoslain 32 luku: Kätkemis- ja rahanpesurikoksista

1 § (2003/61)

Kätkemisrikos

Joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rahanpesuna, kätkemisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

KKO 2020:100 KKO 1992:42 KKO 1995:68 KKO 1993:112 KKO 2004:24

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

KÄTKEMISRIKOS Rikoslaki 32 luku 1 § A on ottanut huostaansa ainakin 3.000 euron arvosta B:ltä varkausrikoksella saatua omaisuutta tietoisena siitä, että se on ollut varkauden kautta saatua

2 § (1990/769)

Törkeä kätkemisrikos

Jos kätkemisrikoksen kohteena on erittäin arvokas omaisuus ja kätkemisrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäkätkemisrikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ KÄTKEMISRIKOS Rikoslaki 32 luku 2 § A on ottanut huostaansa ja yrittänyt viedä Suomesta B:n omistaman henkilöauton, joka oli anastettu, vaikka A on tiennyt sen olevan rikoslain 32 luvun 1 §:ssa mainitulla rikoksella saatu. Auto oli maastavientiä yritettäessä varustettu siihen kuulumattomilla väärillä rekisterikilvillä ja auto oli varustettu rekisterikilpiä vastaavilla väärillä asiakirjoilla. Henkilöauton arvo on noin 25.000 euroa, joten kätkemisrikoksen kohteena on ollut erittäin arvokas omaisuus. Ottaen huomioon muun ohella teon suunnitelmallisuus ja toteuttamistapa teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

3 § (1990/769)

Ammattimainen kätkemisrikos

Jos edellä tässä luvussa tarkoitettu ryhtyminen rikoksella saatuun omaisuuteen on laajamittaista ja ammattimaista, rikoksentekijä on tuomittava ammattimaisesta kätkemisrikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

KKO 2020:100

4 § (2003/61)

Tuottamuksellinen kätkemisrikos

Joka hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta 1 §:ssä tarkoitetulla rikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hänellä on syytä epäillä, että omaisuus on tällä tavalla saatu, on tuomittava tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TUOTTAMUKSELLINEN KÄTKEMISRIKOS Rikoslaki 32 luku 4 § A on hankkinut B:lta C:lta varkausrikoksella saadun 2.500 euron arvoisen lumilingon, vaikka hänellä on ollut syytä epäillä, että omaisuus on omistajaltaan varkauden tai muun rikoslain 32 luvun 1 §:ssä sanotun rikoksen kautta saatu. A on sopinut B:n kanssa maksavansa lingosta 400 euroa. Lingon ympärillä on A:n hankkiessa sen ollut lukolla kiinnitettyjä ketjuja, joihin myyjällä ei ole ollut avainta.

5 § (1990/769)

Kätkemisrikkomus

Jos kätkemisrikos tai tuottamuksellinen kätkemisrikos, huomioon ottaen omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava kätkemisrikkomuksesta sakkoon.

6 § (2011/191)

Rahanpesu

Joka

1) ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka

2) peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä,

on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:2009:59 I-SHO:2018:3

7 § (2003/61)

Törkeä rahanpesu

Jos rahanpesussa

1) rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai

2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti,

ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rahanpesusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:2017:30 KKO:2019:110

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ RAHANPESU Rikoslaki 32 luku 7 A on avustanut B:ta peittämään ja häivyttämään rikoksen tuottaman hyödyn. A on ottanut vastaan noin 25.000 euroa käteisenä ja näillä varoilla hän on ostanut auton peittääkseen ja häivyttääkseen B:n törkeillä huumausainerikoksilla saatuja varoja. Auto on muodollisesti rekisteröity X Oy:n nimiin. B oli hankkinut käteisvarat törkeillä huumausainerikoksilla ja hän yritti peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden ja rikoksen tuottaman hyödyn. Rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas ja tekoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

9 § (2003/61)

Tuottamuksellinen rahanpesu

Joka törkeästä huolimattomuudesta ryhtyy 6 §:ssä tarkoitettuihin toimiin, on tuomittava tuottamuksellisesta rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO 2021:6

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TUOTTAMUKSELLINEN RAHANPESU Rikoslaki 32 luku 9 A on X Oy:n toimitusjohtajana myynyt B:lle moottoriveneen käteiskaupalla 25.000 eurolla. B oli hankkinut käteisvarat törkeillä huumausainerikoksilla ja hän yritti peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden ja rikoksen tuottaman hyödyn. A on törkeästä huolimattomuudesta avustanut B:ta tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä. A:n törkeä huolimattomuus on ilmennyt siten, että hän on vastoin normaalia käytäntöä suostunut huomattavan suureen käteiskauppaan.

10 § (2003/61)

Rahanpesurikkomus

Jos rahanpesu tai tuottamuksellinen rahanpesu, huomioon ottaen omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava rahanpesurikkomuksesta sakkoon.