Turun hovioikeus HO 12.3.2013 604

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan julkaiseminen Vertaisverkko Menettämisseuraamus Tietokone Kovalevy

THO:2013:4

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 19.6.2012

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä Carita Sirén

Vastaaja

A

Asia

SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVAN KUVAN LEVITTÄMINEN

Vireille

9.5.2012

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVAN KUVAN LEVITTÄMINEN
(8420/R/0062736/11)
Rikoslaki 17 luku 18 § 1

23.5.2009 – 16.10.2011 TURKU

A on levittänyt ainakin 23 videotiedostoa ja 2 valokuvatiedostoa, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lapsia.

A on 23.5.-5.9.2009 välisenä aikana tietokoneen (Clodius 1 klooni pöytäkone) välityksellä eMule -vertaisverkko-ohjelmaa käyttämällä saattanut lapsipornografiaa sisältäviä videotiedostoja ja kuvatiedostoja Internetin vertaisverkkoon yleisesti saataville.

A on 12.4.-16.10.2011 välisenä aikana tietokoneen (Packard Bell kannettava tietokone) välityksellä eMule -vertaisverkko-ohjelmaa käyttämällä saattanut lapsipornografiaa sisältäviä videotiedostoja ja kuvatiedostoja Internetin vertaisverkkoon yleisesti saataville.

A on ladannut eMule -vertaisverkko-ohjelmaa käyttämällä vertaisverkosta lapsipornografiaa sisältäviä videotiedostoja ja kuvatiedostoja tietoisena siitä, että hän vertaisverkon käyttäjänä samalla saattaa lataamansa lapsipornografiset videotiedostot ja kuvatiedostot yleisesti vertaisverkon muiden käyttäjien saataville.

VAIHTOEHTOINEN SYYTE

2. SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVAN LASTA ESITTÄVÄN KUVAN HALLUSSAPITO
(8420/R/0062736/11)
Rikoslaki 17 luku 19 §

23.5.2009 – 16.10.2011 TURKU

A on oikeudettomasti pitänyt halussaan kahden tietokoneen kovalevylle sekä ulkoiselle kovalevylle tallennettuna ainakin 23 videotiedostoa ja kahta kuvatiedostoa, joissa esitetään lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla.

Syyttäjän muut vaatimukset

Rikoksentekovälineen menettäminen
A on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä käytetyt tietokone (Packard Bell), tietokone (Clodius Klooni pöytäkone) ja ulkoinen kovalevy. (Takavarikkopöytäkirja 8420/R/62736/11/KEY/1)

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on päätöksellään 12/1241 pidentänyt syytteen nostamisen määräaikaa 18.6.2012 asti takavarikon voimassa pitämiseksi.

Rikoslaki 10 luku 4 §

Todistelukustannusten korvaaminen
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajan vastaus

A on kiistänyt syyllistyneensä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen tai vaihtoehtoiseen syytteeseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon.

A on myöntänyt ladanneensa internetistä suuren määrän seksuaalista aineistoa, jonka joukossa on ollut myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa aineistoa. A ei ole mielestään levittänyt mitään lapsipornoa kenellekään. A on päinvastoin yrittänyt poistaa tiedostoja tietokoneeltaan mahdollisuuksien mukaan, mutta sinne on edelleen jäänyt joitakin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia videoita. A ei ole tietoinen kaikista tiedostoista, mitkä hänen koneellaan on ollut. A on vasta poliisilta kuullut, että eMule-ohjelma lähettää ladattua aineistoa eteenpäin.

A on viitannut todisteena olevaan listaan video- ja kuvatiedostoista. Kohdat 8 -19, 24 ja 25 A oli siirtänyt roskakoriin. Kohdissa 20 – 22 oli kyseessä sama filmi. Kohtien 2, 3, 20 – 25 osalta oli myös tulkinnanvaraista esiintykö niissä lapsi tai ovatko ne sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia.
A on vaatinut, että syytteiden tultua hylätyksi valtion tulee korvata hänen oikeudenkäyntikulunsa, jotka ovat oikeusapu maksu 70 euroa ja oikeudenkäyntikulujen omavastuuosuus.

