Rikoslain 36 luku: Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä

1 § (1990/769)

Petos

Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa. Tämä lisäys/muutos tuli voimaan 1.7.2003 (2003/514)

Yritys on rangaistava.

KKO:1977-II-61 KKO:1978-II-110 KKO:1980-II-136 KKO:1982-II-27 KKO:1983-II-135 KKO:1985-II-189 KKO:1987:56 KKO:1995:23  KKO:1995:24  KKO:1995:25 KKO:1995:84 KKO:1996:149 KKO:2001:45 KKO:2003:74 KKO:2004:74 KKO:2004:109 KKO:2006:73 KKO:2010:40 KKO:2015:52 KKO:2017:78 KKO:2015:6 KKO:2019:93 HelHO:2008:11

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

PETOS Rikoslaki 36 luku 1 § A on, hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä, vuokratessaan X Oy:n liikkeestä sähkölämmittimen ja kompressorin, salaamalla aikomuksensa olla palauttamatta laitteita, erehdyttänyt liikkeen henkilökuntaan kuuluvaa luovuttamaan koneet A:n haltuun. A on myynyt laitteet välittömästi eteenpäin tuntemattomaksi jääneelle henkilölle. A:n menettelystä on aiheutunut X Oy:lle ainakin koneiden arvon eli 1500 euron suuruinentaloudellinen vahinko

2 § (1990/769)

Törkeä petos

Jos petoksessa

1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä,

2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa,

3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai

4) rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa

ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

KKO:2011:84 KKO:2015:52 KKO:2017:78 KKO:2019:93 KKO:2015:88 HelHO:2008:18 RHO:2010:5

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

TÖRKEÄ PETOS Rikoslaki 36 luku 2 § 1 A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttäneet C:n antamaan heille rahaa ja tavaraa noin 25 000 euron arvosta olemattoman asuntokaupan varjolla ja aiheuttaneet C:lle vastaavansuuruisen vahingon. C:n pankkitileiltä on selvittämättömiä nostoja tekoaikana ainakin 25.000 euroa. Petoksessa on aiheutettu erityisen tuntuvaa vahinkoa ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

3 § (1990/769)

Lievä petos

Jos petos, huomioon ottaen tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä petoksesta sakkoon.

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LIEVÄ PETOS Rikoslaki 36 luku 3 § A on hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttänyt X Oy:n pitämän hotellin henkilökunnan majoittamaan hänet hotelliin maksukyvyttömyytensä salaamalla. Majoituksen ja hotellihuoneessa olleesta minibaarista käytettyjen juomien ja muiden hyödykkeiden jäätyä maksamatta teolla on aiheutettu X Oy:lle 120 euron suuruinen taloudellinen vahinko.

4 § (1990/769)

Vakuutuspetos

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudettoman vakuutuskorvauksen sytyttää tuleen palovakuutetun omaisuuden, on tuomittava, jollei hän lisäksi vakuutuskorvauksen saamiseksi syyllisty samaa omaisuutta koskevaan petosrikokseen tai sellaisen rikoksen yritykseen, vakuutuspetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

KKO 1987:33

5 § (1990/769)

Luottamusaseman väärinkäyttö

Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa

1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai

2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta

ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusasemanväärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

KKO:1995:172 KKO:2006:72 KKO:2006:98 KKO:2015:33

Syyte käräjäoikeudessa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

LUOTTAMUSASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖ Rikoslaki 36 luku 5 § Holhoustoimilaki 34 § 12 kohta, 40 §, 48 § ja 51 § A on tehtävänään hoitaa B:n taloudellisia asioita ryhtynyt sellaisiin toimiin, joihin hänellä ei ole oikeutta ja siten aiheuttanut vahinkoa B:lle. A on käräjäoikeuden päätöksellä määrätty B:n uskotuksi mieheksi. A on ilman päämiehensä lupaa ja vastoin X maistraatin vahvistamaa omaisuudenhoitosuunnitelmaa myynyt B:n omistamaa metsää tekemällä metsänhakkuusopimuksia. Metsänhakkuusopimuksissa on kajottu X maistraatin vahvistaman päätöksen vastaisesti metsään, joka omaisuudenhoitosuunnitelman mukaisesti olisi pitänyt jättää lepoon ja alueella olisi vasta vaihtoehtoisesti tehty hakkuu. A ei ole hankkinut toimilleen holhoustoimilain 34 §:n 12 kohdassa edellytettyä lupaa. A on laiminlyönyt toimittaa vuositilityksen holhoustoimilain edellyttämässä ajassa. Tämän lisäksi hän on holhoustoimilain vastaisesti laiminlyönyt, X maistraatin pyynnöstä huolimatta, laatia ja toimittaa omaisuusluettelo holhousviranomaiselle. Siltä osin kuin A:n syyksi ei osittain tai kokonaan lueta kavallusta, syyttäjä on toissijaisesti vaatinut rangaistusta luottamusaseman väärinkäytöstä. A on edunvalvojalle kuuluvien velvollisuuksiensa vastaisesti aiheuttanut taloudellista vahinkoa B:lle.