Rovaniemen hovioikeus HO 4.6.2013 502

Törkeä rattijuopumus Rangaistuksen määrääminen

Asianumero: RHO:2013:3

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Lapin käräjäoikeuden tuomio 19.2.2013

Syyttäjä

Vastaaja A

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
Rikoslaki 23 luku 4 § 1 kohta
21.8.2012 KITTILÄ

A on tiistaina noin kello 18.20 – 19.20 välisenä aikana kuljettanut henkilöautoa Lohinivasta Kittilään nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen näytteenottohetkellä ollut 4,00 promillea, olosuhteiden ollessa sellaiset, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, koska ajo on tapahtunut yleisellä tiellä.

Vastaajan vastaus

A on tunnustanut menetelleensä syytteessä selostetuin tavoin.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on menetellyt syyttäjän rangaistusvaatimuksen mukaisesti.

Rangaistusseuraamus

Yleisen rangaistuskäytännön mukainen seuraamus A:n syyksi luetusta teosta on vankeusrangaistus. Rikosrekisterin osaotteen mukaan A:ta ei ole aiemmin rikoksista rangaistu. A:n veren alkoholipitoisuus on kuitenkin ollut korkea ja ajo tapahtunut yleisellä tiellä ajomatkan ollessa pitkä. Käräjäoikeus katsoo, että rikoksen vakavuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys edellyttävät vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

A:sta on laadittu 17.10.2012 päivätty yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys, jonka mukaan A soveltui yhdyskuntapalveluun. A on myös antanut yhdyskuntapalveluun suostumuksensa. Näin ollen A:lle tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 21.8.2012

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
6 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 160 tuntia.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 § / 1

Asian on ratkaissut:
käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Vaatimukset

A on vaatinut, että hänelle tuomittua vankeusrangaistusta alennetaan ja että se määrätään ehdolliseksi.

A on lausunut, että tuomittu rangaistus oli liian ankara suhteessa teon vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, sillä teko ei ollut aiheuttanut konkreettista vaaraa. Ajo oli tapahtunut Kittilässä hiljaisesti liikennöidyllä tiellä. Hän oli arvioinut ajokuntonsa väärin, sillä hän ei ajoon lähtiessään ollut tuntenut olleensa enää alkoholin vaikutuksen alainen. Hän ei ollut nauttinut alkoholia ajon aikana.

A:ta ei ollut aiemmin tuomittu rikoksista. Teosta oli aiheutunut hänelle huomattavia taloudellisia menetyksiä ja hän oli oma-aloitteisesti hakeutunut päihdehoitoon.

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Syyttäjä on lausunut, että käräjäoikeuden tuomio oli oikea. A:n veren korkea alkoholipitoisuus, pitkä ajomatka valtatiellä sekä alkoholin nauttiminen juuri ennen ajoon lähtöä edellyttivät vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus oli pituudeltaan yleisen rangaistuskäytännön mukainen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun siltä osin kuin asia on saatettu hovioikeuden käsiteltäväksi. Ratkaisun muuttamiseen ei ole ilmennyt aihetta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A:n valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
hovioikeudenneuvos Teija Unkila
hovioikeudenneuvos Tapio Alkula
hovioikeudenneuvos Esko Arponen
asian esittelijä, viskaali Laura Korhonen

Lainvoimaisuustiedot

Lainvoimainen