A on vastustanut menettämisseuraamusta. A on todennut, että menettämisseuraamus tulee tuomita, jos hänet jostain tuomitaan.

TODISTELU

Kirjallinen todistelu

DVD-levy (liite 1), muistio tietoteknisestä tutkinnasta (liite 2), KRP:n lähettämä materiaali (liite 3), takavarikkopöytäkirja (8420/R/62736/11/KEY/1) (liite 4), Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätös 12/1241, lista video- ja kuvatiedostoista ja eMule-ohjelman esite.

Henkilötodistelu

A todistelutarkoituksessa ja B todistajana.

Muu oikeudenkäyntiaineisto

A:n esitutkintakertomus.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon kohdan 2 vaihtoehtoisen syytteen mukaisesti.

Perustelut

A:n tietokoneelta ja ulkoiselta kovalevyltä on takavarikoitu 23 videotiedostoa ja kaksi kuvatiedostoa. Tiedostot on luetteloitu ja numeroitu kirjallisessa todisteessa.

A on tunnustanut, että hän on ladannut tiedostot, mutta hän on katsonut, että häneltä puuttuu tahallisuus tiedostojen levittämiseen ja hallussapitoon ja että osa tiedostoista ei esitä lapsia. Osittain tiedostot eivät muutoin ole sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia.

Rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan joka muun muassa levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään lasta on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Pykälän 4 momentin mukaan lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi.

Saman luvun 19 §:n mukaan joka oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jossa 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Käräjäoikeus toteaa, että jokaisessa syytteessä tarkoitetussa tiedostossa esiintyy lapsi, jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Osissa tiedostoissa tämä ilmenee jo tiedostojen nimistä, joissa viitataan ikään. Asiayhteys huomioiden kaikki kuvat ovat myös esitystavaltaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia. Kuten A on vastauksessa todennut, käräjäoikeus on voinut havaita, että kohtien 20 – 22 videotiedostot ovat ilmeisesti samasta filmistä. Todistaja B:n kertomuksesta ilmenee, että kohtien 8 – 19, 24 ja 25 tiedostot ovat olleet tietokoneen roskakorissa.
A on ensisijaisesti syytteessä siitä, että hän on levittänyt tiedostoja eMule -vertaisverkko-ohjelman kautta. A on kertonut, että hän tuli tietoiseksi ohjelman levitysominaisuudesta vasta takavarikon yhteydessä. A on tosin todennut, että hän oli siirtänyt tiedostoja toisiin hakemistoihin, jotta ne eivät leviäisi, koska hän oli kuullut, että tämä voi olla mahdollista.

Syyttäjä on vedonnut A:n esitutkintakertomukseen. Käräjäoikeus toteaa, että A:n esitutkintakertomus ei poikkea merkityksellisellä tavalla hänen kertomuksestaan oikeudessa, kun kertomusta arvioidaan kokonaisuutena. Käräjäoikeus on perustanut tuomion A:n käräjäoikeudessa antamaan kertomukseen.

Todistaja B on kertonut, että hänen kirjallisena todisteena esitetty muistionsa pitää paikkansa. B on kertonut, että tiedonjako-ohjelmat perustuvat siihen, että ne jakavat samalla tiedostoja muille käyttäjille, kun käyttäjä lataa itse tiedostoja. B ei ollut käyttänyt eMule -ohjelmaa. B ei osannut kertoa millä tavalla ohjelman käyttäjä tulee tietoiseksi ohjelman levitysominaisuudesta sitä ladattaessa. B piti mahdollisena, että ohjelman voi nopeasti ladata ilman, että tähän asiaan kiinnittää huomiota. Toisaalta B totesi, että ohjelma ilmeisesti kysyy eräitä latausasetuksia. B ei osannut kertoa mitä hakusanoja A oli käyttänyt etsiessään tiedostoja.

