Rovaniemen hovioikeus HO 20.5.2013 449

Törkeä rattijuopumus Rangaistuksen määrääminen

Asianumero: RHO:2013:2

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomio 30.1.2013

Syyttäjä

Vastaaja A

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
Rikoslaki 23 luku 4 § 1/1
24.3.2012 RAAHE

A on lauantaina kello 19.00 – 19.15 välisenä aikana kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä Pattijoella nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana vähintään 3,14 promillea. Koska ajo on tapahtunut huomattavan päihtyneenä alkuilta-aikaan ja alueella on ollut muuta liikennettä, olosuhteet ovat olleet sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle.

Vastaajan vastaus

A on tunnustanut menetelleensä syytteessä selostetuin tavoin.

A on lausunut, että taajama-alueella tapahtunut ajomatka oli ollut lyhyt, yhteensä 2,6 kilometriä. Ajosta ei ollut aiheutunut konkreettista vaaraa, vaikka muuta liikennettä olikin ollut. Näistä syistä syyttäjän vaatima ehdoton vankeusrangaistus oli liian ankara. Riittävä seuraamus A:n syyksi luetusta teosta oli ehdollinen vankeus ja oheissakko.

A ei ole antanut suostumustaan yhdyskuntapalveluun.
A on antanut suostumuksensa valvontarangaistuksen suorittamiseen.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on menetellyt syyttäjän rangaistusvaatimuksen mukaisesti.

Rangaistusseuraamus

A, jota ei ole aikaisemmin tuomittu rikoksista, on kuljettanut ajoneuvoa lyhyehkön ajomatkan. Ajosta ei ole osoitettu aiheutuneen vaaratilanteita. Ajo on tapahtunut taajama-alueella, jossa on ajoaikaan yleensä muitakin tienkäyttäjiä. A:lla todettu huomattavan korkea promillemäärä on ylittänyt selvästi 2,5 promillea, jota on oikeuskäytännössä yleensä pidetty rajana sille, että harkittavaksi tulee ensikertalaisellekin ehdoton vankeus. Käräjäoikeus on seuraamusharkinnassaan päätynyt siihen, ettei teko ole sen vaarallisuudesta johtuen sovitettavissa ehdollisella vankeudella. A soveltuu valvontarangaistukseen.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 24.3.2012

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS

5 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta samanpituinen valvontarangaistus

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 § /1

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Jyrki Määttä ja lautamiehet

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Vaatimukset

A on vaatinut, että hänet tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon.

A on lausunut, että häntä ei ollut aiemmin tuomittu rikoksista. Ajomatka oli ollut vain noin 2,6 kilometriä. A:n ajosta ei ollut aiheutunut konkreettisia vaaratilanteita eikä autossa ollut ollut matkustajia. Ajo oli tapahtunut taajama-alueella ruuhka-ajan ulkopuolella.

A:n teon vakavuus tai hänen syyllisyytensä ei edellyttänyt rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Syyttäjä on lausunut, että A:n teko oli ollut poikkeuksellisen vaarallinen tämän veren korkean alkoholipitoisuuden vuoksi. A:lle tuomittu seuraamus ei ollut kohtuuton. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rangaistus tuli tuomita ehdottomana, mikäli vastaajan veren alkoholipitoisuus oli 3 promillea tai sen yli. A:n ajo oli tapahtunut tiheään asutulla omakotitaloalueella. Ajoreitillä oli ollut muun muassa hidasteita ja lukuisia risteyksiä. A:n ajomatkalla oli sijainnut myös koulu. Ajo oli tapahtunut lauantaina alkuillalla, jolloin alueella oli ollut jalankulkijoita ja muuta liikennettä. Ajo-olosuhteet olivat olleet vaaralliset.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Rikoslain 6 luvun 9 § 1 momentin mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. A:ta ei ole aikaisemmin tuomittu rikoksista, minkä vuoksi vankeusrangaistus voitaisiin määrätä hänelle ehdollisena.

A:n veren alkoholipitoisuus on ajon aikana ollut huomattavan korkea, vähintään 3,14 promillea. A on lähtenyt illalla ajamaan autolla nautittuaan sitä ennen alkoholia päivän ja alkuillan ajan, joten hänen on ajamaan lähtiessään täytynyt tietää olevansa huomattavasti alkoholin vaikutuksen alaisena. Ajo on tapahtunut lauantaina noin kello 19 aikaan taajama-alueella. Tieosuudella on ollut useita risteyksiä ja alueella on ollut myös muita tienkäyttäjiä. Vaikka A ei ole aiheuttanut ajollaan konkreettisia vahinkotilanteita, teko on ollut omiaan aiheuttamaan suurta vaaraa muille tienkäyttäjille.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että A teko on ollut siinä määrin moitittava, että vankeusrangaistusta ei hänen ensikertalaisuudestaan huolimatta voida määrätä hänelle ehdollisena.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A:n valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet

hovioikeudenneuvos Teija Unkila
hovioikeudenneuvos Esko Arponen
asian esittelijä, asessori Teija Ahola

Lainvoimaisuustiedot

Lainvoimainen