A:n omasta kertomuksesta ilmenee, että hän on ainakin jossain määrin ollut tietoinen eMule-ohjelman ominaisuudesta jakaa tiedostoja, joita itse on ladannut. Toisaalta B:n kertomus ei ole ainakaan syytettä tukeva ja sen perusteella A:n on ollut ainakin mahdollista välttyä tulemasta tietoiseksi tiedostojen jakamisesta ohjelman avulla. Käräjäoikeus katsoo, että asiassa ei ole syyksi lukemisen edellyttämällä varmuudella näytetty A:n tahallisuutta levittämiseen. Ensisijainen syyte hylätään tällä perusteella.

A:n menettely täyttää kuitenkin syyttäjän esittämän vaihtoehtoisen tunnusmerkistön. Sillä seikalla onko A siirtänyt jo osan tiedostoista roskakoriin ei ole teon tunnusmerkistön toteutumisen osalta merkitystä. Tiedostot ovat olleet A:n hallussa ja käytettävissä ja hän on ollut tietoinen niiden sisällöstä. A on syyllistynyt sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon kohdan 2 vaihtoehtoisen syytteen mukaisesti.

Muut lausunnot

Rangaistusseuraamus

A:n hallussa olleiden tiedostojen määrä on vähäinen siihen nähden mitä vastaavissa rikosasioissa tavanomaisesti esiintyy. A on myös siirtänyt suurimman osan tiedostoista roskakoriin, joka tukee hänen kertomustaan siitä, että hän on pyrkinyt poistamaan törkeimmän aineiston koneeltaan. Näissä olosuhteissa käräjäoikeus ei pidä A:n syyllisyyttä suurena ja sakkorangaistusta on pidettävä riittävänä seuraamuksena.

Menettämisseuraamus

Rikoksen kohteena olleet tiedostot, joiden hallussapito on rangaistavaa, on rikoslain 10 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan tuomittava valtiolle menetetyiksi.

Menetettäväksi vaaditut tietokone (Packard Bell), tietokone (Clodius Klooni pöytäkone) ja ulkoinen kovalevy ovat rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja rikoksentekovälineitä, jotka voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi. Lainkohdan mukaan menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 80/2000 vp s. 27) on todettu, että harkinnassa tulee arvioida muun muassa sitä, onko esine erityisen sovelias rikosten tekemiseen ja onko sillä ylipäätään mitään laillista käyttöä. Lisäksi harkinnassa voidaan kiinnittää huomiota siihen, muodostaako esineen jättäminen juuri rikoksentekijän haltuun riskin sen käyttämisestä uudelleen rikoksen tekemisessä.

A:n syyksi luettu menettely on ollut vain vähäinen osa tietokoneiden ja kovalevyn tavanomaista käyttöä eikä A:n menettelyn laajuus tai toistuvuus huomioiden ole syytä perustellusti epäillä, että menettämisseuraamus olisi tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Tietokoneet ja kovalevy voidaan siten palauttaa A:lle, kun niistä on tarkoituksenmukaisella tavalla poistettu menetetyksi määrätty aineisto.

Korvausvelvollisuus

B:n kuulemisella ei ole ollut merkitystä A:n syyksi luetun menettelyn osalta, joten B:lle valtion varoista maksettu todistelukustannus jää valtion vahingoksi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito 23.5.2009-16.10.2011

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO

30 päiväsakkoa a 19 euroa = 570 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 17 luku 19 §

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Takavarikolla (8420/R/62736/11/KEY/1) takavarikoiduilla tietokoneilla ja kovalevyllä olevat 23 videotiedostoa ja 2 kuvatiedostoa tuomitaan valtiolle menetetyksi. Takavarikko määrätään pidettäväksi voimassa kunnes menettämisseuraamus täytäntöönpannaan poistamalla tiedostot tietokoneilta ja kovalevyltä tai siasta toisin määrätään. Tämän jälkeen tietokoneet ja ulkoinen kovalevy on palautettava A:lle.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Vesa Karttunen

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 3. os. 19.6.2012 nro 3635
(liitteenä)

Asia

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Valittaja

Kihlakunnansyyttäjä Carita Sirén

Vastapuoli

A

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

Syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan käräjäoikeudessa esitetyn ensisijaisen syytteen mukaisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä ja että A:lle tuomittua rangaistusta joka tapauksessa korotetaan. Lisäksi syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä tältä takavarikoidut kaksi tietokonetta ja ulkoinen kovalevy. Vaihtoehtoisesti syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä rikoslain 10 luvun 4 §:n nojalla tietokoneiden sisäiset kovalevyt sisältöineen ja ulkoinen kovalevy sisältöineen tai rikoslain 10 luvun 5 §:n 3 momentin nojalla 23 videotiedoston ja 2 kuvatiedoston lisäksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien kuvien säilyttämiseen käytetyt tietokoneiden sisäiset kovalevyt ja ulkoinen kovalevy. Vielä syyttäjä on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut todistelukustannukset.

Viranomaiset olivat löytäneet A:n IP-osoitteesta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. A oli ymmärtänyt tai ainakin pitänyt varsin todennäköisenä, että eMule-ohjelmaa käytettäessä tietojen lataamisen vastineeksi lataajan tietokoneen oli myös luovutettava ohjelmalla ladattuja tiedostoja muille sanotun vertaisverkon käyttäjille. A oli käyttänyt takavarikoituja tietokoneita ja ulkoista kovalevyä laittomien kuvien ja videotiedostojen lataamiseen, tallentamiseen, käsittelemiseen, katsomiseen ja levittämiseen. Kannettavan tietokoneen sisäistä kovalevyä ja ulkoista kovalevyä oli käytetty menetetyksi tuomittujen tiedostojen säilyttämiseen, eikä menettämisseuraamus ole hankaluuksitta pantavissa täytäntöön, ellei kovalevyjä tuomita valtiolle menetetyksi.

Vastaus

A on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana ja valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

A ei ole syyllistynyt sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen. Hän ei ollut ollut tietoinen, että eMule-ohjelma alkaa levittää latauksessa olevia tiedostoja jo ennen kuin ne ovat hänen tietokoneellaan. Hän ei ollut halunnut levittää lataamiaan kuvia kenellekään, vaan oli yrittänyt poistaa tiedostoja koneeltaan.

Todistelu hovioikeudessa

Kirjalliset todisteet

Kuten käräjäoikeudessa ja lisäksi kuvakaappauksia eMule-ohjelmasta sitä asennettaessa sekä ensimmäisellä käyttökerralla.

Henkilötodistelu

Asiassa on kuultu todistelutarkoituksessa A:ta ja todistajana rikosylikonstaapeli B:tä.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on selvitetty, että A on syytteessä mainittuina ajankohtina eMule-vertaisverkko-ohjelmaa käyttäen ladannut tietokoneilleen muun ohella sellaisia video- ja valokuvatiedostoja, joissa esitetään lapsia sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla. Tältä osin käräjäoikeuden tuomioon ei ole haettu muutosta. Muutoksenhaussa on kysymys siitä, onko A:n katsottava toiminnallaan joko lataamisen aikana tai sen jälkeen tahallaan levittäneen kyseisiä video- ja valokuvatiedostoja vertaisverkon muiden käyttäjien saataville, sekä menettämisseuraamuksesta.

Tiedostojen saatavillapito

Vertaisverkko-ohjelmien käyttö perustuu siihen, että ohjelmien käyttäjät tiedostojen lataamisen lisäksi pitävät omassa koneessaan olevia tiedostoja saatavilla muiden ladattavaksi. Tätä saatavillaoloa voidaan eri ohjelmissa eri tavoin rajoittaa, esimerkiksi siten, että käyttäjä määrittää ne tiedostokansiot, joista muut voivat hänen koneellaan olevia tiedostoja ladata, tai rajoittaa samanaikaisten latausten määrää tai latausnopeutta. Tällaisista rajoituksista kuitenkin usein seuraa, että myös käyttäjän omat latausmahdollisuudet vähenevät tai hidastuvat olennaisesti.

Nyt kysymyksessä olevan eMule-ohjelman eräänä ominaispiirteenä on, että se tiedostokansio, johon käyttäjän kyseisellä ohjelmalla lataamat tiedostot tallentuvat, on samalla pakotetusti sellainen kansio, jossa olevia tiedostoja muut ohjelman käyttäjät pystyvät lataamaan. Eräs toinen eMule-ohjelman ominaispiirre on se, että tiedostojen jakaminen kohdistuu kokonaisten tiedostojen lisäksi myös keskeneräisiin tiedostoihin, eli käytännössä tietyn tiedoston latauksen alettua lataaja toimii myös kyseisen tiedoston jakajana muille käyttäjille.

Edellä lausutusta seuraa, että ladatessaan eMule-ohjelmalla tiedostoja koneelleen käyttäjä samanaikaisesti osaltaan saattaa ne vertaisverkon muiden käyttäjien saataville. Tiedostot ovat muiden ladattavissa aina kun käyttäjä on kyseiseltä koneelta eMule-ohjelman kautta yhteydessä vertaisverkkoon. Tiedostojen jaossaolo jatkuu kunkin tiedoston osalta siihen asti, kun tiedosto on joko poistettu tai siirretty saapuvien latausten kansiosta sellaiseen kansioon, jota ei ole määritelty jaossa olevaksi kansioksi.

Kirjallisena todisteena esitetyn video- ja valokuvatiedostoista laaditun listan mukaisista tiedostoista yhdenkään sijaintitiedosta ei voida päätellä, että se olisi ollut enää koneita takavarikoitaessa sellaisessa tiedostokansiossa, josta muut käyttäjät ovat voineet sen ladata. Osa tiedostoista on tuossa vaiheessa ollut ulkoisella kovalevyllä, osa kannettavan tietokoneen roskakorissa ja osa kannettavan tietokoneen muissa kuin saapuvien tiedostojen kansiossa. Tiedostot 7 ja 23 ovat olleet saapuvien tiedostojen kansion alakansiossa, mutta selvitystä siitä, onko se yläkansionsa ohella määritelty jaossa olevaksi kansioksi, ei ole esitetty. Kun riidatonta kuitenkin on se, että kaikki listassa mainitut tiedostot on A:n toimesta ladattu eMule-ohjelmalla, ne ovat olleet jaossa ainakin sen ajan, kun A on ne koneelleen ladannut, ja siitä edelleen siihen asti, kun hän on siirtänyt ne joko roskakoriin tai sellaiseen kansioon, jonka tiedostot eivät ole olleet jaossa. Selvitystä siitä, onko joku muu ohjelman käyttäjä ladannut A:lta kyseisiä tiedostoja, ei ole esitetty. Rikoksen tunnusmerkistön edellyttämä tosiseikasto on kuitenkin täyttynyt jo sillä, että tiedostot ovat olleet A:n toiminnan seurauksena ainakin lyhytaikaisesti saatavilla.

A:n tahallisuus

A on kertonut ladanneensa itse eMule-ohjelman tietokoneelleen joitakin vuosia sitten. Tietoteknisestä tutkinnasta laaditun muistion mukaan eMule-ohjelma on ollut kummassakin A:n tietokoneessa. A on kertonut, että hän oli ladannut ohjelmalla runsaasti erilaisia tiedostoja, mutta ollut siinä käsityksessä, ettei ohjelma jaa hänen lataamiaan tiedostoja, koska hän ei ollut asettanut mitään tiedostoja koneellaan jaettavaksi. Kuitenkin A on kertonut siirtäneensä tiedostoja ulkoiselle kovalevylle eräänä tarkoituksenaan estää niiden leviäminen. A on kertonut toimineensa näin, koska hän oli käyttänyt aikaisemmin toista vertaisverkko-ohjelmaa, jossa ladatut tiedostot olivat olleet muiden ladattavissa, kun ne oli jätetty tiettyyn kansioon.

Tietoteknisestä tutkinnasta laaditun muistion mukaan A:n pöytäkoneelle on ajalla 23.5. – 5.9.2009 ladattu eMule-ohjelmalla ainakin noin 500 tiedostoa ja kannettavalle tietokoneelle ajalla 12.4. – 16.10.2011 ainakin noin 1 850 tiedostoa. Ohjelmasta otetuista kuvakaappauksista, joista on nähtävissä käyttäjälle ensimmäisellä käyttökerralla avautuva näkymä, käy ilmi, että ohjelman käyttäjän on tehtävä valintoja ohjelman lataamis- ja jako-ominaisuuksiin liittyen ryhtyessään käyttämään ohjelmaa.

A:n kertomuksesta on edellä lausutulla tavalla tullut esiin, että A on ollut tietoinen siitä vertaisverkko-ohjelmille tyypillisestä ominaisuudesta, että käyttäjän vertaisverkosta saapuvien tiedostojen kansioonsa lataama materiaali on muiden samaisen verkon käyttäjien saatavilla ja ladattavissa. A ei ole kuitenkaan edes väittänyt, että hän olisi pyrkinyt tekemään itse asentamaansa eMule-ohjelmaan mitään asetuksia estääkseen ladattujen tiedostojen tämänkaltaisen jakamisen. Ottaen huomioon A:n kokemus vertaisverkko-ohjelmien käytöstä, A:n eMule-ohjelmalla lataamien – myös muiden kuin syytteessä tarkoitettujen – tiedostojen suuri kokonaismäärä samoin kuin ohjelman sen asentajalle ja käyttäjälle esiin tuomat seikat, A:n on täytynyt vastoin kertomaansa olla olennaisilta osin tietoinen ohjelman ominaisuudesta jakaa tiedostoja muille käyttäjille. Tätä johtopäätöstä tukee A:n omakin kertoma siitä, että hän on siirtänyt tiedostoja ulkoiselle kovalevylle ainakin osittain siitä syystä, että hän on halunnut estää niiden leviämisen. Myöskään sitä seikkaa, että eMulessa tiedostojen jakaminen kohdistuu myös keskeneräisiin tiedostoihin, ei voida pitää sellaisena erityisen yllättävänä seikkana, joka ei ilmenisi viimeistään käytön aikana ohjelman asetuksia tarkasteltaessa. Tämä on todettavissa esimerkiksi kirjallisena todisteena esitetystä kuvakaappauksesta koskien jaettujen tiedostojen valikkoa. Sen vasemmasta reunasta ilmenee, että jaettaviin tiedostoihin (All Shared Files) sisältyvät ensinnäkin saapuvat tiedostot (Incoming Files), toiseksi keskeneräiset tiedostot (Incomplete Files) ja lisäksi sellaiset hakemistot, jotka käyttäjä on määritellyt (Shared Directories). Se, että todistajana kuultu poliisi on kysyttäessä lausunut käsityksenään, ettei käyttäjä näe suoraan ohjelman käyttäjäliittymästä, ladataanko tältä juuri kyseisellä hetkellä tiedostoja, ei anna aihetta arvioida asiaa tältä osin toisin. Edellä lausutuilla perusteilla A:n on näytetty tiedostoja ladatessaan ja niitä saapuvien tiedostojen kansiossa ainakin lyhytaikaisesti säilyttäessään tahallaan asettaneen syytteessä tarkoitetut tiedostot muiden saataville. Tällä menettelyllään A on syyllistynyt ensisijaisen syytteen mukaiseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen.

Rangaistusseuraamus

Ottaen huomioon syytteessä tarkoitettujen tiedostojen suhteellisen vähäinen määrä ja se, että ne on jossain vaiheessa ennen poliisin yhteydenottoa A:n toimenpitein poistettu tietokoneesta tai siirretty pois saapuvien tiedostojen kansiosta sellaiseen kansioon, jonka ei ole selvitetty olleen jaossa, sakkorangaistus on oikeudenmukainen ja riittävä seuraamus A:n teosta. Syyksilukemisen muuttaminen huomioon ottaen käräjäoikeuden tuomitsemaa sakkorangaistusta on kuitenkin syytä korottaa.

Menettämisseuraamus

Tietokoneiden tuomitseminen valtiolle menetetyksi muun kuin kovalevyjen osalta ei ole tarpeellista, koska A:n syyksi luettu menettely on ollut vain vähäinen osa tietokoneiden tavanomaista käyttöä eikä ole syytä perustellusti epäillä, että koko tietokoneisiin ulottuva menettämisseuraamus olisi tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Korkein oikeus on ratkaisussa 2010:32 katsonut, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia lasta esittäviä kuvia sisältänyt kovalevy voitiin palauttaa vastaajalle sen jälkeen, kun siitä oli tarkoituksenmukaisella tavalla poistettu menetetyksi määrätty aineisto. Ratkaisusta ilmenee, että syyttäjä oli tuossa asiassa lausunut olevan teknisesti mahdollista, että laittomat tiedostot poistetaan kovalevyltä, jonka jälkeen kovalevy voidaan palauttaa omistajalleen.

Nyt esillä olevassa tapauksessa syyttäjä on katsonut, ettei tiedostojen tuomitsemista valtiolle ole hankaluuksitta mahdollista panna täytäntöön, ellei tietokoneita tai ainakin niiden kovalevyjä sekä ulkoista kovalevyä tuomita valtiolle menetetyksi. Syyttäjä on viitannut siihen, että saatavilla on ohjelmia, joilla kovalevyltä poistetut tiedostot saadaan palautettua. Tästä syystä syyttäjä on katsonut pelkän tiedostojen poistamisen riittämättömäksi toimenpiteeksi.

Syyttäjän esittämää näkökohtaa ei voida hovioikeuden käsityksen mukaan sivuuttaa, vaan on joko määriteltävä menettelytapa, jolla tiedostojen poistaminen siten, että se jää lopulliseksi, toteutetaan, tai, ellei se ole mahdollista tai hankaluuksitta toteutettavissa, tuomittava kovalevyt valtiolle menetetyiksi. Tiedostojen siirtäminen roskakoriin ja sen tyhjentäminen ei ole tässä mielessä riittävää, koska tiedostot ovat senkin jälkeen ainakin osittain palautettavissa erillisellä palautusohjelmalla. Myöskään koko kovalevyn alustamisesta ei seuraa, että tiedostot eivät sen jälkeen ole miltään osin palautettavissa. Sitä vastoin niin sanottua päällekirjoitusohjelmaa toistuvasti käyttäen voidaan saavuttaa lopputulos, jossa kovalevyltä ei ole enää palautettavissa sinne alun perin tallennettuja tiedostoja. Tällöin on kuitenkin kysymyksessä jo sellainen tiedostojen poistamistapa, jonka ei voida katsoa tapahtuvan hankaluuksitta, ja tuossa menettelyssä tuhoutuvat myös muut levyllä olevat tiedostot. Tähän nähden tiedostojen ohella myös kannettavan tietokoneen kovalevy ja ulkoinen kovalevy on tuomittava rikoslain 10 luvun 5 §:n 3 momentin nojalla valtiolle menetetyiksi. Pöytäkoneen kovalevyltä ei ole esitutkinnassa löytynyt syytteessä tarkoitettua materiaalia. Koska myös kyseistä konetta on kuitenkin syytteessä kuvatulla tavalla käytetty muun ohella lapsipornografiaa sisältävien tiedostojen lataamiseen, senkin kovalevylle on siinä vaiheessa tallentunut kyseisiä tiedostoja, jotka voivat olla siltä palautusohjelmalla palautettavissa. Tästä syystä myös pöytäkoneen kovalevy on tuomittava viimeksi mainitun säännöksen nojalla valtiolle menetetyksi.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan:

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 23.5.2009 – 16.10.2011

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
60 päiväsakkoa a 19 euroa = 1.140 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 17 luku 18 § 1

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Takavarikolla (8420/R/62736/11/KEY/1) takavarikoitujen tietokoneiden kovalevyt ja ulkoinen kovalevy tuomitaan käräjäoikeuden tuomitsemien tiedostojen lisäksi valtiolle menetetyiksi. Takavarikko määrätään pidettäväksi voimassa kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön poistamalla kovalevyt tietokoneista. Tämän jälkeen tietokoneet on muilta osin palautettava A:lle.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Simo Simola
hovioikeudenneuvos Matti Jalava
hovioikeudenneuvos Juha Karvinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen